US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.400,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání

Pomoc vítána

  Avatar
  Postupně se ladí překlady americké armády. V prní fázi hlavně odbobí meziválečné a druhoválečné. První uzavřená část je Pěchota. Nyní lze tedy přistoupit k tabulkování.


  Já většinou zakládám témata, dohledávám okolnosti vzniku, přejmenovávání, zániku apod. Moc mě ale nebaví vypisovat dlouhé seznamy velitelů, zakládat ty velitele v Osobnostech, linkovat dislokace. V případě, že je třeba sto praporů, které se liší jen číslovkou v názvu, nebaví mě občas zakládat jeden za druhým. Na druhou stranu se občas někdo ptá, jak může pomoci, a to právě s podobnou činností. Zde tedy budu dávat odkazy na témata, kde je možno dodělávat práce tohoto typu.


  Stačí přidat poznámku něco jako "Edit: hotovo" a já danou položku odmažu.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#550239Verze : 1
  MOD
  Avatar

  Brigáda a brigádní bojový tým v Armádě Spojených států


  Úvodem


  Brigáda
  Slovo brigáda se do angličtiny dostalo z francouzštiny. Poprvé se objevilo v 15. století jako termín oznčující vojenskou formaci větší než pluk či eskadrona. V americké vojenské historii existovala brigáda od samého počátku. Již v rámci Kontinentální armády zřídil generál George Washington první brigády 22. června 1775. Původní význam slova znamenal zhruba něco jako "ti, co bojují". Organizační kostru americké armády nicméně tvořily nejprve pluky a po velkou část 20. století pluky (Regiment) a divize (Division). V americké vojenské historii se význam moc neodchýlil, neboť brigády existovaly po většinu historie tradičně jako dočasné taktické a bojové formace zřizované podle momentální potřeby. Jako stálá velitelství byly zřízeny až v době první světové války, avšak již na začátku druhé světové války byly divize triangularizovány. Tento přechod na trojkové uspořádání znamenal konec brigádního stupně u pěších divizí. U obrněých divizí nicméně existovala bojová velitelství (Combat Command), která lze vnímat jako určitý ekvivalent brigády. Nadále existovaly také samostatné brigády. V současné armádě tvoří údernou sílu právě především brigády a brigádní bojové týmy.


  Brigádní bojový tým
  Kvalitativní a kvantitativní změny od 90. let 20. století si společně se změnou potřeb vynutily hledání nových organizačních přístupů. Tato potřeba přinesla návrat brigádního stupně jako organické součásti divizí. V současné americké armádě tvoří brigádní bojové týmy (Brigade Combat Team, BCT) základní nasaditelnou manévrovací jednotku. Existují různé typy BCT, přičemž každý BCT sestává z vševojskových praporů odpovídající jeho charakteru a praporů podpůrných a zabezpečovacích. BCT tak může samostatně operovat i mimo dosah své mateřské divize. BCT standardně velí plukovník, ale v případě potřeby může být do jeho čela postaven brigádní generál.


  Shinsekiho iniciativa
  Počátek důrazu na brigádní úroveň lze najít v roce 1999. 12. srbna toho roku oznámil náčelník generálního štábu Armády Spojených států generál Eric K. Shinseki počátek vývojové iniciativy, která měla dosavadní armádu z doby studené války změnit na údernější, agilnější, všestranější, udržitelnější bojovou sílu s větší schopností odezvy na akutní potřeby a s větší schopností přežití na bojišti. Prostředkem k dosažení cíle mělo být vytvoření dvou a posléze šesti technologicky vyspělých, rychle nasaditelných brigád s velkou údernou silou. Tyto brigády byly zpočátku označovány jako Přechodné brigádní bojové týmy (Interim Brigade Combat Team, IBCT), jelikož měly být dočasně vyzbrojeny dostupným vybavením.


  Zdánlivý zánik samostatných brigád a jejich reaktivace
  Když skončila studená válka, prošla armáda redukcí stavů. V polovině 90. let byla silou o deseti divizích, přičemž zmizely manévrovací brigády mimo divizní úroveň. Zánik samostatných brigád byl ale svým způsobem jen zdánlivý. Armáda měla sice deset divizních velitelství, avšak z nich jen tři divize disponovaly třemi manévrovacími brigádami. U ostatních divizí byly přítomny jen dvě či dokonce jen jedna manévrovací brigáda. V některých posádkách byly dislokovány brigády různých divizí, aniž by se v posádce nacházelo nějaké divizní velitelství. V obou případech se navíc divizní velitelství nacházelo v zámoří. 1. brigáda 6. pěší divize na Aljašce měla v případě potřeby sloužit jako třetí brigáda 10. horské divize, která byla dislokována ve státě New York. Každá divizní brigáda dislokovaná mimo dosah své mateřské divize disponovala určitou částí divizních jednotek bojové podpory a jednotek zabezpečovacích. Tyto divizní brigády se tedy velmi blížily samostatným brigádám. A nemělo u toho zůstat. Již v roce 1998 byla reaktivována 172. pěší brigáda, jež nahradila 1. brigád deaktivované 6. pěší divize. V roce 2000 pak byla reaktivována 173. výsadková brigáda. Navíc byla v roce 1999 reaktivována dvě divizní velitelství, konkrétně se jednalo o 7. pěší divizi a 24. pěší divizi, jež neměla vlastní divizní jednotky, avšak měla zodpovědnost za tři samostné brigády Národní gardy (ARNG). Ani jedna brigáda ARNG nebyla dislokována poblíž jednoho z divizních velitelství.  Brigády v Kontinentální armádě


  Kolonie
  V amerických koloniích stavělo každé město miliční rotu a každý okres měl pluk, který tyto roty zastřešoval a řídil. Na úrovni kolonie stál důstojník v generálské hodnosti, který velel všem plukům dané kolonie. Hodnost tohoto důstojníka byla většinou označována jako Sergeant Major-General, později zkráceně jako Major-General. Potřeba pro vyšší jednotky než byl pluk nebyal pociťována, neboť se zřídkakdy pro provedení operace sešel celý pluk, natožpak několik pluků najednou. Když se měla shromáždit početnější hotovost, byly postaveny zvláštní dobrovolnické či miliční roty podle kvót pro každé město v kolonii. Ani když byla celková síla větší než jeden pluk, nebyly zřizovány brigády. Několik pluků bylo chápáno jako expedice a její velitelství bylo označováno jednoduše jako armáda (the army). V čele stál důstojník označovaný jako generál a vrchní velitel expedice (General and Commander in Chief of the Expedition). Býval to jediný generál v celém uskupení, pokud neměl zástupce též v generálské hodnosti. Pokud část expedice dostala konkrétní samostatný úkol, bylo velení delegováno na jednoho z plukovníků vyčleněné části nebo jí velel zmíněný zástupce velitele expedice. První brigády a brigádní velitelé se v Severní Americe objevily za sedmileté války, během níž britská vláda vyslala do svých amerických kolonií větší počet jednotek pravidelné armády. Ani tehdejší britská armáda neměla žádnou stálou organizační složku vyšší než pluk a stavěla brigády jen tehdy, pokud bylo potřeba velet uskupení o více jak třech plucích. Síly umístěn v Louisburgu v roce 1757 sestávaly z 13 pluků o různém počtu praporů a byly sestaveny do tří brigád. Rok poté se brigády objevily i u koloniálních jednotek. Velitel expedice proti pevnosti Fort Duquesne generál John Forbes rozdělil své síly do tří brigád. Velitelelm jedné z brigád, která seestávala z 1. a 2. virginského pluku - formací zřízených jako zvláštní miliční jednotky speciálně pro tuto operaci, byl jmenován plukovník George Washington. Po úspěšném dobytí pevnosti byla zrušena brigáda i jeden z pluků.


  Kontinentální armáda
  Po prvních potyčkách mezi novoanglickými miličními silami a pravidelnými britskými jednotkami se Kontinentální kongres rozhodl postavit vlastní polní armádu zastupující všechny kolonie. Kongres také v polovině června 1775 rozhodl, že do jejího čela postaví George Washingtona jakožto generála a vrchního velitele kontinentální armády, Ostatně byl jediným kolonistou, který měl zkušenosti s velením vyšší jednotky než byl pluk. Když se generál Washington ujal funkce, obléhaly miliční jednotky Boston a měly za sebou bitvu u Bunker Hillu. Tyto jednotky stavěly jednotlivé státy a celá formace měla značně decentralizovanou povahu. Washington okamžitě začal zavádět řád a organizaci podle svých zkušeností, přičemž okamžitě zřídil brigády a divize. S tím souviselo jmenování prvních brigádní generálů a generálmajorů kongresem. Narozdíl od britské armády, byla hodnost brigádního generála v kontinentální armádě stálou hodností. Brigády a divize byly na začátku administrativními a geografickými součástmi kontinentální armády. Washington rozdělil frontu kolem Bostonu na divizní a brigádní úseky. Jedna divize byla navíc držena v záloze. Každá ze tří divizí sestávala ze dvou brigád a každá brigád disponovala šesti či sedmi pluky. Brigáda měla v průměru 2 600 příslušníků. V souladu s britskou praxí byly brigády zpočátku vnímány jako jako čistě taktické jednotky dočasné povahy, a proto jim nebyl přidělen v podstatě žádný štáb. Základní administrativní a taktickou jednotkou měl být pluk. Jenže pluky byly stavěny jednotlivými státy z mužů, kteří sloužili na základě časově omezeného povolání do služby, takže jejich síla velmi fluktuovala. Takže v praxi to byla právě brigáda, která se stala základní taktickou a administrativní jednotkou. V čele brigád stál brigádní generál jmenovaný kongresem, většinou na Washingtonovo doporučení, zatímco velitele pluků jmenovaly guvernéři či parlamenty jednotlivých kolonií. Pomocí přesunů pluků udržoval Washington jednotlivé brigády na relativně stálých stavech, přičemž průměrné početní stavy brigády postupně klesaly z původních 2 600 na zhruba 1 000 mužů.


  Štáb brigády
  Tento vývoj v postavení brigád vedl k postupnému nárůstu jejího štábního elementu. Původně se jednalo o jednoho nižšího důstojníka, tzv. brigádního majora (Brigade Major), což vycházelo z britské tradice, kdy jím byl dočasně jmenován jeden z plukovních kapitánů. V kontinentální armádě se z toho stala stálá funkce s hodností majora. Tento důstojník vykonával funkci pobočníka. V anglosaském chápání byl současně Adjutant čili administrátor a Aide de Camp čili generální asistant a kurýr. V češtině se obě funkce většinou označují právě jako pobočník. V roce 1779 byl brigádní major nahrazen dvěma funkcemi - pobočníkem (Aide de Camp) a brigádním inspektorem (Brigade Inspector). Současně přibyly dvě nové funkce. Byli jími brigádní ubytovatel (Brigade Quartermaster), který měl na starost zásobování, a brigádní konduktor vojenských skladů (Brigade Conductor of Military Stores), jenž se staral o zásoby munice a řádný stav zbraní.


  Zrod konceptu vševojskové brigády
  Po vyklizení Bostonu se stala válka za nezávislost mnohem více mobilní. Brigáda byla pro Washingtona stále základním prvkem k řízení armády. Většina divizních velitelů v této době řídila tři brigády, ale nebylo to dogma. Počet podřízených brigád se měnil dle momentální potřeby a možností. Brigáda měla mít ideálně tři pluky po 700 mužích, ale to byl většinou nedosažitelný stav. Při postupu na Trenton přidělil Washington každé brigádě část dělostřelectva, aby jí poskytovalo přímou podporu, což byl tehdy celkem inovativní přístup. Byl to jakýsi počátek vševojskových brigád. Složení brigád a jejich schopnost manévru velkou měrou přispěla k vítězství proti hesenských žoldnéřům. Po Trentonu Washington koncept vševojskových brigád formalizoval. Každý brigáda měla mít dělostřeleckou rotu o osmi až deseti dělech. Brigády měly být rozestavěny tak, aby si mohly poskytovat vzájemnou palebnou podporu. Brigáda, na níž byl veden nepřátelský útok, měla držet pozice a počkat, až zbylé brigády divize v součinnosti s nejbližší divizí provedou koncentraci sil a následně obchvatný manévr. Pokud ale měli Američané proti sobě kvalitní a odhodlané britské jednotky, museli sami čelit snahám o obchvat. Kvalitní vzájemná podpora brigád v takových případech alespoň umožnila relativně spořádáný ústup. Britové měli zatím také navrch tam, kde jim mohla poskytnout podporu děla královského námořnictva. Zpočátku se Washingtonově armádě nedařily ani útočné operace, nicméně flexibilní struktura v těchto případech alespoň umožnila včasné zachycení britských protiútoků.


  Počet brigád
  Washington měl právo volně přesouvat pluky mezi brigádami, nicméně se byl vědom toho, že je výhodné držet se pokud možno co největší stabilizace. Každý stát dodával určený počet jednotek na základě přidělené kvóty. Pokud to šlo, byly brigády sestavovány z pluků z jednoho státu. Brigády byly označovány jménem velitele, poté byly brigády z lidnatějších států označovány jménem státu a případně též pořadovým číslem. Unikátní číslování se mělo vrátit opět až za první světové války. Počet brigád se měnil podle momentální potřeby, která většinou vycházela z míry britské vojenské aktivity. Britové s jednou výjimkou prováděli vojenské operace vždy jen na jednom válčišti. Tato výjimka z jara 1777 si vynutila nárůst brigád na více jak 22. Počet brigád byl po nějakou dobu udržován na zhruba stejném počtu a začal klesat po roce 1779. Počet brigádních generálů byl vždy vyšší než počet polních brigád. Část brigádních generálů totiž byla pověřena administrativními funkcemi a další část již sice byla neschopna polní službu, nicméně stále byla vedena na seznamu generálů.


  Zhodnocení
  Washingtonovo nasazení brigád bylo celkem inovativní a podobalo se tomu, jak o dvacet let později používal Napoleon své armádní sbory, čímž tehdy způsobil revoluci v evropském způsobu vedení války. Tak jako Napoleonovy sbory, tak i Washingtonovy brigády měly být díky svému složení a organizaci schopny nezávislé akce, ale primárně měly být flexibilně zaměnitelnou součástí vyššího celku. Snažil se proto udržovat brigády na stejných počtech a se stejným složením, aby byly standardizovanou položkou. Do jejich čela stavěl zkušené generály, kteří byli schopni brigády vést v rámci většího celku i samostatně. Brigády tako tvořily základní stavební kámen Washingtonova způsobu vedení bojových operací. Tato role se brigádám vrátila až po zhruba 200 letech.


  Období mezi válkou za nezávislost a občanskou válkou


  Legie
  Během 19. století byl největší stálou vojenskou jednotkou americké armády pluk o deseti rotách. Brigády byly pouze dočasnými formacemi zřizovanými v siutaci, kdy bylo potřeba řídit více pluků, především tehdy, když jich bylo více jak tři. Je to poněkud překvapující vzhledem k tomu, jak se se osvědčily Washingtonovy brigády v bojích o nezávislost, ale je nutno si uvědomit, že krátce po skončení bojů byla armáda takřka celá rozpuštěna. Tradice brigády se tedy vytratila a nic na tom nezměnil ani krátký experiment s Legií Spojených států (Legion of the United States) v letech 1792 až 1796. Legie představovala stálou armádu, která byla rozdělena do čtyř sublegií (Sub-Legion). V čele sublegie stál brigádní generál a její síla byla předepsána an 1 280 mužů. Sestávat měla ze dvou pěších prapor, jednoho střeleckého praporu, dělostřelecké roty a dragounské roty. Představovala tak vlastně de facto brigádní uskupení. Nicméně armáda se po roce 1796 vrátila k plukovnímu systému, přičemž každý pluk byl složen jen z příslušníků stejné zbraně.


  Milice a dobrovolníci
  Legie neměla být jediným prostředkem obrany Spojených států. Američané vycházely z miliční tradice a Kongres vytvořil strukturu pro vyšší miliční jednotky pro použití v případě válečného konfliktu. Tato struktura počítala i s brigádami a divizemi. Pěší brigáda měla mít zhruba 2 500 mužů ve čtyřech podřízených plucích o dvou praporech po čtyřech rotách. Štáb brigády tvořil jen velitel a jeho asistent, jenž byl označován buď jako brigádní major nebo brigádní inspektor. Tento systém ale zůstal jen na papíře a nebyl zaveden do praxe. Žádný stát nesestavil pro fedeální službu jednotku vyšší než prapor. Kongres ještě k pravidelné armádě a milicím přidal jednu další komponentu, a to dobrovolníky. Nasazení miličních jednotek mělo řadu právních omezení, takže existence právně zakotvených dobrovolníků se v 19. století postupně stala primárním způsobem, jakým USA mobilizovaly početnější vojsko pro nasazení ve válečných konfliktech.


  Britsko-americká válka
  Britsko-americká válka byla ještě ve znamení širokého nasazení miličních sil. Když válka v roce 1812 začala, Kongres okamžitě začal s mobilizací. Využito bylo dobrovolníků i miličních jednotek. Největšími stálými jednotkami byly pluky. Brigády a divize měly mnohem méně formálnější charakter než za války o nezávislost. Pluky byly do brigád zařazovány na základě principu seniority a brigády byly číslovány pořadovými čísly na základě seniority svých velitelů. Síla brigád se pohybovala od 400 do 2 000 mužů. Pluky pravidelné armády, pluky miličních sil a pluky dobrovolnické byly většinou sestavovány do vlastních brigád a v čele stál velitel pocházející z příslušné komponenty. Předpisy alespoň umožňovaly sestavit brigádní štáb s brigádním inspektorem, brigádním podinspektorem, brigádním ubytovatelem, vozmistrem a kaplanem. Velitel brigády měl navíc k dispozici brigádního majora a několik pobočníků. Před vypuknutím války měla armáda jednoho generálmajora a dva brigádní generály. V průběhu války bylo jmenováno dalších 25 generálů pravidelné armády. Několik dalších drželo generálskou hodnost dočasně u milic a dobrovolníků. V průměru udržovala armáda zhruba dvanáct generálů. Brigáda měla ideálně mít 2 000 mužů ve dvou plucích. Pravidelná armáda narostla ze 7 předválečných pluků na 37 válečných. Když uvážíme, že část brigádních generálů vykonávala administrativní funkce, netrpěla armáda přebytkem generálů.


  Předpisy z roku 1821 a 1841 - zavedení armádních sborů
  Po skončení války byla armáda zredukována zpět na sedm pluků. Brigádní generálové zůstaly tři. Nicméně armádní předpisy z roku 1821, jejichž autorem byl velmi schopný brigádní generál Winfield Scott, předpokládaly existenci brigád, divizí a nově též i armádních sborů. Ten měl sestávat ze dvou či více divizí. Brigáda měla disponovat dvěma pluky a její štáb měl tvořit jen brigádní major. Brigády měly být očíslovány podle seniority svých velitelů, nicméně v oficiálních zprávách měly být označovány jménem svého velitele. V roce 1841 došlo k revizi předpisů. Ty nově předpokládaly větší brigádní štáb, nicméně jeho složení mělo vycházet z momentálních potřeb. Vše se ale pohybovalo jen v teoretické rovině, neboť armáda ve skutečnosti nedisponovala větší jednotkou než byl pluk.


  Americko-mexická válka
  Když vypukla americko-mexická válka, měla armáda k dispozici osm pěších pluků, dva dragounské pluky a čtyři dělostřelecké pluky. Na počátku roku 1846 přibyl ještě jízdní střelecký pluk. V roce 1847 bylo zřízeno dalších osm pěších pluků, jeden střelecký pluk a jeden dragounský pluk. Válka se měla odehrávat především na cizí půdě, takže nebyly mobilizovány miliční jednotky. Kongres naopak povolil naverbovat 50 000 dobrovolníků. Skutečně povoláno jich do federální služby bylo jen 18 210 a mnoho z nich jen na dvanáct měsíců, neboť politici počítali s krátkodobým konflitem. Když se ukázalo, že válka bude trvat déle, bylo v druhé vlně povoláno 33 596 mužů, tentokrát se závazkem do konce války. Pravidelné i dobrovolnické jednotky nebyly nastálo formovány větších formací než pluky. Dobrovolnické jednotky byly navíc organizovány v každém státě zvlášť. Brigády byly zřizovány podle momentálních potřeb. Před vypuknutím války měla armáda jednoho generálmajora a tři brigádní generály, přičemž jeden z nich vykonával štábní funkci generálního ubytovatele. Dva další důstojníci měli čestnou či dočasnou hodnost brigádního generála. Byl to tehdejší způsob jak ocenit vynikající velitele. Za války se to používalo i k doznačení velitelů, kteří veleli vyšším jednotkám složeným z pravidelných i dobrovolnických jednotek. Pravidelná armáda vstupovala do války se čtyřmi polními brigádními generály. Za války se tento počet zvýšil na tři geneárly ve stálé (line) hodnosti brigádního generála a tři v hodnosti dočasné (brevet). Dobrovolnická složka měla 42 pluků a k dispozici dvanáct brigádních generálů. V průběhu války byly sestaveny brigády a divize, a to jak u pravidelné armády, tak u dobrovolníků. Tam byly většinou spojovány do brigád pluky ze stejného státu. Velitelé dobrovolnických vyšších jednotek pocházely většinou taktéž z této složky. Pluky měly většinou kolem 500 mužů a do brigád byly přidělovány většinou po dvou. Brigády byly většinou podporovány jednou či více dělostřeleckými rotami a některé také jednotkami jízdní pěchoty. Předpisy nařizovaly, aby brigádní štáb byl sestován dle momentálních potřeb, nicméně prezident Polk spolus Kongresem určili, že štáb má mít ubytovatele a asistenta, komisařského důstojníka a asistenta, chirurga a asistenta a též kaplana.


  Utažská expedice
  Po skončení války s Mexikem byli dobrovolníci demobilizováni a pravidelná armáda redukována na osm pěších pluků, jeden jízdní střelecký pluk, dva dragounské pluky a čtyři dělostřelecké pluky. Počet brigádních generálů se zmenšil na čtyři, z čehož jeden byl generálním ubytovatelem. Armáda se opět věnovala jen ostraze hranic, konstabulární činnosti a pobřežní obraně. V roce 1857 se prezident Buchanan rozhodl vyslat do Utahu vojenskou výpravu, která měla potlačit mormonskou vzpouru. Armáda sestavila uskupení z čtyř pěších pluků, jednoho jezdeckého pluku, jednoho dragounského pluku a tří dělostřeleckých rot. Uskupení mělo 5 606 mužů a do jeho čela byl postaven brigádní generál Persifer F. Smith. Pro velení výpravy obdržel dočasnou hodnost generálmajora. Uskupení mělo být rozčleněno do dvou brigád v čele s plukovníky Johnstonem a Harneyem v dočasné hodnosti brigádních generálů. Smith ale zemřel dříve, než stačil převzít velení. Celá mormonská krize se ale nakonec stejně ukončila diplomatickými prostředky, takže Johnston do Utahu vyrazil s podstatně zredukovanou silou a brigády nakonec nebylo ani potřeba formovat.


  Občanská válka a válka se Španělskem


  Brigády za občanské války
  Během americké občanské války postavily USA více jak 200 brigád. Ty byly většinou součástí divizí či armádních sborů, ostatně divize byla tehdy považována za základní administrativní a organizační jednotku. Bylo to také poprvé, kdy byly zřízeny skutečné armádní sbory, řídící dvě či více divizí. Sbory si uchovávaly své pořadové číslo i po přesunutí pod jiné velitelství. Naopak divize a brigády měly pořadová čísla v rámci sboru či divize, takže docházelo k jejich přečíslovávání. V oficiálních zprávách tak byly označovány jménem svého stávajícího velitele. Brigády nasazené před rokem 1863 na západním válčišti měly pořadová čísla v rámci dané armády. Stejně jako v předchozí válce povolala federální vláda velké množství dobrovolníků. Důstojníci pravidelné armády mohly zaujmout vyšší velitelské pozice u dobrovolnických jednotek, než měli u mateřské jednotky. Pravidelná armáda se sice mohla rozrůst, avšak počet dobrovolníků výrazně převyšoval počet příslušníků pravidelných jednotek. Brigády byly zpočátku složené z pluků ze stejného státu nebo jedné složky. Avšak bojové ztráty a neexistující systém jejich doplňování vedl k celkem rychlému opuštění této praxe. Velitelé se snažili udržovat počty mužstva v brigádách na zhruba 2 000 mužů, čehož se vzhledem k úbytku příslušníků pluků dosahovala přidělováním stále většího pluků jednotlivým brigádám. Ze dvou pluků se tak brigády dostaly až na pět a půl pluku. Nakonec došlo i na slučování brigád i vyšších jednotek, aby byla udržena požadovaná síla jednotlivých jednotek. Určitou anomálií byla Vermontská brigáda, oficiálně 2. brigáda 2. divize 6. sboru, která byla zřízena v roce 1862 a po celou válku si udržela 2., 3., 4., 5. a 6. vermontský dobrovolnický pěší pluk, k nimž v roce 1864 přibyl ještě 11. pluk. Bylo to způsobeno i tím, že všechny její pluky byly v roce 1864 zaplněny novým mužstvem, když tomu starému skončily závazky.


  Generálové
  Brigádě v průběhu války veleli dva stálí a čtyři dočasní velitelé. Do hodnosti brigádního generála bylo za války v pravidelné armádě a u dobrovolníků jmenováno 450 osob. Teoreticky měl všem brigádám velet brigádní generál. Avšak tento ideální stav narážel na realitu v Kongresu. Armáda zřídila úroveň armádních sborů a polních armád, avšak kongresmani odmítali jmenovat generály do vyšší hodnosti než byla hodnost generálmajora, což byal standardní hodnost velitele divize. Jedinou výjimkou bylo jmenování Ulyssese S. Granta do hodnosti generálporučíka v roce 1864. Generálmajoři tak veleli kromě divizí i sborům a armádám. Brigádní generálové pak brigádám a divizím. Někdy v tom případě dostali dočasnou hodnost generálmajora. Brigádám tak často musel velet služebně nejstarší plukovník. Ten byl často jmenován do dočasné hodnosti brigádního generála. Jmenování důstojníků do dočasných hodností bylo v pravomoci prezidenta, který toto právo v únoru 1865 delegoval na velícího generála armády generálporučíka Granta. Většina brigád sloužila jako součást divize či sboru, nicméně některé z nich si udržely osobité přezdívky, i když se jejich oficiální jméno v průběhu let měnilo. 4. brigáda 1. divize 3. sboru si v 2. bitvě u Bull Run získala přezdívku Železná brigáda (Iron Brigade) a byla tak nazývána i poté, co byla oficiálně přejmenována an 1. brigádu 1. divize 1. sboru. Dalším příkladem může být Irská brigáda (Irish Brigade). Ani tyto brigády ale nepřetrvaly věčně. Z důvodu nedoplňování ztrát byly rozpuštěny.


  Struktura brigád
  Brigád byly sice čistě taktickými jednotkami, které byly složeny buď jen z pěších, nebo jen jezdeckých pluků, avšak v průběhu války obdržely i ony menší štáb. Ten tvořili dva pobočníci, asistent, chirurg, asistent ubytovale a komisařský důstojník. Štáb disponoval třemi povozy na dopravu zásob.Každý podřízený pluk měl nárok na dalších šest povozů. Brigády obdržely rozlišovací vlajky. Původní propracovaný, ale generický, systém z počátku války byl po čase opuštěn a brigády obdržely trojúhelníkové vlajky. Na nich byl symbol sboru a barvy na vlajce označovaly číslo brigády a nadřízené divize v rámci sboru. Pěší brigády sestávaly výhradně z pěchoty. Pokusy z počátku války s přidělováním dělostřeleckých a jezdeckých jednotek brigádám byly záhy opuštěny. Dělostřelectvo bylo obyčejně koncentrováno na sborové úrovni v dělostřeleckých brigádách. Ty ale sestávaly jen ze čtyř až šesti dělostřeleckých rot a velel jim plukovník či ještě nižší důstojník. Jezdectvo bylo před občanskou válkou zřídkakdy formováno do vyšších jednotek než byl pluk. Jezdectvo bylo rozděleno do jednotek dragounských, jednotek jízdních střelců a jednotek jezdeckých. První dvě jednotky se měly přesouvat na koni a bojovat jako pěchota a mezi sebou se lišily jen zavedenou střelnou zbraní. Jezdecké jednotky měly bojovat standardně koňmo. Na počátku války byly tyto tři části sloučeny do jednoho typu označovaného jednoduše jako jezdectvo. Jezdecké pluky byly většinou rozdělovány na jednotlivé eskadrony, které bojovaly samostatně v rámci vyšší jednotky - armády, sboru či divize. Ty tak disponovaly jezdeckými brigádami či brigádami jízdního dělostřelectva. Brigády byly většinou tvořeny z pluků jedné zbraně. Použití brigád v občanské válce tak navazovalo na způsob jejich použití v britsko-americké a americko-mexické válce. Nefunkční systém doplňování pluků, kdy starší pluky postupně ztrácely původní sílu, která nebyla řádně obnovována, kladl důraz na brigády jako základní bojové jednotky standardizované bojové síly.


  Válka se Španělskem
  Po skončení občanské války byly početní stavy armády zredukovány a žádná formace větší než pluk nezůstala zachována. V 90. letech 19. století došlo k vnitřní reorganizaci pluků, které se od té doby skládaly ze tří praporů. Když nastala mobilizace armády pro válku se Španělskem, vycházelo z praxe občanské války. Byli povoláni dobrovolníci a začalo se sestavovat osm armádních sborů. Armádní sbor měl disponovat třemi divizemi o třech brigádách. V některých případech mohl sbor mít brigády přímo jemu podřízené. Takové brigády byly považovány za samostatné. Brigády měla mít tři pluky, ale často měly jen dva. Brigády byly i za tohoto konfliktu označovány pořadovým číslem v rámci divize. Většina brigád byla složena buď z pluků pravidelné armády, nebo z pluků dobrovolnických, málokdy byly spojeny do brigády pluky z obou složek. Většina států a teritorií přispěla alespoň jedním plukem, ale ani jedna brigáda nebyla zformována jen z jednotek jednoho státu nebo teritoria. 8. armádní sbor, který bojoval na Filipínách měl v mnoha ohledech nestandardní organizaci, což bylo dáno především vedením protipovstaleckého boje. Struktura sboru byla mnohem flexibilnější, dělostřelecké baterie byly často přidělovány přímo brigádám a některé brigády byly složeny z kombinace jezdeckých a pěších pluků. V čele brigád měl stát brigádní generál, avšak i tentokrát z důvodu nedostatku důstojníků v příslušné hodnosti nezřídka vykonával funkci velitele brigády plukovník či podplukovník. Válak měla dvě fáze. První od dubna do července 1898 proti Španělsku a druhou v letech 1898 až 1901 proti povstalcům na Filipínách. Někteří generálové se tak dočkali dvou jmenování za sebou, přičemž to druhé bylo někdy do nižší hodnosti. Většina jmenování u dobrovolnických jednotek směřovala na vyšší důstojníky pravidelné armády, v nemálo případech byli povoláni rovnou z civilního zaměstnání bývalí generálové z doby občanské války, a to z obou armád. I na přelomu století zůstávala manévrovací brigáda dočasnou formací jens malým či žádným štábem a s pluky jen z jednoho druhu zbraně. Struktura brigády se během celého století moc nezměnila, přestože v oblasti výzbroje docházelo k rychlému pokroku. Jenže americká taktika nasazení pěchoty a jezdectva se příliš nezměnila a organizační struktura jednotek vycházela z ní. V novém století už ale nešlo technologický pokrok ignorovat.


  Brigáda za první světové války


  Reformy z počátku století
  Po dobu jednoho století se organizační struktura na brigádní úrovni v podstatě nezměnila. Doba mezi koncem bojů na Filipínách a vstupem USA do první světové války byla obdobím mnoha reforem ozbrojených sil. Nevyhnutelně se to muselo dotknout i brigádní úrovně. Brigáda se v této době prosadial jako stálá formace s vlastními organickými podpůrnými jednotkami. Po skončení bojů na Filipách byly brigády zrušeny a největší jednotkou se opět stal pluk. Jenže někteří vojenští činitelé si všimli nedostatků při válce proti Španělsku a navíc sledovali evropské armády, které byly stále početnější a měly stále propracovanější strukturu. Ministr války Elihu Root je vyslyšel a provedl ve svém resortu řadu reforem. V roce 1903 byl zřízen generální štáb a právě jeho příslušníci zaměřili svou pozornosti i na vyšší jednotky.


  Důraz na divizi
  V období před první světovou válkou byl v armádách evropských mocností základní manévrovací jednotkou armádní sbor, který obyčejně sestával ze dvou divizí o dvou brigádách se dvěma pluky. Sbor obsahoval i jednotky jezdecké, ženijní a polní dělostřelecké. Americká armáda sice podobně používala sbor v občanské válce i válce se Španělskem, avšak armádní řád z roku 1905 považoval za základní jednotku divizi. Předpis nenařizoval zřízení stálých vyšších jednotek, nicméně naváděl velitele k vytváření provizorních brigád a divizí. Pěší či jezdecká divize měla sestávat ze tří brigád o dvou či více plucích.


  Národní garda
  Zákon z roku 1903 reformoval miliční složku. Ta byla nově označována jako Národní garda. Zatímco nasazení miličních jednotek bylo omezováno právními předpisy, což si vynucovalo formování dobrovolnických jednotek, nový zákon umožňoval povolat jednotky Národní gardy do federální služby a následně je v případě stavu národní nouze nasadit bez omezení. Státy měly udržovat jednotky se stejnou organizační strukturou a stejnou úrovní, jakou měly jednotky pravidelné armády. Je nutno dodat, že Pennsylvánie udržovala již od roku 1879 stálou divizi, i když s nestandardní organizační strukturou, a New York se přidal v roce 1908 s divizí o standardní struktuře, včetně brigád. To byly první i v míru existující divize a brigády v historii americké armády. Na základě zákona se konaly pravidelná cvičení jednotek pravidelné armády a národní gardy, aby tyto mohly být v případě potřeby nasazovány společně a dokocne se předpokládal vznik stálých vyšších jednotek složených z nižších jednotek z obou složek. V roce 1909 rozdělilo Ministerstvo války území USA na osm okruhů. Divize a brigády měly být formovány z jednotek obou složek podle jejich dislokace v daných okruzích. Zapojení Národní gardy bylo dobrovolné. Většina států na severovýchodě USA souhlasila se zapojením do tohoto systému, avšak žádné brogády nakonec zformovány nebyly.


  Manévrovací divize
  Mezi lety 1910 a 1914 byly navrhovány a schvalovány různé návrhy ohledně organizace divizí. Ty měly mít originální pořadová čísla v rámci celé armády. Přidělovaná měla být dle data vzniku. Naopak brigády měly mít měly být číslovány jen v rámci divize. Praktická realizace vzniku divize nastala až v roce 1911 a to jen velmi omezeně. Nepokoje v Mexiku si vyžádaly preventivní vyslání armádních sil na hranici. Vojska zamířila do Texasu a Kalifornie. Skupina jednotek v Texasu byla v San Antoniu zformována do Manévrovací divize (Maneuver Division). Divize sestávala ze tří pěších brigád a jedné samostatné jezdecké brigády. Šestatřicet pobřežních dělostřeleckých rot bylo v Galvestonu spojeno do provizorní brigády, které dostala za úkol ochrnau pobřeží. V kalifornském San Diegu bylo zformována další brigáda, která disponovala dvěma pluky a malým odřadem zdravotnických, spojovacích a jezeckých jednotek. Po půl roce byly brigády v červnu a červenci 1911 zrušeny.


  Stimsonův plán
  V roce 1913 přijal ministr války Henry Stimson v rámci celkové reorganizace organizační struktury armády návrh na zřízení stálých divizí a brigád. Pravidelná armáda měla zřídit jednu jezdeckou a tři pěší divize. Národní garda měla přidat dalších dvanáct pěších a tři jezdecké divize. Vypracovány byly i systematizační tabulky vnitřní organizace divize. Ta měla mít tři brigády o třech plucích. Jezdecká brigáda měla mít ale jen dva pluky. To nevyplynulo z hlubší organizační a taktické úvahy, nýbrž z obavy, že pochodové proudy brigády o třech jezdeckých plucích by měly problém s místem na silnicích. Brigády měly nyní být číslovány, stejně jako divize, průběžně v rámci celé armády. Pěší a jezdecké brigády byly číslovány samostatně. Na rozdíl od různých předchozích návrhl byl Stimsonův plán v letech 1913 a 1914 zaveden do praxe. Divize v mírové době disponovaly jen velitelem a malým štábem, zbytek měl být doplněn z podřízených jednotek a administrativních součástí armády. Divize měla být samostatně nasaditelnou vševojskovou jednotkou, brigády naopak měly být složeny jen z pluků příslušného druhu zbraně. Divize a některé brigády byly rozptýleny po různých posádkách a nemohly být do provedení mobilizace považovány za operačně způsobilé. Zkouška nové organizace měla proběhnout záhy, ještě před dokončením reorganizace.


  Mexické expedice
  Když nepokoje v Mexiku vyvrcholily v únoru 1913 státním převratem, nařídil prezident William Taft provedení demonstrace síly na texaské hranici. Nově zformovaná 2. divize, jediná divize o třech plných brigádách, se tedy přesunula k texaskému pobřeží. V dubnu 1914 nařídil nový prezident Woodrow Wilson za účelem ochrany amerických občanů a zájmů námořní operaci proti mexickému přístavu Vera Cruz. 5. brigáda ze sestavy 2. divize zesílená o jednotky jezdecké, polní dělostřelecké, spojovací, letecké, ženijní a ubytovatelské se krátce poté pod velením brigádního generála Fredericka Funstona v přístavu vylodila, aby podpořila a částečně vystřídala jednotky námořnictva a námořní pěchoty. Brigáda tehdy fungovala v podstatě jako brigádní bojový tým. Jednotky 2. divize v Texasu mezitím posíly 2. a 8. brigáda. 6. brigáda se naopak přesunula do Arizony. V říjnu 1915 byla 2. divize demobilizována poté, co v Galvestonu hurikán usmrtil několik příslušníků divize a následně se veřejně začala řešit účelnost dislokace vojsk na hranicích. V březnu 1916 provedli mexičtí bandité úder na Columbus v Novém Mexiku. Velitel Jižního departmentu generálmajor Funston rozkázal veliteli 8. brigády brigádnímu generálu Johnu Pershingovi, aby útočníky pronásledoval. Pershing zformoval za účelem provedení trestné výpravy provizorní divizi, kterou tvořila jeho brigáda zesílená o další jemu přidělené jednotky. Divize byla tvořena třemi brigádami. Ty neměly standardní organizaci, jednalo se spíše o vševojskové svazky. Jedna pěší brigáda sestávala ze dvou pěších pluků a dvou ženijních rot. Obě jezdecké brigády pak byly tvořeny dvěma jezdeckými pluky a dvěma polními dělostřeleckými bateriemi. Jezdecké brigády měly představovat hlavní sílu zajišťující vlastní pronásledování banditů, pěší brigáda měla zajišťovat především bezpečnost. V červnu 1916, zatímco se Pershing připravoval na provedení výpravy, vzrostlo násilí na americko-mexické hranici do té míry, že se prezident Wilson rozhodl povolat do federální služby všechny jednotky Národní gardy přidělené divizím a brigádám podle Stimsonova plánu. S výjimkou jednotek ze států New York a Pensylvánie to ale neproběhlo hladce. V srpnu proto Ministerstvo války nařídilo generálu Funstonovi, aby jednotky Národní gardy zformoval do deseti provizorních divizí a šesti samostatných brigád. Pohraničí se mezitím začalo uklidňovat a první gardisté se mohli ještě na podzim vrátit domů. Většina byla z federální služby uvolněna v březnu 1917, krátce poté, co se v únoru Pershingova expedice vrátila z Mexika. Pershing následně nahradil generála Funstona, který náhle zemřel, v čele Jižního departmentu. Ve své nové funkci zorganizoval jednotky ve svém departmentu do tří provizorních pěších divizí a jezecké brigády. V dubnu 1917 vstoupily USA do první světové války a Pershing tyto divize a brigádu zase rozpustil, jelikož armáda prodělávala další reorganizaci, tentokrát před vysláním velkého expedičního uskupení do Evropy.


  Čtvercová divize
  Armády hlavních evropských mocností vstoupily v roce 1914 do první světové války s velkými braneckými armádami, zorganizovanými kolem sborů o dvou divizích se dvěma pěšími brigádami po dvou pěších plucích. Zařazení kulometných jednotek se lišilo. V německé armádě disponoval pěší pluk vlastní samostatnou kulometnou rotou. Francouzský pluk měl jen kulometnou četu. Realita zákopové války, která přinesla zteče na zakopanou pěchotu vybavenou kulomety a podporovanou koncentrovanou a rychlou palbou dělostřelectva, si vynutila organizační změny. Francouzi i Němci snížili počet pluků v divizi ze čtyř na tři. Z operačního hlediska byly tyto tři pluky podřízeny přímo veliteli divize, i když Němci ponechali divizi jedno brigádní velitelství po administrativní řízení pěších pluků. Množství kulometů bylo výrazně navýšeno. Každý pěší prapor disponoval kuloetnou rotou, takže v pluky byly celkem tři. Američtí vojenští analytici studovali změny v organizaci evropských armád, nicméně studie Vysoké školy válečné paradoxně doporučila organizační strukturu divize, která se podovala evropské divizi z roku 1914, tedy čtvercovou divizi. Ta měla mít dvě pěší brigády o dvou pěších plucích. I to bylo ale méně než předchozí divize z roku 1913 s devíti pluky. Kulometné jednotky měly být přítomny na plukovní, brigádní i divizní úrovni, nicméně při bojovém nasazení měla jedna kulometná rota pdoporovat jeden pěší prapor. Návrh byl odsouhlasen, nicméně prošel v následujících dvou letech řadou změn. Organizace vycházela z teoretického předpokladu, že divize bude standardně bránit či útočit s oběma brigádami v řadě vedle sebe, přičemž každá brigáda bude mít jeden pluk v čele v prvním sledu a druhý pluk v záloze jako druhý sled. Prapory měly být nasazeny v řadě za sebou, což mělo umožnit hloubkovou obranu v případě obrany a v případě útoku měl záložní prapor v případě potřeby nahradit po čase útočící prapor na hrotu, nebo zajistit obsazené území. Americká brigáda tedy představovala základní taktickou jednotku pro vedení zákopové války, zatímco v německé, francouzské a britské armádě zajišťovala tuto roli divize. Brigáda čtvercové divize byla čistě taktickou jednotkou bez logistických či administrativních funkcí. V čele stál brigádní generál, který měl k dispozici malý štáb o čtyřech pobočnících a osmnácti příslušnících mužstva. Brigáda měla dva pěší pluky, muniční odřad a kulometný prapor. Pěší pluk měl velitelskou rotu, kulometnou rotu, zdravotnickou sekci a tři pěší prapory o čtyřech střeleckých rotách. Začlenění kulometů komplikovaly zákony. Zákon o národní obraně z roku 1916 omezoval početní stav pluku. Armáda chtěla kulometnou rotu pro každý prapor. Doplnit další tři kulometné roty by si ale vyžádalo zrušení dvou střeleckých rot. Armáda toto omezení obešla tím, že každá brigáda měla kulometný prapor o třech rotách, který mohl dle potřeby poskytovat roty jednotlivým praporům. Jelikož to ani tak nestačilo pro všechny prapory. Další kulometný prapor měla divize. V roce 1918 byly tyto kulomety z divizní úrovně přesunuty brigádám.


  Číslování a počty brigád
  Armáda mobilizovala pro nasazení v první světové válce 112 pěších brigád, přičemž všechny měly sloučit jako součást divize. Armáda sestávala z Pravidelné armády, Národní gardy a Národní armády. Národní armáda byla tvořena odvedenci a nahradila v předchozích konfliktech využívanou Dobrovolnickou armádu. Divize byly číslovány průběžně s tím, že čísla 1 až 25 byla přidělena Pravidelné armádě, čísla 26 až 42 Národní gardě a čísla od 76 pro Národní armádu. Brigády byly také číslovány průběžně přes celou armádu. Pravidelná armáda postavila brigády s číslu 1 až 40, na další z přiděleného rozpětí již nedošlo. Národní garda postavila brigády s čísly 51 až 84 a navíc ještě 185. Národní armáda pak brigády s čísly 151 až 184 a navíc ještě 184, 186, 192 a 194. Kulometné prapory měly přidělená čísla 1 až 100 u Pravidelné armády, 101 až 300 u Národní gardy a od 301 u Národní armády. Každá divize měla tři za sebou číslované prapory. První pro sebe, další dva pro podřízené brigády. Ze 112 brigád jich bylo 88 odesláno do Evropy. Z nich 58 prošlo bojem, 14 bylo ve Francii reorganizováno na náhradní jednotky, 4 byly skeletonizovány, z 10 bylo přesunuto mužstvo k nahrazení ztrát u jiných divizí a 2 dorazily po skončení bojů. Mobilizace a výstavba armády trvala osmnáct měsíců a byla zastavena okamžitě po podpisu příměří. Rozsáhlé povolávání branců a nutnost jejich základních výcviku si vynutily zřízení náhradních brigád pro divize Národní gardy a Národní armády. Náhradní brigáda měla obvykle dva až sedm výcvikových praporů, ale některé brigády měly i jeden či dva výcvikové pluky.


  Tanková brigáda
  Vstup tanků na bojiště přinesl organizační novinku - tankovou brigádu. Tanky byly sice vnímány jako podpůrná zbraň pěchoty, nicméně byly zařazeny do vlastních praporů a brigád jako samostatných druh zbraně. Tankové jednotky byly vnímány jako sborové či armádní prostředky. V Evropě se ustavil Tankový sbor AEF a v USA Tankový sbor Národní armády. AEF vytvořilo čtyři tankové brigády, které byly zpočátku pojmenovány jako 1. až 4. provizorní tanková brigáda. V listopadu 1918 byly přejmenovány na 304. a ž 307. tankovou brigádu. Tanků byl ale nedostatek, takže 2./305. a 4./307. brigádu se do konce války nepodařilo zformovat. Podpora tanky byla zpočátku prováděna jen na úrovni praporu nebo ještě nižší. Samostatné tankové prapory podporovaly jednu nebo dvě divize. AEF zformovalo deset lehkých tankových praporů a pět těžkých tankových praporů. Každý prapor byl samostatně nasaditelnou jednotkou určenou k podpoře brigády či divize při útočné operaci. Po čase došlo i na nasazení brigád. 1. brigáda v čele s podplukovníkem Georgem Pattonem sestávala ze dvou lehkých tankových praporů, dvou opravárenských a vyprošťovacích rot a motorizovaného odřady údržby. 3. brigáda pod velením podplukovníka Daniela Pullena sloužila především jako styčný odřad pro francouzské tanky a občas jako velitelství pro frnacouzské tankové jednotky přidělené k podpoře amerických sil. Pattonova brigáda byla v září 1918, po zesílení francouzskou skupinou odpovídající zhruba americkému praporu, nasazena během ofenzívy u Saint Mihiel. Brigáda tehdy podporovala svými dvěma prapory 1. a 42. divizi. Obě brigády se pak podílely na následné bitvě o Argonský les. Pattonova brigáda byla přidělena jako podpora 35. divizi I. sboru. Tankové brigády, i když byly občas nasazeny v celku jako kompletní brigády, byly čistě tankovými formacemi, jejichž hlavní účel spočíval spíše v podpoře činnosti pěchoty než v provádění vlastních manévrů. Po válce byl Tankový sbor i se svými brigádami rozpuštěn a tank se stal čistě zbraní pro podporu pěchoty bez samostatné role na bojišti.


  Brigáda čtvercová divize v boji
  Brigáda čtvercová divize měla 8 000 mužů. Byla to nejpočetnější brigáda v americké vojenské historii a v Evropě byla v tomto ohledu ekvivalentem francouzské či britské divize. Spojenečtí velitelé, pokud měli přidělenou americkou divizi, často ignorovali americkou doktrínu. Americkou divizi postavili jako jedinou v celém sborovém sektoru, přičemž postavili tři pluky do řady a čtvrtý do zálohy za ně, případně všechny čtyři pluky do jednoho sledu. Při nasazení v rámci amerických vyšší svazků byla brigáda poměrně neflexibilní formací určenou k poskytování nepřetržité úderné síly pro postup vpřed v podobě dostatečných záloh připravených pokračovat v dopředném pohybu poté, co ztráty či terén zpomalí počáteční sledy. Brigáda o šesti pěších praporech většinou postupovala s dvěma vysunutými prapory, zatímco zbytek byl držen v záloze, aby mohl být ve vhodný okamžik zasazen k pokračování postupu vpřed či přesunut do míst, kde byly zjištěna slabá místa v obraně nepřítele. Ačkoliv armáda udržovala nepřetržitou frontovou linii, brigáda nutně neutočila v jedné velké rojnici. Velitel brigády tedy musel spoléhat na různé prostředky umožňující velení a řízení. Brigádu již nešlo řídit pomocí osobního kontaktu velitele brigády s podřízenými veliteli, neboť je zkrátka ani neviděl. Taktická inovace zde bohužel předběhla technický pokrok. Prostředky jako kurýři, kurýrní holubi či kabelové telefonní spojení nebyly dostatečně nespolehlivé a odolné, takže docházelo ke ztrátě spojení a následnému rozpadu koordinace či dokonce zajetí části brigád.


  Meziválečné období a druhá světová válka


  Ponechání vyšších svazků v míru
  Brigáda čtvercové divize přežila demobilizaci po skončení první světové války. Politické vedení země se rozhodlo držet i v mírovém období vyšší svazky. Několik studií sice doporučovalo přechod na trojkové uspořádání, ale divize si podrželi čtyřkovou strukturu. Pečlivé číselné uspořádání zavedené při vstupu do války se rozpadlo během dvou reorganizací ve 20. letech a jedné reorganizace v roce 1933. Navíc brigády patřící pod 10., 11. a 12. divizi byly přesunuty a podřízeny Panamské průplavové, Havajské a Filipínské divizi. V aktivním stavu byla udržována jen menší část vyšších svazků. U brigád se jednalo o sedm případů. Zbytek divizních brigád byl převeden do neaktivního stavu. Jednotky Národní gardy byly uvolněny z federální služby a převedeny zpět do pravomoce jednotlivých států. I zde přes krátkodobé zmatky udržela původní struktura divizí a brigád. I zde došlo k několika přesunům a dokonce vzniku osmi nových brigád. Národní armáda byla demobilizována, nicméně označení svazků byla použita při formování nové federální záložní složky, která Národní armádu a jí předcházející dobrovolníky nahradila. Sbor organizovaných záloh (Organized Reserve Corps). V rámci ORC bylo zřízeno dalších dvacet nových brigád v deseti nových divizích. Za války měla armáda ve stavu i jezdeckou divizi. 15. jezdecká divize sestávala ze tří jezedckých brigád, které přetrvaly i po deaktivaci divize v roce 1919. V roce 1921 byla zřízena nová 1. jezdecká divize. Tato divize měla vnitřní strukturu také čtvercovou.


  Mechanizace
  Evropské pokusy s motorizací a mechanizací a aktivity některých domácích vizionářů nových metod vedení bojové činnosti přiměly v druhé polovině 20. let vedoucí činitelé americké armády, aby se také začaly věnovat možnostem mechanizace jezdectva a novým možnostem využití tanků na bojišti. V roce 1928 armáda ve Fort Meade sestavila Experimentální mechanizované uskupení (Experimental Mechanized Force), která sestávalo z pěšího praporu, dvou tankových praporů a polního dělostřeleckého praporu. Uskupení velel plukovník a jednalo se vlastně o první zárodek amerického moderního vševojskového manévrovacího svazku. Uskupení bylo ještě v témže roce rozpuštěno. Nové uskupení se stejným názvem vzniklo opět v roce 1930, aby bylo v roce následujícím také rozpuštěno. Tehdejší náčelník generálního štábu generál MacArthur rozhodl, že každý druh zbraň má vyvinout vlastní přístup k mechanizaci. Jezdectvo a pěchota tedy pracovaly na tomto úkolu samostatně. Jezdectvo v roce 1932 sestavilo 7. jezdeckou brigádu (mechanizovanou) (7th Cavalry Brigade (Mechanized)), která se stala první skutečnou americkou moderní vševojskovou manévrovací brigádou. Americká armáda se tedy vrátila po 155 letech k tomu, k čemu tehdy nakročil generál Washington, když brigádám přidělil vlastní dělostřelectvo. Brigáda měla přiřazen 1. jezdecký pluk, k němuž pak přibyl ještě 13. jezdecký pluk a 1. prapor 68. polního dělostřeleckého pluku. Jezdecké pluky byly vyzbrojeny bojovými vozidly, což bylo krycí označení pro tanky, neboť ty směla mít ze zákona jen pěchota. Brigáda sice neměla přiřazenou žádnou pěchotu, nicméně v roce 1936 jí byl přidělen 6. pěší pluk, který byl také mechanizován. Dělostřelecký prapor měl čtyři baterie používající polopásová vozidla. Brigáda prošla celou řadou cvičení a manévrů, v nichž byl testován a ověřován koncept mechanizace. V roce 1940 byla reorganizována na 1. obrněnou divizi. Z tankových jednotek pěchoty byla v roce 1940 sestavena provizorní tanková brigáda, byla ještě v témže roce reorganizována na 2. obrněnou divizi.


  Triangularizace divizí
  Tlak na přechod ze čtyřkové na trojkovou organizaci pěších divizí stále narůstal. V letech 1936 až 1939 tedy armáda použila 2. pěší divizi k otestování funkčnosti trojkové divizní struktury. Výsledky byly pozitivní, a tak v roce 1939 začal proces reorganizace ostatních divizí. Divize se zbavily brigádní úrovně a přišly o jeden pěší pluk. Tři zbývající pěší pluky byly podřízeny přímo veliteli divize. Proces byl zaveden i federalizovaných divizí Národní gardy, které byly mobilizovány v letech 1940 a 1941. Poslední divize přešla na novou strukturu v roce 1942. Brigádní velitelství divizí Pravidelné armády byla ve většině případů rozpuštěna. U dvou divizí Pravidelné armády a divizí Národní gardy a divizí Organizovaných záloh byla brigádní velitelství transformována na divizní velitelské roty či na divizní průzkumné jednotky. Jedinou výjimku představovala 51. pěší brigáda, která byla součástí Massachusettské Národní gardy. Její mateřská 26. pěší divize byla sice triangularizována, ale brigáda prozatím zůstala. Armáda totiž potřebovala rychle vyslat na Novou Kaledonii síly, které by zajistily ostrov proti případné japonské snaze o invazi. Použila tedy velitelství 51. pěší brigády, které bylo nyní též označováno jako Úkolové uskupení 6814 (Task Force 6814, TF 6814). Brigáda vyplula v lednu 1942 z New Yorku a na počátku března dorazila do Kaledonie. Brigáda zpočátku disponovala dvěma pluky, dvěma polními dělostřeleckými pluky a dvěma ženijními pluky. Velení brigády zde převzal jiný důstojník v hodnosti generálmajora, neboť brigáda byla od dubna zesilována dalším pěší plukem a dalšími dvěma polními dělostřeleckými prapory. V květnu 1942 bylo uskupení přejmenováno na Divizi Americal. Velitelství a velitelská rota 51. pěší brigády fungovaly jako velitelská rota Divize Americal, ačkoliv k přejmenování došlo až v květnu 1943. Další výjimku představovala 1. jezdecká divize. Ta si udržela čtvercovou strukturu dokonce až do roku 1949, ačkoliv byla v Pacifiku nasazena jako opěšalá divize. Její pluky byly početně slabší, neboť divize byla stále organizována částečně podle systematizace pro jezdeckou divizi. Za války také vznikly dvě nové brigády. Jednou byla 1. paradesantní pěší brigáda z roku 1942, která byla v následujícím roce přejmenována na 1. výsadkovou pěší brigádu. K ní přibyla ještě 2. výsadková pěší brigáda. Obě sloužily k podpoře výcviku nových výsadkářů. Když byla v roce 1944 odeslána do zámoří většina nedivizních výsadkových jednotek, byla 1. brigáda zrušena. 2. brigáda byla přesunuta do Spojeného království, kde pokračovala v zajišťování výcviku a byla zrušena až na počátku roku 1945. Americká armáda používala za druhé světové války ještě jednotky s označením skupina, které s výjimkou jezdectva sloužily jako administrativní zastřešení samostatně nasazovaných praporů. Dva nové velitelské stupně, používané za druhé světové války, nicméně taktickou manévrovací brigádu připomínaly. Jedním případem byla bojová velitelství obrněných divizí a plukovní bojové týmy.


  Bojová velitelství obrněných divizí
  Obrněné divize byly novinkou a jejich vnitřní uspořádání se vyvíjelo. Základním problémem, se kterým bylo nutné se vypořádat, byla inherentní vševojsková povaha takovéto divize. Organizační struktura založená na kombinaci čistě tankových a čistě pěších plucích byla sice zpočátku zavedena, ale byla zanedlouho opuštěna. Požadavek na rychlé manévrování si vynutil hlubší a flexibilnější kombinaci tanků, mechanizované pěchoty a samohybného dělostřelectva. Dalším problémem bylo nalezení vhodného poměru mezi množstvím tanků a pěchoty. Vnitřní struktura obrněné divize byla několikrát změněna, nicméně lze hovořit o dvou základních typech - těžké a lehké obrněné divizi. Ani jedna verze neměla brigádní velitelství, nicméně disponovala menšími, brigádním velitelstvím podobnými tzv. bojovými velitelstvími (Combat Command), která měla řídit nasazení bojových týmů, což byl způsobem předpokládaného nasazování obrněných divizí. Těžká struktura předepisovala dva obrněné pluky o celkem šesti tankových praporech a jeden obrněný pěší pluk o třech pěších praporech. Z těchto praporů byly sestavovány bojové týmy přidělované dle aktuální potřeby jednomu ze dvou bojových velitelstvím (CCA a CCB). Jednomu velitelství velel brigádní generál, druhému plukovník. Pluky ve své základní sestavě byly tedy především administrativním stupněm než operačním. V boji docházelo k tomu, že velitelství obrněných pluků sloužila k sestavování úkolových uskupení a obrněný pěší pluk zase často fungoval jako ad hoc třetí bojové velitelství. 2. a 3. obrněná divize si ponechaly tuto strukturu, jelikož se v době reorganizace již byly nasazené na frontě. Zbylých třináct divizí přešlo v roce 1943 na lehkou strukturu. Ta zrušila plukovní stupeň. Divize měla tři samostatné tankové prapory a tři samostané obrněné pěší prapory. Divize měla dvě standardní bojová velitelství (CCA a CCB) v čele s brigádním generálem a plukovník a dále třetí záložní bojové velitelství (CCR) v čele s plukovníkem od pěchoty. V praxi bylo mnoho velitelství obrněných skupin před jejich přidělení armádám a sborům použito k posílení CCR na velikost CCA a CCB. Docházelo i k tomu, že bojová velitelství byla nasazována samostatně mimo mateřskou divizi k podpoře pěších divizí nebo pod velitelstími sborů. Bojová velitelství nedisponovala vlastními organickými jednotkami, nicméně často jim byly u lehkých obrěných divizí přidělovány tankové prapory, obrněné pěší prapory a obrněné polní dělostřelecké prapory. Tak mohl velitel bojového velitelství sestavit dvě úkolová uskupení, přičemž si prapory vyměnily po jedné rotě. Pěchota používala k polopásová vozidla, dělostřelecké jednotky byly také samohybné. U některých divizí skutečně docházelo k flexibilnímu proměňování sestavy u bojových velitelství, u řady divizí byla ale udržována víceméně stejná struktura, což pak ostatně usnadňovalo již zmíněné nasazování mimo mateřskou divizi. U těžké divize byl poměr pěchoty tanků vůči pěchotě 2:1, u lehkých divizí to byla 1:1. K těžké divizi tak byl často přidělován pěší pluk a roty s nákladními automobily pro jeho přesun. Poválečná analýza doporučila zrušení bojových velitelství a jejich nahrazení vševojskovými pluky. Armáda si je nicméně ponechala a provedla určitou reorganizaci lehké struktury obrněné divize. Ta dostala po jednom dalším tankovém a pěším praporu. Pěší prapory byly rozhojněny o další rotu a samotná bojová velitelství získala několik tabulkových míst navíc. CCA a CCB nyní veleli brigádní generálové. CCR bylo přejmenována na CCC a postaveno na stejnou úroveň, nicméně velel mu nadále jen plukovník. Bojová velitelství vydržela i přes mnoho návrhů na reorganizaci obrněných divizí až do roku 1963. Zavedení systému CARS přineslo v roce 1957 jen změnu v označení praporů, které nyní spadaly pod netaktické pluky.


  Plukovní bojové týmy
  S přechodem na trojkové uspořádání divizí nahradil pluk brigádu jako základní manévrovací velitelství v divizi. Když bylo nutné sestavit pro provedení nějaké operace uskupení menší než divize, využívala armáda novinky v podobě plukovních bojových týmů (Regimental Combat Team). Ke konci války měly skoro všechny nedivizní pěší pluky podobu RCT. RCT se uplatnilo i v divizích, neboť mnoho divizních velitelů preferovalo přechod všech svých tří pluků na strukturu RCT, jelikož to usnadňovalo vzájemné poskytování pluků. Základem RCT byl pěší pluk zesílený dalšími podpůrnými prvky jako byly polní dělostřelecký prapor, ženijní rota, zdravotnická rota a spojovací četa, kterými standardně disponovalo divizní velitelství. RCT ale mohlo dostat i různě silné jednotky protiletadlového dělostřelectva či tankové. Takto zesílený pluk byl schopen samostného vedení bojové činnosti. Velitelem RCT byl ve většině případů velitel pěšího pluku. V některých případech byl vyslán brigádní generál. Podobný systém fungoval i u námořní pěchoty, kde byla tato uskupení označována jako brigády. I plukovní bojové týmy přežily konec války. Po válce dokonce obdržely vlastní rukávové nášivky a byly hojně využívány během korejské války. Konec plukovních týmů přineslo zavedení pentomické divize v roce 1957.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#551613Verze : 30
  MOD
  Avatar
  3rd INF DIV - http://forum.valka.cz/topic/view/136


  Dislokace od vylodění ve Francii možno doplnit. Vylodila se v jižní Francii poblíž St. Tropez, konrétně v okolí La Croix-Valmer.
  www.google.cz,
  Názvy je dobré ověřit v mapě, protože třeba Cellobrieres je ve skutečnosti Collobrières Smile


  1944
  15 Aug – La Croix
  16 Aug – Grimaud
  16 Aug – Collobrières
  18 Aug – Gonfaron
  19 Aug – Brignoles
  20 Aug – Trets
  21 Aug – Aix ?
  25 Aug – Cadenet
  26 Aug – Le Barroux
  27 Aug – Crillon
  28 Aug – La Begude ?
  31 Aug – Voiron
  1 Sep – Cremieu
  2 Sep – Lagnieu
  3 Sep – Poncin
  4 Sep – Le Fied
  5 Sep – Pagnoz
  6 Sep – Tarcenay
  9 Sep – Besancon
  10 Sep – Devecey
  11 Sep – Rioz (vic north)
  12 Sep – Rioz (vic north)
  13 Sep – Dampierre
  14 Sep – Les Belles Baraques - samota, kataster obce Villers-le-Sec
  15 Sep – Les Belles Baraques - samota, kataster obce Villers-le-Sec
  16 Sep – Mollans
  20 Sep – Breuchotte
  25 Sep – Faucegney - Faucigny?
  27 Sep – Remiremont
  20 Oct – Grandvillers
  26 Oct – Brouvelieures
  12 Nov – Autrey
  20 Nov – St Remy
  23 Nov – La Chapelle?
  25 Nov – Saales
  26 Nov – Mullerhof Chateau - Muhlbach-sur-Bruche
  27 Nov – Mullerhof - Muhlbach-sur-Bruche
  28 Nov – Strasbourg
  21 Dec – Ribeauville


  1945
  7 Jan – La Poutroie - Lapoutroie
  11 Jan – Sainte-Marie-aux-Mines
  23 Jan – Ribeauville
  1 Feb – Riedweiler
  20 Feb – Pont-a-Mousson
  14 Mar – Ettingen ???
  18 Mar – Brenschelbach
  23 Mar – Kaiserslautern
  24 Mar – Altleiningen
  25 Mar – Bobenheim-Roxheim
  27 Mar – Burstadt
  28 Mar – Heppenheim
  30 Mar – Pfaffen Beerfurth
  31 Mar – Seckmauern
  1 Apr – Ruck
  3 Apr – Weibersbrunn
  4 Apr – Partenstein
  6 Apr – Burgsinn
  7 Apr – Schondra
  8 Apr – Bad Kissingen
  10 Apr – Massbach
  12 Apr – miestna časť Riedbach - Mechenried
  13 Apr – Priesendorf
  15 Apr – Reundorf
  16 Apr – Hemhofen
  17 Apr – Neunkirchen am Brand
  18 Apr – Buchenbuhl, Norimberk
  24 Apr – Kirkingen
  26 Apr – Kicklingen
  27 Apr – Wertingen
  29 Apr – Oberhausen
  30 Apr – Uberracker
  1 May – Mnichov, Neuaubing (Aubing)
  2 May – Unter Haching
  4 May – Siegsdorf
  6 May – Salzburg
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#550241Verze : 34
  MOD
  Avatar
  velitele si beru za své
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#550276Verze : 0
  MOD
  Avatar
  musim rict, ze se mi v posledni dobe cim dal vic libi tento model, kdy treba Robot zaklada temata, resi spravne pojmenovani, zavislosti jednotek mezi sebou, a treba jen do syroveho nenaformatovaneho prispevku pod to hodi seznam velitelu nebo dislokaci, ktere si pak vezme jiny moderator ci uzivatel, doupravi, pozaklada patricna temata a prolinkuje. Kazdy tak dela to, co umi a v oblasti, ve ktere se dobre orientuje, a vznika tim velmi kvalitni tema - pri pohledu na tu 3. pesi divizi se uplne tetelim blahem Very Happy takze jen tak dal, myslim, ze je to velmi dobra cesta !
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#550517Verze : 0
  MOD
  Avatar
  WWI - GHQ AEF
  http://forum.valka.cz/topic/view/190088


  Poprosím o doplnění amerického Hoboken + vlaječek + založení a prolink na zbývající dva náčelníky štábu


  EDIT ADMIN : Hobokeny jsou v USA tri, ctvrty je mestska cast Antwerp, nevyplyva to nejak z kontextu ? Tipuju ze to bude ten v New Jersey, kdyz den nato se to presidlilo do New Yorku
  EDIT RoBoT: Přesně tak, je to ten v NJ.
  EDIT ADMIN: tak mesta a vlajky hotove, osobnost necham jinym Very Happy
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#550521Verze : 4
  MOD
  Avatar
  WWI
  1. armáda - http://forum.valka.cz/topic/view/175829
  2. armáda - http://forum.valka.cz/topic/view/190086
  3. armáda - http://forum.valka.cz/topic/view/190164


  Prosím založit a nalinkovat velitele a náčelníky štábu
  (bohužel k tomu Lt.Col. Van L. Wills jsem nic podrobnějšího nejzistil, on v obou případech jen zaskakoval a zřejmě se do historie nějak více nezapsal... ale třeba někdo najde víc)
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#550531Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Americko-španělská válka - sbory:


  Sbory z obodbí americko--španělské války by měly být všechny. Prosím o založení a nalinkování velitelů u všech sborů. Tedy vyjma toho, který byl plánován, byl mu přidělen velitel, ale nikdy nevznikl (to je ten bez tabulky).
  http://forum.valka.cz/category/view/512973
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#550533Verze : 0
  MOD
  Avatar
  jak už jsem psal - osobnosti udělám dle časových možností
  má něco z toho prioritu?
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#550551Verze : 0
  MOD
  Avatar
  nerekl bych, proste se jede postupne, amerika se dela "odshora", takze je dobre jet ve stejnem duchu i ty osobnosti a dalsi prace, od nejvyssich jednotek k tem nizsim.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#550553Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Americko-španělská válka - sbory neni su zname lokacie? alebo to bude bez nich?
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#550560Verze : 0
  MOD
  Avatar
  2 GJ: Přesně tak, jak píše Admin. Snažím se to jet od ministerstva a nejvyšších velitelství směrem dolů.


  2 wlasto: Nemám teď k dispozici nic jiného než wikinu, kde jsou sice u jednotlivých sborů nějaké pohyby uvedeny, ale nejsem si jist kompletností a přesností.  Primárně se zaměřuji na WWI, interbellum, WWII, kde je to dost provázané. U těch armád a sborů + potřebných velitelství (válčišť, komponentních atp.), kde jde o limitované množství jsem udělal i období před WWI a post-WWII. Americkou občanskou udělám, až Adminovi dorazí kniha, která obsahuje informace k jednotkám (založení, zánik, velitelé).


  Ty sbory a vyšší zakládám proto, aby se dalo v divizích rovnou linkovat na nadřízené stupně. Zdroje na to jsou. Tam budeme schopni vypsat velitele, dislokace, podřízenosti. Alespoň u většiny. Budu to sem pak házet.


  Počítám, že do konce týdne bych měl mít pozakládané sbory a buďto o víkendu nebo po víkendu přijde řada na divize.


  Mezitím bych ještě chtěl poladit terminologii územních vojensko-správních orgánů, protože se na ně také asi bude muset linkovat. Je to tam trošku hlava XX, ale asi už jsem našel cestu ven. Večer to hodím do diskuze.


  Až zmákneme divize, vrhneme se na brigády, pak na pluky a pak na samostatné prapory. Jen na WWII je to velkoformátová, tlustá bichle. Práce bude jak na kostele. Smile
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#550580Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Citace - Admin :

  musim rict, ze se mi v posledni dobe cim dal vic libi tento model, kdy treba Robot zaklada temata, resi spravne pojmenovani, zavislosti jednotek mezi sebou, a treba jen do syroveho nenaformatovaneho prispevku pod to hodi seznam velitelu nebo dislokaci, ktere si pak vezme jiny moderator ci uzivatel, doupravi, pozaklada patricna temata a prolinkuje. Kazdy tak dela to, co umi a v oblasti, ve ktere se dobre orientuje, a vznika tim velmi kvalitni tema - pri pohledu na tu 3. pesi divizi se uplne tetelim blahem Very Happy takze jen tak dal, myslim, ze je to velmi dobra cesta !  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#550581Verze : 0
  MOD
  Avatar
  WWI - armádní sbory


  Tak všechny US sbory z doby WWI by měly být založeny.
  http://forum.valka.cz/category/view/512974


  Doplnil jsem tam velitele, tak prosím o jejich prolinkování. Tam, kde je prázdno v kolonce velitele (-), je to prázdné schválně, vysvětlení bude v textu, tak prosím neupravovat.


  EDIT ADMIN : velitele co jsme tu jiz mely zalozene jsem snad prolinkoval, zbyva tedy pozakladat ty chybejici. Kudos Rado Turikovi za tu generalitu z doby valky Severu proti Jihu, spousta z nich se hodila na toto linkovani Very Happy
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#550610Verze : 2
  MOD
  Avatar
  Koukám, že při zakládání amerických generálů zůstávají často nepřeložené vojenské školy, které studovali. Postupně je pozakládám (tak do konce týdne). Kdyby nějaká pak chyběla, dejte vědět.


  EDIT ADMIN : dobry napad
  EDIT Gebirgsjäger: ajta - už jsem jich za ta léta založil celkem dost. Půjde udělat hromadná editace?
  EDIT ADMIN : to kdyztak udelam ja, hromadne rucne Very Happy
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#550678Verze : 4
  MOD
  Avatar
  Z tech skol je jeste potreba udelat tuto


  National War College
  United States Army Infantry School, Fort Benning
  United States Army Cavalry School, Fort Riley
  Airborne School, Fort Benning
  Wentworth Military Academy
  Valley Forge Military Academy
  West Texas Military Academy (Texas Military Institute)
  Field Artillery School, Fort Sill
  Infantry School of Arms, Fort Sill
  Army Industrial College
  Industrial College of the Armed Forces
  Coast Artillery School, Fort Monroe
  Virginia Military Institute
  Army War College
  Marion Military Institute
  School of Advanced Military Studies
  Armed Forces Staff College, Norfolk
  Naval War College


  NOVE:
  Officer Candidate School
  Marine Officers Basic School
  U.S. Naval Academy, Annapolis, Maryland
  U.S. Naval Postgraduate School
  Virginia Military Institute - byl již v předchozí dávce, BTW
  John F. Kennedy Special Warfare Center and School
  Marine Corps Command and Staff College
  US Marine Corps Command and Staff College
  U.S. Army Officer Candidate School
  Marine Corps University

  toto
  Command and General Staff School, Fort Leavenworth
  United States Army Command and General Staff school, Fort Levenworth


  je to same co toto
  United States Army Command and General Staff College ? objevuje se to u lidi pre-1930, napr. zde http://forum.valka.cz/topic/view/160418#488711 tak nevim, jestli je to jen "zlidovely nepresny nazev" nebo jestli to tehdy opravdu byla jen "school" a pozdeji se z toho stala "college" ?
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#550977Verze : 30
  MOD
  Avatar
  Z hlavy:


  Command and General Staff School je jednou ze součástí Army Command and General Staff College.


  Já to během dneška pozakládám vše (arádní, letecké, námořní + společné, jež jsou pod DoD či pod DoD via JCS). Vyděržaj pajaněr. Smile
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#550984Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Zdravím, kdyby měl někdo zájem, můžu mu zaslat rúzné materiály v pdf formátu ohledně americké armády od ww1 po současnost. Kdyžtak pošlete SZ s dotazem.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#551258Verze : 0
  MOD
  Avatar
  diky, knih mame obavam se vic nez dost, co chybi jsou ruce a hlavy Very Happy


  jinak strucne rekapko :


  zbyva zalozit nasledujici velitele sboru :


  http://forum.valka.cz/topic/view/190251
  Emerson, Thomas H.
  Foreman, Albert W.


  http://forum.valka.cz/topic/view/144018
  Taylor, Theodore


  http://forum.valka.cz/topic/view/190255
  Barnes, John B.


  http://forum.valka.cz/topic/view/145768
  Peyton, Philip


  http://forum.valka.cz/topic/view/190394
  Wilson, Walter K.


  http://forum.valka.cz/topic/view/190401
  Joyce, Kenyon A.


  http://forum.valka.cz/topic/view/190402
  Smith, Emery T.
  Buchan, Fred E.


  http://forum.valka.cz/topic/view/183827
  Peyton, Philip
  Shedd, William
  Thompson, Charles


  http://forum.valka.cz/topic/view/183826
  Coulter, John


  http://forum.valka.cz/topic/view/190496
  Stilwell, Richard G.
  Sutherland, James W.
  Dolvin, Welborn G.


  http://forum.valka.cz/topic/view/190498
  Rosson, William B.
  Stilwell, Richard G.


  http://forum.valka.cz/topic/view/28772
  (tady jich jsou neprolinkovanych mraky, nebudu to sem cele kopirovat)


  http://forum.valka.cz/topic/view/190432
  Joyce, Kenyon A.
  White, Charles H.


  http://forum.valka.cz/topic/view/70072
  White, Charles H.
  Reinhardt, Emil F.
  Ryder, Charles Wolcott
  Chase, William C.
  Devine, John M.
  Hobs, Leland S.  http://forum.valka.cz/topic/view/190414
  http://forum.valka.cz/topic/view/190413
  Merrill, Thomas E. (Colonel)


  http://forum.valka.cz/topic/view/190415
  Hopkins, Jay P. (Lieutenant Colonel)


  http://forum.valka.cz/topic/view/190404
  Weigel, William (Brigadier General)
  Martindale, Elijah B. (Colonel)
  Lenihan, Michael J. (Colonel)


  http://forum.valka.cz/topic/view/190397
  Drum, Hugh A. (Major General)
  Hodges, Campbell B. (Major General)
  Traub, Peter E. (Colonel)
  Butler, Lawrence P. (Lieutenant Colonel)
  Smith, Mathew C. (Colonel)


  http://forum.valka.cz/topic/view/190396
  Shanks, David C. (Major General)
  Bowley, Albert J. (Brigadier General)
  Short, Walter C. (Major General)
  Blanding, Albert H. (Major General)
  Benedict, Jay L. (Major General)
  Dashiell, William R. (Colonel)
  Williams, Andrew E. (Colonel)


  http://forum.valka.cz/topic/view/190488
  Walker, Walton Harris
  McBride, Horace Logan


  http://forum.valka.cz/topic/view/190492
  Terrell, Henry ( )
  Harmon, Ernest Nason ( )
  Karlstad, Charles Herbert ( )
  Williams, Samuel Tankersley ( )


  http://forum.valka.cz/topic/view/190494
  Van Fleet, James A. ( )
  Gaffey, Hugh J. ( )


  http://forum.valka.cz/topic/view/190495
  Hodge, John Reed ( )
  Coulter, John Breitling ( )


  U sboru v sekci http://forum.valka.cz/category/view/512975 jeste chybi tabule a u nekterych jiz zatabulkovanych nejsou velitele, takze ty je jeste potreba doplnit (a nalinkovat)


  U sboru v sekci http://forum.valka.cz/category/view/512976 krome jednoho tematu nejsou nikde velitele, takze take doplnit


  PS. pri zakladani prosim pozor na duplicity, narazil jsem tu na dva jiz drive zalozene generaly, kteri byli zalozeni znovu Sad Snazim se vsechny existujici velitele sboru nalinkovat, ale pokud nalinkovani nejsou, berte to prosim jen jako informativni, ne jako ze tu na 100% uz nejsou zalozeni.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#551564Verze : 18
  MOD
  Avatar
  Sbory postupně revampuju do tabulek. ETA = konec týdne, snad tohoto. Smile
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#551565Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Zde je seznam zakladen, ktere potrebujem zalozit (bude jich mnohem vic, ale nektere se budou stale dokola opakovat)


  http://forum.valka.cz/topic/view/190244
  Camp Thomas


  http://forum.valka.cz/topic/view/144018
  Boston, Army Base


  http://forum.valka.cz/topic/view/190391
  Wilmington, Pennsylvania Railroad Building


  http://forum.valka.cz/topic/view/190392
  Harrisburg, Dauphin Building


  http://forum.valka.cz/topic/view/190394
  Monterey, Presidio of Monterey


  http://forum.valka.cz/topic/view/190399
  Fort McClellan


  http://forum.valka.cz/topic/view/190400
  San Antonio, Maverick Building


  http://forum.valka.cz/topic/view/190401
  San Francisco, Presidio of San Francisco


  http://forum.valka.cz/topic/view/183827
  Fort Jackson, Jižní Karolína


  http://forum.valka.cz/topic/view/190453
  Camp Roberts, California
  Fort Hood, Texas


  http://forum.valka.cz/topic/view/190455
  Fort Hood, Texas


  http://forum.valka.cz/topic/view/190461
  Fort Benjamin Harrison, Indiana
  Battle Creek, Michigan


  http://forum.valka.cz/topic/view/65111
  Fort Sheridan, Illinois


  http://forum.valka.cz/topic/view/65114
  Fort Riley, Kansas


  http://forum.valka.cz/topic/view/190466
  Fort Lawton, Washington


  http://forum.valka.cz/topic/view/190474
  http://forum.valka.cz/topic/view/190490
  http://forum.valka.cz/topic/view/143980
  http://forum.valka.cz/topic/view/143993
  Camp Polk, Louisiana


  http://forum.valka.cz/topic/view/190489
  Fort Hayes, Ohio


  http://forum.valka.cz/topic/view/190491
  Indiantown Gap Military Reservation, Pennsylvania


  http://forum.valka.cz/topic/view/190494
  Camp Bowie, TX


  http://forum.valka.cz/topic/view/190495
  Fort Shafter


  http://forum.valka.cz/topic/view/190499
  Fort Riley
  Camp Callan


  http://forum.valka.cz/topic/view/144013
  Camp Campbell, Tennessee
  Tennessee Maneuver Area


  http://forum.valka.cz/topic/view/190406
  Fort Howard, MD


  http://forum.valka.cz/topic/view/190398
  Fort Sheridan, IL


  http://forum.valka.cz/topic/view/190397
  Fort Thomas, KY
  Fort Hayes, OH


  http://forum.valka.cz/topic/view/190396
  Camp Blanding, FL
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#551615Verze : 5
  MOD
  Avatar
  aktualizovan seznam chybejicich zakladen a velitelu, pridany vsechny nove/chybejici ze vcerejsiho tabulkovani a odmazany jiz hotove
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#551639Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Pokud jsem nic nepřehlédl tak sbory jsou všechny zatabulkované. Postupně doplním naraci a velitele, pokud je dohledám. Pro odkazování z divizí to ale už stačí. Nejsou jen sbory z dob CivWar. Ty budou, až si vyzvednu u náčelníka příšlušnou knihu. Nebo to náčelník nenavkládá/nenafotí. Smile Je také možné, že se objeví něco, co nebylo v literatuře, ze které jsem ty sbory dělal. To nelze vyloučit, ale měly by to případně být spíše jednotlivosti.


  Přichází čas divizí, těšte se. Smile
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#551666Verze : 1
  MOD
  Avatar
  obavam se, ze nacelnik je toho casu informacne presycen a premysli do ceho se pustit driv Very Happy


  POTREBUJEM DALSI POMOCNIKY Very Happy


  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#551679Verze : 0
  MOD
  Avatar
  jeste poprosim, protoze se ted bude zas tabulkovat hafo jednotek (divizi) vc. destinaci a zakladaji se ty osobnosti s misty narozeni a umrti, a obcas se to objevuje spatne, tak pripominam :


  1) v dislokacich, protoze to policko je shodne pro CZ i AJ verzi, a cizinec nerozumi vyrazum jako Dixuv tabor, Dixova Pevnost atd, uvadime vzdy NAZVY V ANGLICTINE. Plati i pro mesta, i pro vojenske zakladny)


  2) dislokace se vzdy uvadi ve formatu MESTO, ZAKLADNA VLAJKY. Pokud Mesto nebo Zakladna nejsou zname (coz je v pripade WW1 a WW2 dost caste, jednotky nesidlily v oficialnich vojenskych objektech ale v normalncich domech), zapisujeme MESTO, ? VLAJKY .


  3) Washington, D.C. prosim olinkovavat i vc. toho DC Smile, pokud je to v osobnostech. Pokud je to v jednotkach, prosim to, D.C uplne odmazat, protoze tam by to rozbijelo zpracovani dat dle vyse zmineneho bodu 2), jako zakladnu to bere prvni vec za carkou, v tomto pripade to DC, a to nechceme.


  4) u osobnosti, kde se uvadi misto narozeni a umrti, v pripade narozenych ci zemrelych na uzemi USA, prosim uvadet MESTO, STAT jen tehdy, pokud mesto neni u nas zatim zalozene a je potreba upresnit. Pokud jiz mesto zalozene je, tak jej nalinkujte a STAT smazte (tedy ne Boston, Massachussets, ale jen Boston).


  5) durazne prosim o mazani vsech zbytecnych prispevku v "rewampnutych" tematech, prazdne prispevky typu "zalozeno behem linkovani", "zpracuji pozdeji" a podobne, vse co je stare a zbytecne, pryc s tim ! To se tyka i diskuse ktera jiz neni smysluplna.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#551805Verze : 1
  MOD
  Avatar
  AFiG - WWI
  http://forum.valka.cz/topic/view/191101
  Kdyby se někdo nudil, možno přepsat náčelníky štábu AF in G Smile  EDIT ADMIN : beru si na starost | HOTOVO
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#552055Verze : 4
  MOD
  Avatar
  co s velícími generály, ke kterým je k dispozici minimum informací (např. jen fotka, místo narození, hodnost, medaile - nebo jen něco z toho)?
  založit neúplnou tabulku?
  a co když není vůbec nic kromě jména, hodnosti a údaje, že veleli nějakému sboru od-do?
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#552145Verze : 0
  MOD
  Avatar
  klidne zalozit neuplne tabulky ... v USAF je takto zalozeno nejakych zhruba 3000 velitelu a casem se o nich dari sem tam obcas neco zjistit (nebo taky ne, to se neda nic delat)
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#552146Verze : 0
  MOD
  Avatar
  ano mnoho krat sa neda dohladat o dotycnom nic, ani jeho druhe krstne meno Shocked
  to uz s timi mojimi japoncikmi je to jednoduchsie
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#552168Verze : 0
  MOD
  Avatar
  postupne plnim americke divize velitelama, takze je hotove


  1. expediční divize
  1. divize
  1. pěší divize


  2. divize
  2. pěší divize


  3. divize
  3. pěší divize


  4. divize
  4. divize
  4. motorizovaná divize
  4. pěší divize
  4. pěší divize


  5. divize
  5. divize
  5. pěší divize
  5. pěší divize
  5. pěší divize
  5. pěší divize
  5. pěší divize


  je tam hafo generalu k zatabulkovani, ale rada jmen se stale dokola opakuje, takze prosim po zatabulkovani si dat jmeno vyhledat a rovnou nalinkovat i v dalsich vyskytech Smile rada z nich potom sla na velitele sboru a vyssich jednotek, nekteri to dotahli az do stabu, takze se to zas bude pekne skladat ... Smile podle moznosti budu pokracovat.  EDIT ADMIN : pridana 5ID s vyjimkou posledni inkarnace 1972-1992, kde nemam k dispozici data Sad
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#552297Verze : 1
  MOD
  Avatar
  někde se stala chyba - u 4. divize ( http://forum.valka.cz/topic/view/191073 ) se ani u jednoho z velitelů tato jednotka neobjevuje v průběhu vojenské služby, u ostatních jak kdy...
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#552301Verze : 0
  MOD
  Avatar
  jo vidim, to jsou ty zatraceny pomlcky (ono to vypada jako pomlcka ale neni to pomlcka) v datumech, musim to predelat ... diky za upozorneni
  EDIT : melo by to byt u vsech 4 divizi opravene Smile
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#552303Verze : 1
  MOD
  Avatar
  Uff, takže pěší divize (vč. výcvikových, cvičných, lehkých, motorizovaných, pěších NGUS, divizí se jménem a horských) a jezdecké divize pro období WWII a studenovu válku by měly být pozakládané/rewampnuté do tabulek.


  Chybí
  - pár obrněných divizí (EDIT: vše snad hotovo vyjma fiktivních)
  - pár výsadkových divizí (EDIT: vše snad hotovo vyjma fiktivních)
  - většina fiktivních divizí
  + nejsem si zcela jist, že mi neutekla nějaká pěší divize NGUS (EDIT: vše snad hotovo)


  + chybí 11th Air Assault Division -- tam se musí doladit termitologie  Během dneška bych snad měl ty chybějící pozakládat.  No a čeká nás období cca WWI a interbellum. To bude ještě několik desítek dalších témat. Smile Ale do odjezdu do Arden bychom to snad mohli stihnout. Smile


  90. léta 20. století a současná doba je podchycena jen částečně, tam budeme muset pak taky zapracovat.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#552837Verze : 7
  MOD
  Avatar
  wlasto : Wlasto, mel bych prosbu. Pokud ma tema v ceskem jazyce svuj preklad, pouzivej prosim ten (cesky nazev v tematu osobnosti musi byt v souladu s nazvem tematu jako takoveho). Konkretne, mame tema


  Vysoká škola pro velitele a důstojníky štábů Armády Spojených států
  ktere do osobnosti vkladas jako
  Velitelsko štábne kolégium


  coz je bohuzel nespravne Very Happy Ty ceske a anglicke nazvy temat se davaji prave proto, abychom nemuseli vymyslet, jak to prekladat ... Staci si to napsat treba v anglictine takto


  Command and General Staff College


  oznacit, zmacknout PAUSE / linkator a jak se linkator otevre, tak jsou tam u kazdeho tematu dve vlajecky, CESKA a ANGLICKA. Kliknutim na ceskou se na oznacene misto (ktere se obvykle "olinkuje") vlozi CESKY nazev vcetne olinkovani, kliknutim na anglickou se vlozi anglicky nazev, opet vcetne olinkovani. Takze si oznacis ten text, otevres linkator, kliknes na ANGLICKOU vlajku (protoze ani "Command and General Staff College" neni spravny anglicky nazev, ten zni "United States Army Command and General Staff College"), pak si kliknes do ceskeho policka (nezavirat linkator, jen si ho posun a preklikni do ceskeho) a kliknout na CESKOU vlajecku. Tim se vlozi oba nazvy uplne a spravne Very Happy


  Diky
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#553368Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Dakujem, super utilitka, vyborne, ja niektore veci som daval tak podla seba a navyse napriklad sa mi nedalo vlozit to u s tou vecou na vrchu to som vzdy robil copy+paste. Ale s touto utilitou to bude paradne jednoduche Smile
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#553391Verze : 0
  MOD
  Avatar
  jj, moje lenost je hnacim motorem celeho vyvoje Very Happy Very Happy Very Happy vzdycky kdyz se mi neco nechce delat nebo to je zbytecne slozity, tak na to udelam takovyhle udelatko Very Happy


  jinak ad divize, postupne prochazim divize a vkladam velitele a dislokace, kde se da. Hotove komplet (co jsem mel data) jsou vsechny jine divize nez pesi a pesi (NGUS), z pesich je hotova cast, kde je procetnik nastaven alespon na 30% (tam velitele nejsou, nemam data), 40% (tam jsou velitele komplet), 60% (velitele i dislokace), 80% (velitele, dislokace a nadrizene jednotky), 100% je to vc. historie jednotky nebo takove, ktere existovaly jen na papire a nic k nim nebude. Hotove jsou mj. vsechny divize, ktere se objevily ve Vietnamu, postupne ted projedu zbyvajici pesi a doplnim, co pujde.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#553396Verze : 0
  MOD
  Avatar
  tak ty divize NGUS jsem vzdal, to se neda bez nejakeho solidniho zdroje (ne wiki) udelat ... wikina vubec nerozlisuje, jestli se jednalo o "pravidelnou" divizi ci jeji "sesterskou" divizi narodni gardy, ktera ji de facto zasobovala lidmi behem boju v Koreji, takze dohledat velitele a dislokace je nemozne, protoze clovek nikdy nevi, jestli kikina zrovna pise o puvodni pravidelne divizi ci garde Sad
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#553423Verze : 0
  MOD
  Avatar
  ano wiki ma v mnohych veciach poriadny bordel. Oni napriklad ani vecsonou nerozlisuju či ta jednotka zmenila nazov a ked tak aky a pdobne chaosy, potom sa v tom ma niekto vyznat...
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#553424Verze : 0
  MOD
  Avatar
  zajimavy web k velitelum narodni gardy,


  www.nationalguard.mil


  da se tam vyhledavat, nebo prochazet generaly NG dle statu ...


  PS. vsechny divize 1942-soucasnost jsem prosel a navkladal velitele, kde se dalo. Robot ted navkladal jeste nejake divize 1917-1942, ty budu delat zas po dovolene.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#553748Verze : 2
  MOD
  Avatar
  Těch divizí 1917-1919 a 1921-1942 ještě bude hafo. Neboj, po dovolené si budeš moci i nadále vesele editovat. Smile
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#553749Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Divize z doby WWI hotové (nasazené ve FRA + ty, které zůstaly v USA). Jdu dodělat (pozakládána je jen menší část) většinu divizí z doby interbella.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#557538Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Tak divize z let 1920-1941 jsou snad také všechny pozakládané.


  Pokud se nepletu a nic jsem nepřehlédl, tak bychom tím pádem měli mít pozakládané všechny americké armádní divize. Teda možná nemáme nějaké divize z moderní doby, ale tam je to horší se zdroji.


  U těch 1-10 jsem u některých prováděl spojování (ony byly sice od roku třeba 1920 jako neaktivní a reaktivované až 1939/1940, ale po tu dobu měly lecky přidělené velitele, některé jednotky, byly zprovozněné jako jednotky RAI atp., což by se nám jinak ztratilo, takže jsem spojoval témata jako třeba 1917-1919 a 1940-1942 do jednoho tématu 1917-1942 s tím, že tam u dislokace bude uvedeno třeba 1920-1927 inactivated a pak už klasicky dislokace - nejprve jako RAI a pak po plné reaktivaci jako klasická jednotka), tak bude možná nutné to tam zkontrolovat a znovu projet (odkazy, stupeň procentníku atp.).  Teď je otázka, jestli nejprve pořádně dodělat divize (dislokace, velitele, náč. štábů, provázání na nadřízené jednotky + psaná historie (někde odstavec, dva, někde delší), nebo zakládat brigády (hlavně WWI a interbellum, pak divize přešly na triangulární systém a brigády odpadly; nicméně v moderní době se zase vrátily... Sad )?
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#557687Verze : 4
  MOD
  Avatar
  ja si myslim že by bolo dobre najprv dorobiť jednu vec, nech je urobena poriadne a potom ďalje, lebo ked sa pozaklada viacero veci pozornosť sa rozptyli a neurobi sa nič poriadne iba povrchne, iba aby niečo bolo, kvalita je lepšia ako kvantita.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#557690Verze : 0
  MOD
  Avatar
  v podstate souhlasim s Wlastem, ale ... v podstate zakladani US divizi je takovy vedlejsi produkt snahy konecne utridit nazvoslovi a preklady jednotlivych utvaru pro cestinu, anglictinu a posleze dalsi jazyky. Z toho duvodu bych preferoval, pokud to je pro reseni nazvoslovi potreba, pozakladat v dalsim kroku brigady. Pokud je tam nazvoslovi "jasne", pak to asi neni treba delat hned, a pokracovat v divizich, velitele, dislokace, historie jednotky, jak psal Robot. Vim, ze Wlasto a GJ na tech velitelich denodenne vysivaji, takze to roste nadherne dopredu, ja po navratu z dovcy budu zase sazet do tabulek divizi ted zalozenych velitele, aby se v tom mohlo pokracovat. No a pak bude na rade ta dislokace, to bude docela orech, a historie, coz by snad melo klapnout, s vyjimkou nejslavnejsich kousku (divize 1-4, 82, 101) a par dalsich to asi bude relativne strucne povidani. 101. za ww2 jsem kdysi davno prelozil, takze to se snad bude take dat pouzit.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#557693Verze : 0
  MOD
  Avatar
  tak americke divize 1921-1942 jsou komplet zvelitelovane (a kde to slo jsou i nacelnici stabu). Castecne je to prolinkovane, castecne ne. Budu pokracovat v tom zbytku (pred 1921)
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#558342Verze : 0
  MOD
  Avatar
  http://forum.valka.cz/topic/view/197526


  3rd Inf Brig je již založena a velitele z pozdějšího období již Admin vložil, tady je první část (+ částečně se to časově kryje)
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#567707Verze : 0
  MOD
  Avatar
  http://forum.valka.cz/category/view/513620


  U sborových oblastí jsem navkládal tabulku s hlavními základnami, které se v oblasti jejich působností nacházely. Základny možno linkovat, neb se to bude hodit pro uvádění dislokace meziválečných (a z velké zčásti též válečných) jednotek. Některé jsou již založené, ale není jich mnoho.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#567897Verze : 1
  MOD
  Avatar
  kool
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#567934Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Zejmena pro wlasto - prochazel jsem ted zakladny, a poprosil bych o nekolik uprav pri zakladani (nechci aby to vypadalo ze nejsem vdecny za pomoc, jsem, a hodne! Jen abychom si nepridelavali praci do budoucna) :


  1) je vzdy treba urcit nejblizsi mesto a tema zakladny rovnou zalozit ve formatu nadpisu MESTO, ZAKLADNA. To z toho duvodu, ze se v jednotkach vzdy linkuje na "mesto, zakladna", takze se to stejne musi udelat, jinak se kazde "nalinkovane" tema bude muset znovu otevrit a znovu editovat, az se to mesto dohleda. Je lepsi to udelat tedy rovnou, usetri to furu prace Smile


  2) Zakladny se rozdeluji podle let existence (do nazvu tematu) a nazvu, takze prosim nemichat vice nazvu (obvykle vyvoj CAMP -> FORT apod) pod jednim tematem. Opet, nekdo kdo to nevi bude linkovat tu jako CAMP, jindy jako FORT, a az se to tema dodela a zatabulkuje a rozdeli dle roku existence, bude se to muset prelinkovavat.


  3) dislokace v jednotkach se pise "MESTO, ZAKLADNA [vlajky]", ne naopak Smile Pokud neni mesto zname, piseme "?, ZAKLADNA [vlajky]", pokud neni zakladna znama a mesto ano, piseme "MESTO, ? [vlajky]"


  4) bacha na staty, Panama neni USA


  5) u velitelu se stava, ze za koncem jmena velitele v nadpisu tematu zustava mezera. Jde jen o estetiku, nema to zadny vliv na funkci, ale sa by ta mezera prosim odmazavat? Smile  vsechny do ted zalozene CAMPy a FORTy jsem projel, nazvy doplnil a vsude kde bylo na ne linkovano jsem to poupravoval, tak at se nam to dale nerozleza Smile
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#568148Verze : 1
  MOD
  Avatar
  OK beriem na vedomie Very Happy ja sa budem snazit zas tych zakladni tolko nezakladat, nie som na ne expert a nech neurobim viac skody jak osohu.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#568185Verze : 0
  MOD
  Avatar
  ja postupne doplnuju velitele k tem brigadam, tam jich jeste par bude Very Happy
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#568228Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Pokud jsem nic v Clayovi, Stantonovi a Wilsonovi nepřehlédl (což je klidně možné Smile ), tak pěší brigády z let 1917-1945 (takže WWI, interbellum, WWII) jsou všechny pozakládané.


  Je dost možné, že ještě narazím na nějaké válečné provizorní a podobné brigády, ale to by snad měly být spíše ojedinělé výskyty.  Teď můžeme jít vertikálně směrem na pěší pluky a samostatné prapory, nebo horizontálně na jezdecké brigády (relativně málo) a pak dělostřelecké (hafo).
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#569539Verze : 0
  MOD
  Avatar
  ja postupne doplnuju velitele a dislokace (ted jsem nekde kolem 65. brig, jedu od nejnizsi k nejvyssi). Ty co maji procetnik na 50% maji vlozeny velitele i dislokace, ty s 40% maji obvykle jen velitele, dislokace pojedu v dalsim cyklu. Slovo PRAPORY nechci ani slyset Smile Ale dojel bych asi ty pluky, pripadne v mezicase tam muzes striknout ty jezdecky brigady. Pluky jsou na rozdil od brigad pomerne casto zminovane v popisech bojovych udalosti zapadni Evropy, takze tam se to jistojiste bude hodit, cast kolem Normandie uz je myslim hotova. Pak se muzem presunout z pechoty o kus dale a resit delostrelce a dalsi typy.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#569552Verze : 1
  MOD
  Avatar
  ps. pozakladane to teda jako je, ale odflaknute je to teda solidne ... v mnoha pripadech nejsou prolinkovane ani nadrizene jednotky, admine udelej ... fuj, hanba! Very Happy
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#569557Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Napsal jsem, že je to pozakládané, ne dodělané. Smile U několika brigád musím trochu rozepsat historii, protože je to tam trochu zamotané. A z brigád nemám nalinkováno na předchozí a následující pěší brigády. Smile A ano, zbývá mi nalinkovat nadřízené divize. Smile Neboj, počítám s tím. Asi rovnou udělám i podřízené pluky, protože stejně u nich je uvedena nadřízená divize, ale ony jsou pod brigádama, u nichž se to musí dohledávat. Včera jsem na to večer ale už neměl energii po celém dni. Smile  Ty máš teď navíc po tak dlouhém odpočívání energie na rozdávání, ne? Smile Smile
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#569558Verze : 2
  MOD
  Avatar
  vsak uz jsem taky u 90. brigady ... Very Happy Very Happy Very Happy to prolinkovavani mi usetri aspon trochu prace, protoze tak jako tak proklikavam vetsinu velitelu, abych proveril ze jsou odmoderovani a v poradku, takze ono to nejaky cas zabere
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/190073#569567Verze : 0
  MOD