EN(US) --> CZ - 02. Základní názvy pro jednotky

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

EN(US) --> CZ - 02. Základní názvy pro jednotky

  Avatar
  Troop je celkem oříšek.  Ve Velké Británii a USA se používá v různých významech a na různých úrovních. Toto bude zřejmě jedno ze slov, kde nebude možné najít jedno odpovídající české slovo. Žádné české slovo totiž není s anglickým Troop jednoznačně spojeno. Takže by nezbylo, než hledat ekvivalent. Bohužel se slovo Troop používá pro různě velké jednotky, hlavně pro ekvivalent čety a ekvivalent roty.


  Použití v originále:


  USA
  - U jezdectva je Troop ekvivalentem roty (company) u pěchoty a baterie (Battery) u dělostřelectva. Nadřazenou úrovní je Squadron (eskadrona), podřízenou Platoon (četa). Slovo se používalo již u jezdectva Kontinentální armády. Pak bylo vyměněno za Company, aby se to v roce 1883 opět vrátilo do původního stavu


  - Státní policie, které mají v jednotlivých státech Unie na starost především výkon dopravní policie na dálnicích, které z podstaty věci přesahují území působnosti jednotlivých městských policejních departmentů a úřadů šerifa, se zpravidla geograficky dělí na několik Troops; je to přejato právě od jezdectva
  Kanada
  - Troop je ekvivalentem čety a vyskytuje se u obrněných, dělostřeleckých, ženijních a spojovacích jednotek


  - Dva až čtyři Troops tvoří Squadron (eskadrona)
  GB
  - u Královské námořní pěchoty je Troop ekvivalent čety. Jde o tradici, která vznikla u commandos, které existovaly v armádě i u námořní pěchoty


  - jezdectvo a obrněný sbor - Troop je v podstatě ekvivalent čety (skládá se např. tří a čtyř bojových vozidel)


  - dělostřelectvo (Royal Regiment of Artillery - což je sice dle názvu pluk, ale ve skutečnosti zahrnuje všechno dělostřelectvo, takže několik pluků): ekvivalent půlbaterie neboli půlroty u pěchoty
  --- ale: v části jezdectva (Royal Horse Artillery - což je několik pluků) je Troop ekvivalentem baterie u ostatních jednotek dělostřelectva, tedy roty u pěchoty


  - ženisté, spojaři, logistici, SAS: zde je Troop ekvivalent čety a dále se dělí na sekce (Sections) či hlídky (Patrols)
  - u Honourable Artillery Company (což je ve skutečnosti pluk, který prošel mnoha změnami a zahrnoval dělostřelce, granátníky, myslivce, pěšáky a asi i další typy a dnes funguje jako pluk návodčích): platí to, co u předchozího řádku, i když dle názvu by člověk očekával podobnost s dělostřelectvem, ale je to Britská armáda, tak se většinou název a realita liší Smile a je to asi součást jejich humoru (díky za něj Smile )
  Austrálie
  - Troop je ekvivalent čety


  - existuje u obrněných, ženijních, spojovaích, armádních leteckých a transportních jednotek


  - existuje i u pěchoty, ale jen u zvláštních jednotek, konkrétně u pluku zvláštních leteckých služeb; jinde u pěchoty se nevyskytuje  Takže vidíme tři úrovně: ekvivalent roty, půlroty a čety.
  -->
  Ideální by bylo použít jedno české slovo a vyhnout se nutnosti řešit, kam Troop patřil. U Squadron je to řešitelné. V armádě eskadrona (vč. vrtulníkových jednotek), u vzdušných sil peruť.
  x -->
  Jenže u Troop mě nenapadá žádné české slovo, které by šlo použít. Napadl mě jenom oddíl, ale to je běžně používáno v dělostřelectvu pro ekvivalent praporu u pěchoty (i když v USA je i u dělostřelectva normálně Battalion).


  Pohled do rakousko-uherského ani československého jezdectva nám moc nepomůže.


  Kukačky (velmi stručně)
  - třicetiletá válka: pluk (Regiment) se v ideálním případě skládal z deseti setnin (Compagnie)
  - taktickou jednotkou byla eskadrona (Escadrone), ta se skládla z několika setnin, vesměs dvou (1 pluk = 5 eskadron = 10 setnin), z taktického hlediska se eskadrona dělila na 2 pelotony, z nichž každý byl rozdělen na 3 čety (Zug), nazývané též desátnictva (Corporalschaft); setnina nebyla taktickou jednotkou, eskadroně velel ten z velitelů setnin, který byl starší
  - všechny jízdní pluky byly v r. 1701 uvedeny na stejný stav 6 eskadron, t.j. 12 setnin (jen u husarů často zůstalo 1-5-10)
  - Evžen Savojský v Itálii vyčlenil v každém pluku vybrané jezdce do oddílu, který měl zhruba sílu eskadrony, plnil specializované úkoly a býval též označován jako Trupp
  - v r. 1715 byly u dragounských pluků zřízeny granátnické setniny (u kyrysníků byly v té době založeny obdobně setniny karabinýrské). Ostatní setniny byly pro rozlišení od nich označovány jako obyčejné setniny (ordinäre Compagnien)
  - podle předpisu z r. 1758 měl pluk německé jízdy nadále sestávat ze 6 eskadron po 2 setninách a dále z granátnické nebo karabinýrské setniny, která byla počítána jako 7. eskadrona. Pět regulerních eskadron spolu s granátnickou či karabinýrskou eskadronou byly určeny jako polní eskadrony (Feld-Escadronen) pro armádu v poli, zbývající eskadrona byla zařazena jako záložní (Reserve-Escadron). Jedna setnina záložní eskadrony byla zařazena do záložní armády s určením nahrazovat ztráty polních eskadron. Její druhá setnina byla určena k obsluze velitelstvím, ochraně konvojů a pod. - většinou byla používána k posádkové službě a bývala označována jako náhradní setnina (Depot-Compagnie).
  - z taktického hlediska se polní eskadrony označovaly jako tělesná (Leib-Escadron), plukovníkova (Oberstens-Escadron), podplukovníkova (Oberstlieutenants-Escadron), majorova (Majors-Escadron), pravá střední (rechte Mittel-Escadron) a levá střední eskadrona (linke Mittel-Escadron).
  - 1771: z hlediska organizačního vymizel u jezdectva zcela pojem setniny. Z taktického i organizačního hlediska existovaly nyní u jízdních pluků jen eskadrony. Eskadrony se dělily do dvou křídel (Flügel), křídlo na dvě čety (Zug) a četa na dvě družstva čili desátnictva (Corporalschaft). Z taktického hlediska vytvářely 2 eskadrony divizion (Division). Při normovaném stavu 6-ti eskadron to pak byly celkem tři diviziony, označované jako plukovníkův (Oberst-Division), podplukovníkův (Oberstlieutenants-Division) a majorův divizion (Majors-Division). V rámci divizionů byly eskadrony v letech l769 až 1770 označovány jako „pravá“ a „levá“, jako např. „Oberst-Division, rechte Escadron“, „Oberst-Division, linke Escadron“ apod. Pak byly označeny pořadovými čísly 1 a 2, tedy kupř. „Oberst-Division 1. Escadron“ až po „Majors-Division 2. Escadron“. Později byly označovány ve zkrácené formě jako „Oberst erste“ až po „Majors zweite“.
  - 1801: Organizačně se většina jezdeckých pluků dělila na 4 diviziony
  - podle služebního předpisu z r. 1807 byly u těžké jízdy zrušeny diviziony druhých majorů a tyto pluky se nadále skládaly ze šesti eskadron, k nimž za války přibývala 1 záložní eskadrona. Každá eskadrona se nyní z taktického i administrativního hlediska dělila na 4 čety. V eskadronách, které měly lichá čísla, byly čety označeny čísly 1, 3, 5 a 7, v eskadronách se sudými čísly pak 2, 4, 6 a 8 - číslování čet tedy bylo provedeno v rámci divizionu.
  - Podle výnosu z roku 1851 sestával pluk těžké jízdy nadále ze tří divizionů (u lehké jízdy byly divisiony 4). Tyto byly nyní označovány jako první, druhý, atd. divizion (Erste, Zweite... Division). Konkrétně byl počítán bývalý podplukovníkův division jako první, plukovníkův jako druhý, majorův jako třetí (ev. čtvrtý u lehké jízdy). Eskadrony obdržely průběžné číslování 1 až 6 (ev. 8 u lehké jízdy) a čety byly opatřeny čísly 1 - 4 v rámci eskadrony.
  - v r. 1862 byly jezdecké pluky rozděleny na dva diviziony po 3 eskadronách (u těžké jízdy měl jeden division jen 2 eskadrony, protože stav těchto pluků byl snížen na 5 eskadron). Těmto divizionům velel podplukovník a major (druzí, event. třetí majoři tedy odpadli)
  - 1868 - strukturu pluku: štáb, 2 diviziony (po 3 eskadronách) a depot
  - 1897 - každý jezdecký pluk se skládal ze štábu a 2 divizionů s čísly 1 a 2, každý divizion ze 3 eskadron (všechny eskadrony pak měly čísla 1 - 6) a náhradního kádru. V rámci každého pluku existovala pionýrská četa a telegrafní hlídka (Telegraphen-Patrouille).
  - 1910 pluk se skládal z plukovního štábu, 2 divizionů, náhradního kádru a případně i kulometného oddílu (Maschinengewehrabteilung). Jízdní divizion sestával ze štábu a 3 eskadron. Každý kulometný oddíl se skládal ze dvou čet, v každé četě byly 2 kulomety.
  - doplnění: u jezdectva tedy (velmi zjednodušeně) vykrystalizovalo pluk -> divizion -> eskadrona -> četa (což by teoreticky mohlo odpovídat pořadí pluk -> prapor -> rota -> četa)
  --- jenže: na počátku platilo pluk -> eskadrona -> setnina (což by teoreticky odpovídalo pluk -> prapor -> rota)
  ----- takže eskadrona by jednou byla na úrovni roty, jednou praporu
  +
  divizion u jezdectva tedy odpovídal zhruba praporu u pěchoty
  --- jenže je problém, že u pěchoty po určitou dobu divizion existoval také a platilo, že prapor (Batallion) se dělil na tři diviziony (Division) a každý divizion pak na dvě setniny (Compagnie, čili roty)
  ------ čili u jezdectva byl divizion ekvivalentem praporu, zatímco u pěchoty byl mezistupněm mezi praporem a rotou, tedy něčím jako půlpraporem  Vyjdeme-li z kukaček, tak tam, kde se v angličtině používá Troop jako ekvivalent čety, máme v rakouském jezdectvu Zug (četu). Tam, kde se v angličtině používá Troop pro rotu, máme u rakouského jezdectva Kompagnie (setninu/rotu) nebo teoreticky i křídlo (Flügel). Tam, kde je Troop půlbaterií, nevím. Je to ale taková rarita, že bych se u toho mozek nelámal.  Jezdectvo v Československu
  - oproti kukačkám jen velmi krátká existence, ale pojďme se na to podívat
  - pluk se skládal ze dvou korouhví a ty pak ze dvou eskadron, eskadrony se dělily na čety a ty pak na družstva
  - čili pořadí pluk -> korouhev -> eskadrona -> četa -> družstvo je zhruba ekvivalentní pěchotnímu pořadí pluk -> prapor -> rota -> četa -> družstvo
  - eskadrona je zde tedy na úrovni zhruba roty a korouhev na úrovni praporu (jako kdysi u kukaček divizion u jezdectva)
  - u vozatajstva existovaly do roku 1933 prapory, které se dělily na roty (pak došlo ke změně)
  --> pro USA tedy nepoužitelné, protože eskadrona pro rotní úroveň (Troop) by zde kolidovala s praporní úrovní (Squadron)
  -->  Mrkněme ještě na rakouské četnictvo
  - Zde se pluky při vzniku dělily na eskadrony, ty na křídla, ta na čety, ty na sekce, ty na desátnictva a ta na stanice.
  - pak docházelo k redukci stupňů -> po 1860 se pluk dělil na křídla, ta na čety a ty na stanice
  - 1866 zrušeny četnické pluky, 1872 křídla a čety, takže pak existovala jen zemská velitelství a ta disponovala odděleními  ERGO:


  Troop tedy bude někdy
  - rota či setnina či křídlo (zde si lze vybrat)
  - četa (zde asi nelze jinak)  Konkrétně USA - jezdectvo
  Regiment -> Squadron -> Troop -> Platoon
  =
  Pluk -> Eskadrona -> Setnina/Rota/Křídlo -> Četa


  Z trojice Setnina/Rota/Křídlo bych asi preferoval Křídlo.

  Tak co? Nějaké připomínky?


  Pokud OK, tak jste u Troop na "rotní úrovni" (tedy např. u USA) pro překlad jako rota, setnina či křídlo? Já bych pro odlišení od pěchoty preferoval křídlo (ale je to jen velmi lehounká preference), ale jak jsme viděli, do roku 1771 jsme měli setniny čili roty i u jezdectva a křídlo někomu může vadit kvůli wingům u vzdušných sil, i když, ja vidno, existovalo i u jezdectva.


  A jak tam, kde je to ekvivalent čety nebo přibližně půlroty, tedy hlavně v GB? Jako četa a půlrota? Nebo také třeba to křídlo křídlo? kžadopádně nelze použít oddíl. Protože oddíl commandos se nemůže skládat z několika oddílů. Smile Nelze použít ani divizion či odřad. To už používáme jinde nebo je to velikostí příliš veliké.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190028#566012Verze : 10
  MOD
  Avatar
  Velmi prehledne zpracovano, diky!!


  Sam nevim, zkuste si to prosim procist a vemme si argumentaci na nedelni sraz, kde to muzem probrat osobne (samozrejme pro ty, co se chteji zapojit do debaty zde tak smele do toho)
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190028#566028Verze : 0
  MOD
  Avatar
  prosím doplniť Detachment (väčší ako rota, menší ako prápor?)
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190028#566042Verze : 1
  MOD
  Avatar
  Již je ve Slovníku:
  http://forum.valka.cz/topic/view/185303
  Tady v tabulce ne, protože jsem na to slovo zatím nenarazil v US Army (myšleno v tom přehledu, ze kterého to dělám - popisuje jednotky do velikosti pluku/samostatného praporu)

  Vycházím především z toho, že u USMC existovaly různé detachmenty, přičemž jejich velikost byla proměnlivá a oscilovala mezi četou a menším praporem. Vesměs to byla jednotka organizovaná a spravovaná jako rota, avšak o menší velikosti. Jenže to nebylo pravidlo a existovala řada výjimek. Proto jsem nehledal ekvivalent a nezvolil jednotku, u níž je zhruba zafixovaná nějaká velikost (prapor, rota, četa, družstvo), ale schválně tento poněkud gumový termín. Ono to slovo je totiž hodně gumové i v originále. Smile


  Jinak USMC je částečně rozpracován zde:
  http://forum.valka.cz/topic/view/184650
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190028#566049Verze : 3
  MOD
  Avatar
  Keď sa dostaneš k PVO, tak na neho narazíš - ale máš pravdu v tom, že je to riadne gumový termín. Napr. en.wikipedia.org
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190028#566055Verze : 1
  MOD
  Avatar
  Hm, pro brigádní úroveň (pokud jí to opravdu mělo) se ten odřad moc nehodí. Z hlavy mě napadá, že by se snad dalo pomoci uskupením. To používáme sice primárně pro Force, ale možná to bude lepší cesta než odřad. Ostatně anglické Force i české Uskupení jsou také pěkně gumové termíny.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190028#566063Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Info ze srazu: čs. prvorepubliková armáda používala (minimálně u letectva) slovo detašmán. Jednalo se o ad hoc formaci o zcela různém počtu letadel, která operovala mimo mateřskou základnu. Dnes bychom to asi nazvali odřad.


  +


  Ke slovu odřad. U Hasičského záchranného sboru (já vím, jsou to hasiči, ale u nás je to uniformovaná, hierarchicky řízená složka, které se řídí mj. vlastním bojovým řádem - ano, tak se to jmenuje) se Urban Search and Rescue Team překládá jako Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí. Jeho další členění závisí na tom, jestli je vysílán HUSAR nebo MUSAR (Heavy USAR, Medium USAR).
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190028#566535Verze : 0
  MOD