O webu Uživatel Propojené weby                    
Nezapomeneme !
8.7.2014 †††††
Vyhledávání

Moderátoři
Funkce
Anketa / Poll
Reklama


Statistika aktivit

Zobrazené stránky
Dnes / Včera 3.24k / 96.99k
Březen / Únor 1.15m / 771.26k

Nové příspěvky
Dnes / Včera 0 / 22
Březen / Únor 283 / 112

Editace příspěvků
Dnes / Včera 0 / 28
Březen / Únor 383 / 169


[ Kdo je online ]

Najděte nás na Google+

ISSN : 1803-4306RSS

Jdi na stránku 
1

Křesťanství :: Světová náboženství

Display link [ Funkce ]  [ Admin
 • Jméno:Admin
  [Moderátor]
  Hodnost:Maršál Válka.cz
  (Valka.cz)
  Maršál Válka.cz (Valka.cz)
  Avatar:
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen17.05.2003
  Naposledy přihlášen:07.03.2015 01:04:27
  [ Online ]
  Medaile:0
  Příspěvek
  vložen:
  08.09.2005 10:21:34
  Czech Republic
]
Úvodní upozornění : cílem tohoto tématu je popsat toto náboženství a jeho vývoj, čistě faktograficky. Žádné znevažující diskuse, výpady nebo urážky v těchto tématech nebudou tolerovány ! Naopak rádi uvítáme jakoukoliv faktograficky zaměřenou pomoc, kterou nám budete schopni poskytnout a dotazy směřované k rozšíření či upřesnění obsahu tohoto tématu.
Display link [ Funkce ]  [ Standa
 • Jméno:Standa
  Hodnost:Generał dywizji
  (Polsko - Letectvo)
  Generał dywizji (Polsko - Letectvo)
  Avatar:
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen31.01.2004
  Naposledy přihlášen:07.03.2015 01:04:29
  [ Online ]
  Medaile:47
  Příspěvek
  vložen:
  14.09.2005 00:58:03
  Czech Republic
]
Nejrozšířenější náboženství na světě. Nicméně má taky nejvíce frakcí - tedy západní (katolictví, protestanství ...) a východní (pravoslavné).
Jedná se o monoteické náboženství. Vychází částečně z Judaismu a to hlavně tím že starý zákon (část Bible) je defakto shodná s náboženskými texty Judaismu. Nejdůležitější postavou Křesťanství je Ježíš Kristus. Na začátku svého působení byli křesťané pronasledováni oficiálními římskými úřady a rovněž mezi obyvatelstvem neměli velkou popularitu (např. se na ně sváděli i různá neštěstí jako požáry apod.) byli předhazování v Koloseu dravé zvěři nebo jiným způsobem zabíjeni. Žili proto spíše v ústraní a schováni např. v hrobkách či katakombách - ty třeba zdobyli motivem ryby - jeden z prvních znaků počátků křesťanství. Později bylo křesťanství uznáno jako jediné státní náboženství. Po rozdělení Římské říše na západní a východní došlo i k prvnímu dělení náboženství v západním tak došlo k daníí prvních základu katolistické církve se sídlem v Římě a ve Východořímské řísi k dání prvních základů Pravoslavné církve se sídlem Kostantinopoli. po pádu Západořímské říše (476 n. l.) dobytím Říma, převzali barbarské kmeny toto náboženství, které se pak zejméne rozvíjelo v oblastech západní a částečně Jižní Evropy. Pravoslavné náboženství - pak později expandovalo na východ - například na Velkou Moravu či po vyhnání učenců Cyrila a Metoděje na území dnešního ruska. Dali základ prvnímu psanému slovanskému jazyku a dokonce se staroslovanština stála po latině a řečtině třetím jazykem povoleným pro bohoslužby a jiné církevní obřdady. Později dochází k úpadku církve (odpustky atd. ). To vedlo k mnoha odštěpeným církvím a mj. i k husitskému hnutí. Rovněž v období středověku tzv. Křižácké výpravy do svaté země - Izraele. Později Inkvizice - pronásledování posedlých, čarodějnic - mnohdy rozsáhlé monstrprocesy. Obvinění byli mučení poté většinou upálení - to vše ale vykonávala světská moc. Po objevení Ameriky a pronikaní ana ostatní kontinenty a v průběhu kolonizace dochází k převrácení původního obyvatelstva na víru - mnohdy za užití násilných prostředků. V současné době jsou asi dvě nejsilnější frakce - Pravoslavná a Katolická - ta ma sídlo ve Vatikánu (nejmenší stát) hlavou je Papež. Nejznámější je asi nedávno zesnulý Jan Pavel II. občanským jménem Karol Wojtyla - Polák a první papež neitalského původu - navíc pocházel z tzv. "socialistického" bloku. Novým pontifikovaným papežem se stal němec Josef Ratzinger papežským jménem Benedikt XVI..

Bible - kniha Křesťanství, má dvě části - Starý a Nový zákon. Je nejprodávanější, nejčtenější, nejrozšířenější, ale rovněž nejkradenější knihou. Když Gutenberg vynalezl knihtisk stala se první tištěnou knihou.
Název z řečtiny Biblos = kniha. Říká se ji taky kniha knih. Má dvě části:
Starý zákon - je defacto shodný s judaistickými texty - popisuje stvoření světa bohem, a historii židů - např. David a Goliáš.
Nový zákon - vlastně o narození, životě a učení Ježíše Krista a začátcích křesťanství.

Ježíš Kristus hlavní ústřední postava Nového zákona - označuje se za boha nebo syna božího. Z tohoto důvodu vznik teorie Trojjedinosti. Od jeho narození se určuje naše datum (před kristem - po kristu - nebo také našeho letopočtu). Začíná tak od nuly. Ale vyskytly se pochybnosti zda rok "nula" je opravdu rokem "nula" a ne třeba -1,2,3 nebo i 3,4 ... Ježíš se narodil v Betlémě 24. prosince (významný svátek - Vánoce - narození Páně) narodil se Panně Marii a Josefovi. Jeho narození zvěstovala kometa. Přišli se mu poklonit lidé z širokého okolí včetně tří králů. Již od děctsví byl velmi nadaný pro teologický debaty a v brzké době kolem sebe shromáždil skupinku věřících a účedníků. Nechal je pokřtít Janem Křtitelem - který prý v něm poznal Syna božího. V té době nebyl křest normální - vzal si druhé jméno - Kristus. Posléze byl pronasledován - hlavně židovským obyvatelstvem - považovali ho za "kacíře". Byl zadržen, souzen a odsouzen k trestu smrti ukřižováním - v té době obvyklým trestem. Po asi třech dnech bylo povoleno aby byl sundán a uložen do hrobu, z něhož pak na Velký pátek (Velikonoce) odešel - zmtrvých stání.

Panna Maria - matka Ježíše Krista, patronka těhotných a matek. Má zasvěceno mnoho svatostánků - většinou zobrazována s malým Ježíšem - jen zcela vyjímečně zobrazena v době gravidity. Jako "modla" velice oblíbená a po plastikách ukřižovaného J.K. jsou její obrazy nejčastější.

Trojjedinost - existuje jen jediný bůch, ale ... tomu odporuje začátek bibel o stvoření světa kde se vyskytuje Duch boží (nevím teď přesně z hlavy), dále se mluví o bohu a následně o Ježíšovi - z toho vychází rozpor. Teorie vysvětluje že se jedná o jednu a tutéž nadpřirozenou existenci ale že následující nemá ponětí o předchozích.
Display link [ Funkce ]  [ Scotty
 • Jméno:Scotty
  Hodnost:Quartermaster Sergeant
  (Velká Británie - Armáda)
  Quartermaster Sergeant (Velká Británie - Armáda)
  Avatar:
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen02.06.2003
  Naposledy přihlášen:06.09.2009 08:31:33
  Medaile:79
  Příspěvek
  vložen:
  14.09.2005 07:57:54
  Czech Republic
]
Dovoluji si doplnit a poněkud poupravit stať o Panně Marii:

Panna Maria není po Ježíši nejdůležitější postavou křesťanství. Křesťanství stojí především na víře v tzv.trojjedinost Božské osoby - Boha Otce (Stvořitele, nejvíce představeného ve Starém zákoně, a to jako ústřední sílu, vedoucí, poučující a mnohdy též trestající ty, kdo v nějž věří), Boha Syna (tím je Ježíš Kristus, ústřední postava Nového zákona, uváděná jako jakési "zlidštění" osoby Boha, jehož úkolem je ukázat lidu pravou víru prostřednictvím mnoha příkladů, např.poukazováním na marnivost, pomíjejícnost hmotných statků, ale i slitování se nad druhým a pomoc bližnímu;Ježíšova smrt je pak dle křesťanské tradice především vykoupením lidí z tzv.dědičného hříchu a sejmutím hříchů světa) a Boha Ducha svatého (těžko popsatelné síly, jež proniká společenstvím věřících a sjednocuje je v jednu velkou rodinu;mimo to je právě Duch svatý onou silou, díky níž dívka Maria počala svého syna Ježíše "bez poskvrny", tedy bez lidského vlivu, přestože jejím manželem byl Josef.
Dogma o neposkvrněném početí Panny Marie, jakož i celý mariánský kult, však nepřichází okamžitě, tedy v prvních letech po Ježíšově mučednické smrti. Tato myšlenka byla v průběhu staletí formována na tzv.církevních koncilech - sněmech nejvyšších církevních hodnostářů, kteří se v určitých obdobích scházeli k projednávání a uzákonění (zdogmatizování) některých myšlenek, potřebných pro další život církve. Počáteční dogma o Mariině neposkvrněném mateřství se poprvé objevilo na koncilu v Efesu v 5.století, v průběhu staletí prošlo mnoha údobími sporů (východní církve jej nikdy zcela nepřijaly), kupříkladu byl projednán a jako dogma stanoven i prvek o jejím nanebevzetí, a nakonec až na II.vatikánském koncilu v 60.letech 20.století ji papež Pavel VI. pohlásil "Matkou církve". Jedná se tedy o velmi důležitou osobu v životě křesťanů, avšak nikoli postavenou na úroveň Božských bytostí. Nicméně právě skutečnost, že se prostá dívka stala Bohorodičkou, z ní činí jednu z nejvíce uctívaných osob křesťanského náboženství. Je také uctívána pomocí mnoha modliteb jako přímluvce u svého syna, Ježíše Krista.
Display link [ Funkce ]  [ Scotty
 • Jméno:Scotty
  Hodnost:Quartermaster Sergeant
  (Velká Británie - Armáda)
  Quartermaster Sergeant (Velká Británie - Armáda)
  Avatar:
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen02.06.2003
  Naposledy přihlášen:06.09.2009 08:31:33
  Medaile:79
  Příspěvek
  vložen:
  14.09.2005 08:32:46
  Czech Republic
]
Trojjedinost Boží je také jednou z nejčastěji kritizovaných a zároveň nejméně chápaných charakteristik křesťanství. Vyskytují se názory, že tedy bohové musí být tři, jinak není možné aby cokoli existovalo ve třech podobách. Podle křesťanství však tomu právě tak je. Bůh Otec, Syn i Duch svatý jsou neoddělitelné osoby. Jeden bez druhého neexistují, nezastupují se ani nejsou jeden důležitější než druhý. Prostě - Trojice Boží.
Zdá se to možná nepochopitelné. Avšak náboženství (jakékoli) je především víra. Nikoli popsatelná věda, kterou je možno dokazovat, měřit či uchopit. Víra, na níž pak může stát například osobní zkušenost, díky níž můžeme formovat svůj osobní vztah k té které víře. Právě i pochopení trojjedinosti Boží je základním prvkem víry křesťanů. Ostatním, nevěřícím, se to jistě může zdát jako těžko pochopitelné a nelze je za to vinit. Avšak je tu řeč o jedné z největších hybných sil lidstva, proto je jisté, že pochopení těchto křesťanských tajemství a záležitostí víry je pro miliony křesťanů na celém světě vcelku srozumitelné.
Display link [ Funkce ]  [ Admin
 • Jméno:Admin
  [Moderátor]
  Hodnost:Maršál Válka.cz
  (Valka.cz)
  Maršál Válka.cz (Valka.cz)
  Avatar:
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen17.05.2003
  Naposledy přihlášen:07.03.2015 01:04:27
  [ Online ]
  Medaile:0
  Příspěvek
  vložen:
  14.09.2005 13:11:52
  Czech Republic
]
Pokud vim, existuje rozpor mezi nekterymi smery krestanstvi v tom, zdali byl Jezis Kristus bohem, nebo jen jeho synem.

Jinak Standuv uvodni prispevek budeme muset dost radikalne upravit. Obecne to neni spatne, ale vzato do detailu je to dost nesmyslne. Krestanstvi bylo uznano za jedine statni nabozenstvi. Tato veta je sama o sobe bezcenna, JAKEHO statu, KDY ? Toto je faktograficke forum, to nepouziva vyrazy jako "pozdeji", ale DATA, CISLA, LETOPOCTY Smile Musi to byt presne, nezavadejici. Berme to tak, ze sem prijde clovek, ktery o krestanstvi nevi vubec nic, a potrebuje si udelat uceleny a historicky presne usazeny obraz o tom, jak se toto nabozenstvi vyvijelo a jak ovlivnovalo historii lidstva.
Display link [ Funkce ]  [ Standa
 • Jméno:Standa
  Hodnost:Generał dywizji
  (Polsko - Letectvo)
  Generał dywizji (Polsko - Letectvo)
  Avatar:
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen31.01.2004
  Naposledy přihlášen:07.03.2015 01:04:29
  [ Online ]
  Medaile:47
  Příspěvek
  vložen:
  14.09.2005 14:26:35
  Czech Republic
]
Ok hned jakmile budu mít čas tak to upravím - též jsem to psal v jednu hodinu ráno Laughing
Display link [ Funkce ]  [ bitaxe
 • Jméno:bitaxe
  Hodnost:Kenraali
  (Finsko - Armeija (WWII))
  Kenraali (Finsko - Armeija (WWII))
  Avatar:
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen11.03.2004
  Naposledy přihlášen:06.03.2015 06:06:35
  Medaile:86
  Příspěvek
  vložen:
  14.09.2005 14:37:52
  Czech Republic
]
Těch nesmyslností je tam více, křesťané sice nebyli v římě příliš oblíbeni pro své nesnášenlivé chování ale předhazování dravé zvěři je spíše vyjímka a pozdější pomluva, další je třeba "Křižácké výpravy do svaté země - Izraele" v té době žádný Izrael nebyl a země se jmenovala palestina, navíc spousta křížových výprav (podstatná většina) směřovala jinam. Nebo "Ježíš Kristus hlavní ústřední postava Nového zákona - označuje se za boha nebo syna božího" pokud se pamatuji správně Ježíš se sám za boha neoznačuje, je za něj označován jinými a to obvykle až po své smrti a vzkříšení. Nebo "Posléze byl pronasledován - hlavně židovským obyvatelstvem " ono vzhledem k tomu že Ježíš byl žid a žil v židovské komunitě těžko ho mohl pronásledovat někdo jiný Smile ostatně ani křtění nebylo v té době nijak neobvyklé některé židovské sekty ho prováděly, proto byl Jan také nazýván Křtitelem. Dále "odsouzen k trestu smrti ukřižováním - v té době obvyklým trestem" ani to není pravda, ukřižování nebylo v té době v palestině obvyklým trestem, Ježíš byl souzen za to že se provinil proti náboženství a trestem za jeho provinění bylo ukamenování, byl ale zcela proti pravidlům vydán k potrestání římské moci a ukřižován, to vedlo k tomu že ve dvacátém století byl jeho rozsudek přezkoumán Sanhedrinem tedy židovskou církevní radou a právě pro několik podobných procesních chyb zrušen Smile
Display link [ Funkce ]  [ Scotty
 • Jméno:Scotty
  Hodnost:Quartermaster Sergeant
  (Velká Británie - Armáda)
  Quartermaster Sergeant (Velká Británie - Armáda)
  Avatar:
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen02.06.2003
  Naposledy přihlášen:06.09.2009 08:31:33
  Medaile:79
  Příspěvek
  vložen:
  14.09.2005 16:04:50
  Czech Republic
]
Neobliba křesťanů v Římě pramenila spíše z jakési "obavy z něčeho neznámého", v co věřila určitá skupinka lidí. V zemi, kde se ostatní (řekněme tedy nekřesťanské) obyvatelstvo dosud klanělo starým bohům, jak je dnes známe z antických bájí, a kde byl režim ovládaný osobami typu císaře Nerona, musel být nutně tento nový směr víry terčem mnoha dohadů, spekulací a nepravd, jaké je provázely prakticky až do doby, kdy se křesťanství stalo oním státním náboženstvím v Římské říši, což bylo za vlády císaře Konstantina I. roku 313.
Display link [ Funkce ]  [ ptr
 • Jméno:ptr
  Hodnost:Private
  (Velká Británie - Armáda)
  Private (Velká Británie - Armáda)
  Avatar: 
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen15.01.2004
  Naposledy přihlášen:06.06.2008 21:10:36
  Medaile:0
  Příspěvek
  vložen:
  14.09.2005 16:26:50
  Germany
]
"Po asi třech dnech bylo povoleno aby byl sundán a uložen do hrobu, z něhož pak na Velký pátek (Velikonoce) odešel..." - mrtve telo bylo sundano jeste ten samy den (v patek - zatim jeste obycejny) a pohrbeno. Zmrtvychvstani se udalo o tri dny pozdeji....
Display link [ Funkce ]  [ bitaxe
 • Jméno:bitaxe
  Hodnost:Kenraali
  (Finsko - Armeija (WWII))
  Kenraali (Finsko - Armeija (WWII))
  Avatar:
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen11.03.2004
  Naposledy přihlášen:06.03.2015 06:06:35
  Medaile:86
  Příspěvek
  vložen:
  14.09.2005 17:44:19
  Czech Republic
]
to Scotty obávám se že pravda je jinde, římané byly nábožensky celkem snášenliví a do svého panteonu celkem bez problému adoptovali spoustu cizích bohů a v římě stály jejich chrámy. Problém byl s židy a později křesťany pro které mnohobožství bylo zásadní kacířství a bohužel právě křesťané (a židé) se pokoušeli bojovat proti cizím bohům, to se promítlo i do vztahu říma k tomu to novému náboženství. Pozdější romantické zvěsti o zlých římanech a hodných křesťanech jsou spíše propagandou zvítězivšího náboženství. Ono zřejmě ani s tím Neronem to nebylo tak hrozné jak se o něm v křesťanské literatuře tvrdí, ale to sem do tématu o náboženství moc nepatří.
Display link [ Funkce ]  [ Admin
 • Jméno:Admin
  [Moderátor]
  Hodnost:Maršál Válka.cz
  (Valka.cz)
  Maršál Válka.cz (Valka.cz)
  Avatar:
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen17.05.2003
  Naposledy přihlášen:07.03.2015 01:04:27
  [ Online ]
  Medaile:0
  Příspěvek
  vložen:
  14.09.2005 18:00:32
  Czech Republic
]
pripravuji ucesanejsi dejiny, ale mam ted mizerny pristup k siti, takze si to nejdrive v klidu napisu a pak to sem vlozim, zatim mejte trpelivost Smile
Display link [ Funkce ]  [ Scotty
 • Jméno:Scotty
  Hodnost:Quartermaster Sergeant
  (Velká Británie - Armáda)
  Quartermaster Sergeant (Velká Británie - Armáda)
  Avatar:
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen02.06.2003
  Naposledy přihlášen:06.09.2009 08:31:33
  Medaile:79
  Příspěvek
  vložen:
  14.09.2005 18:50:40
  Czech Republic
]
Máme trpělivost, Adminku Very Happy , učesanější dějiny to bude chtít, to je pravda Very Happy
To bitaxe : o té náboženské snášenlivosti Římanů opravdu velmi silně pochybuji, pravda je že by mě docela zajímalo, kteří cizí bohové měli své svatyně v Římě, ale to je vcelku jedno. Taky nevím, jakým způsobem by mohli prvotní křesťané bojovat proti cizím bohům, maximálně modlitbami... Nesnášenlivost mohla být znakem židů, křesťané se ale drželi zcela jiných hodnot, které jistě římská společnost nemohla chápat. Tohle je dost citlivé téma a bude to spíše věc názoru, a ten sem opravdu nepatří.
Display link [ Funkce ]  [ RoBoT
 • Jméno:RoBoT
  [Moderátor]
  Hodnost:Feldmarschall
  (Rakousko-Uhersko - k.k. Landwehr / c.k. zeměbrana (1869-1918))
  Feldmarschall (Rakousko-Uhersko - k.k. Landwehr / c.k. zeměbrana (1869-1918))
  Avatar:
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen19.01.2004
  Naposledy přihlášen:06.03.2015 23:14:15
  Medaile:232
  Příspěvek
  vložen:
  14.09.2005 21:42:56
  Czech Republic
]
1. Římané celkem tolerantní byli (jistě, jak, kdy). Například ve vojenských táborech se to náboženskými směry jen hemžilo, obzvláště došlo-li na příchod posil z východu, kde bylo různých kultů přehršel.

2. Prvotní křesťané byli spíše pacifistického ražení. Těžko by proti někomu bojovali neideologickými prostředky. Římu spíše vadilo, že odmítali uznávat císaře jako boha a narušovali tak integritu státu. V momentě, kdy se stalo státním náboženství dochází k tomu, že původní pacifistický náboj je pozvolna střídán mocenským nábojem, neboť křesťanství se stalo jedním z prostředků udržování integrity státu (později bude mít podobnou funkci ve středověku). Logicky, jak získali moc, tak se jí snažili za každou cenu udržet a rozšiřovat.

K té trojjedinosti. V opozici k "oficiální verzi" bylo třeba ariánské učení, jež bylo sice zakázáno, ale jež přispělo k přijetí křesťanství Germány.
Display link [ Funkce ]  [ MART.in
 • Jméno:MART.in
  [Moderátor]
  Hodnost:Plukovník
  (ČR - Hradní stráž)
  Plukovník (ČR - Hradní stráž)
  Avatar:
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen30.04.2004
  Naposledy přihlášen:06.03.2015 06:24:18
  Medaile:98
  Příspěvek
  vložen:
  14.09.2005 21:58:05
  Czech Republic
]
Ještě drobnost. Dnešní křesťanství není v podstatě vírou Ježíše, ale tím co nastolil jeden z jeho nástupců Saul, z kterého se posléze stal Pavel. Tzv. paulinismus je dokonce v některých věcech v rozporu s Ježíšovou vírou, což byl více méně judaismus. Z paulinismu se vyvinulo dnešní křesťanství, tak jak ho dnes známe.
Display link [ Funkce ]  [ bitaxe
 • Jméno:bitaxe
  Hodnost:Kenraali
  (Finsko - Armeija (WWII))
  Kenraali (Finsko - Armeija (WWII))
  Avatar:
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen11.03.2004
  Naposledy přihlášen:06.03.2015 06:06:35
  Medaile:86
  Příspěvek
  vložen:
  15.09.2005 07:10:46
  Czech Republic
]
On vývoj křesťanství v raných letech (nebo stoletích) je vůbec dost křivolaký, pokud vím původně bylo evyngelií podstatně víc, a teprve nějaký koncil rozhodl která jsou "platná" a ostatní byla ničena a tím se víra sjednocovala do jednoho směru, původně se od sebe jednotlivé obce křesťanů poměrně dost lišily, takže ranné křesťanství si nesmíme představovat jako jednotnou víru tak jak si ji představujeme dnes, Navíc evangelia byla sepsána až poměrně za dlouho po smrti Ježíše a za dobu šíření se ústní tradicí samozřejmě i u stejného evangelia došlo k odchylkám.
Display link [ Funkce ]  [ Scotty
 • Jméno:Scotty
  Hodnost:Quartermaster Sergeant
  (Velká Británie - Armáda)
  Quartermaster Sergeant (Velká Británie - Armáda)
  Avatar:
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen02.06.2003
  Naposledy přihlášen:06.09.2009 08:31:33
  Medaile:79
  Příspěvek
  vložen:
  15.09.2005 08:22:44
  Czech Republic
]
To bitaxe : máš pravdu, těch raných křesťanských směrů bylo povícero (zmínění ariáni, nestoriáni, později jansenisté, maronité, nebo později též směry, z nichž se vyvinula kupř.koptická církev v Egyptě nebo různé asyrské či etiopské odnože atd.). Na určitém místě v Bibli (fakt si nevzpomenu kde Smile ) je takový vývoj církve přirovnán k "železu, jež se taví v ohni", aby se z něho stala skutečně kvalitní a čistá hmota. Podobně tomu bude i u tohoto vyznání. Pokud bychom srovnávali křesťanství s ostatními náboženstvími, dá se vidět, že právě u něho existovalo nejvíce pokusů o jakousi reformu (to ale jistě nebylo vždy ku prospěchu věci, neboť mnohé z oněch prvních odlišných proudů buďto kolem sebe shromáždily jen pramálo přívrženců, nebo se pokoušeli o jakési vlastní výklady Kristova života a pokud přímo nebyli někým rozprášeni, brzy se na jejich myšlenky - mnohdy jistě bludné - zapomnělo). Jiné se uchytily jen v určité zemi a postupem času se rozrostli na vcelku početnou náboženskou obec (arménští křesťané, západosyrští monofyzité) a přetrvali leckde do současnosti.
Display link [ Funkce ]  [ Admin
 • Jméno:Admin
  [Moderátor]
  Hodnost:Maršál Válka.cz
  (Valka.cz)
  Maršál Válka.cz (Valka.cz)
  Avatar:
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen17.05.2003
  Naposledy přihlášen:07.03.2015 01:04:27
  [ Online ]
  Medaile:0
  Příspěvek
  vložen:
  15.09.2005 08:43:23
  Czech Republic
]
hlavne u rima bych tu existenci vice bohu nevidel jako "toleranci", ale spise jako "vycuranost", proste aby si nenastvali mnoho z podrobenych narodu/kmenu, akceptovali cast jejich bozstev, coz nutne neznamena, ze rimane jako takovi se hlasili prave k temto bohum. Je to do URCITE MIRY podobne muslimum, kteri ale neakceptovali dalsi bozstva, jen na svem podrobenem uzemi tolerovali existenci jinych vyznani, pokud jim jejich vyznavaci odvadeli v poradku dane ... Kazdopadne uz se dostavame trochu mimo ramec krestanstvi Smile
Display link [ Funkce ]  [ koba
 • Jméno:koba
  [Moderátor]
  Hodnost:Generál
  (Slovensko - Ozbrojené sily Slovenskej republiky)
  Generál (Slovensko - Ozbrojené sily Slovenskej republiky)
  Avatar:
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen23.09.2005
  Naposledy přihlášen:03.03.2015 22:58:05
  Medaile:131
  Příspěvek
  vložen:
  24.11.2005 14:29:03
  Slovakia
]
Citace - bitaxe :
pokud vím původně bylo evyngelií podstatně víc, a teprve nějaký koncil rozhodl která jsou "platná" a ostatní byla ničena a tím se víra sjednocovala do jednoho směru, původně se od sebe jednotlivé obce křesťanů poměrně dost lišily, takže ranné křesťanství si nesmíme představovat jako jednotnou víru tak jak si ji představujeme dnes, Navíc evangelia byla sepsána až poměrně za dlouho po smrti Ježíše a za dobu šíření se ústní tradicí samozřejmě i u stejného evangelia došlo k odchylkám.


Počas prvého a začiatkom druhého storočia n.l. boli kresťanmi všeobecne prijímané známe štyri evanjeliá, kniha Skutky apoštolov a 12 listov apoštola Pavla. Spočiatku boli pochybnosti len ohladne niektorých menších spisov. Medzi známe doklady patrí napríklad Muratoriho zlomok (objavil Ludovico Antonio Muratori v knižnici v Miláne, publikovaný 1740). Neskôr okolo roku 230 n.l. Origenes Alexandrijský potvrdil, že aj ďalšie knihy (z prvého storočia - napr. list Jakuba) sú biblické.
No približne v polovici 2. storočia sa objavili kritici (napríklad Markion), ktorí spochybňovali pravosť niektorých kníh a vytvárali vlastné zoznamy. Preto začali vznikať mnohé rozpory.
Ale knihy a listy Nového zákona, tak ako ich poznáme dnes však potvrdili napríklad Hieroným, či Augustín. A ako napísal Bitaxe na Treťom kartáginskom koncile v roku 397 n.l. bolo definitívne rozhodnuté, o vierohodnosti 27 kníh Nového zákona, tak ako ich poznáme dnes a ako ich prijímali prví kresťania.
Display link [ Funkce ]  [ koba
 • Jméno:koba
  [Moderátor]
  Hodnost:Generál
  (Slovensko - Ozbrojené sily Slovenskej republiky)
  Generál (Slovensko - Ozbrojené sily Slovenskej republiky)
  Avatar:
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen23.09.2005
  Naposledy přihlášen:03.03.2015 22:58:05
  Medaile:131
  Příspěvek
  vložen:
  24.11.2005 15:00:00
  Slovakia
]
Citace - Standa :
Ježíš Kristus Od jeho narození se určuje naše datum (před kristem - po kristu - nebo také našeho letopočtu). Začíná tak od nuly. Ale vyskytly se pochybnosti zda rok "nula" je opravdu rokem "nula" a ne třeba -1,2,3 nebo i 3,4 ... Ježíš se narodil v Betlémě 24. prosince (významný svátek - Vánoce - narození Páně) narodil se Panně Marii a Josefovi.


Presný dátum narodenia Ježiša Krista nie je známy, neuvádza ho Biblia, ani žiaden iný zdroj. Dôvod stanovenia osláv na 25. decembra nie je presne jasný, no tento dátum sa zhoduje so zimným slnovratom a pravdepodobne bol vybraný aby sa zhodoval s pohanskými sviatkami znovuzrodenia slnka. Vianoce vznikli v dobe, keď bol kult Slnka v Ríme obzvlášť silný.
Dátum narodenia Ježiša Krista nie je možné presne zistiť, hoci z biblickej chronológie vyplýva, že išlo (v súlade s naším dátumovaním) o rok 2 pred naším letopočtom. Možno išlo o zimné obdobie, no niektorí sa prikláňajú skôr k jeseni (september/október).
Tak, či onak nemôžeme s istotou povedať kedy presne sa Ježiš Kristus narodil.

Poznámka: Súčasné dátumovanie nepozná rok 0 (nula). Po roku 1 pred naším letopočtom (B.C.) nasledoval rok 1 nášho letopočtu (A.D.).
Display link [ Funkce ]  [ Kaskad
 • Jméno:Kaskad
  Hodnost:Старшина 1 статьи
  (SSSR - Námořnictvo)
  Старшина 1 статьи (SSSR - Námořnictvo)
  Avatar:
  Kontakt:[ Profil ] [ SZ ]  
  Založen02.11.2004
  Naposledy přihlášen:12.05.2010 23:14:44
  Medaile:3
  Příspěvek
  vložen:
  24.11.2005 18:28:58
  Czech Republic
]
Poperve krestanstvi jako statni nabozenstvi bylo prijato v Armenii,podle tradice se uvadi rok 301 n.l.
Jinak v krestanstvi ma jeste mene zname smery jako treba Armenska apostolsska(obcas uvadena jako Gregorianska)cirkev a ruzne cirkevni tzv. "hereze"(doufam ze to napsal spravne) jako treba sekty nestorianu v Syrie.
Související témata / Related topics
Zobrazit podrobnosti

Jdi na stránku 
1

 


[ x ] Nominátor
Název článku :
Anotace :
[ x ] Linkator
[ x ]
Stav odesílání příspěvku vč. příloh :
0%
[ x ] Mapa / Map
[ x ]

Step 1 - Translation

To switch the language of the controls on this web, please mouse over the UZIVATEL / USER menu and pick czech or english flag.

Pro přepnutí jazyka ovládání tohoto webu prosím najeďte myší na položku UZIVATEL / USER a zvolte bud českou nebo anglickou vlajku.

Step 2 - Navigation

-

Pomocí menu O WEBU se můžete podívat na přehled nových příspěvků, témat a příloh vložených za určité období (přednastaveno za aktuální den, ale lze nastavit libovolně)
Najdete zde také seznam všech uživatelů, moderátorů, odkaz na pravidla fóra a FAQ - často kladené dotazy.

Step 3 - Navigation

-

Zde uvidíte vždy odkaz na sekci, ve které se nacházíte, včetně všech nadřízených sekcí. Po najetí myši na nadřízené sekce se zobrazí nabídka pro přechod do jiné sekce na stejné úrovni.

Step 4 - Social Networking

-

Pomocí tlačítek Google+ a Facebook Like pomůžete docenit tyto stránky a nasdílet je svým kontaktům v těchto sociálních sítích. Tlačítka se vždy vztahují ke konkrétní stránce, tématu či článku, na kterých se právě nacházíte. Čím častěji a na vícero stránkách tedy sdílíte, tím lépe !

Step 5 - Social Networking

-

Zde se můžete přihlásit ke stránce valka.cz na sociální síti Facebook. Na této stránce najdete pravidelně aktualizovaný seznam všech novinek na stránkách valka.cz, nových témat, článků i obrázků ve fotogalerii. Sdílením na sociálních sitích podpoříte tento web a naše úsilí při jeho tvorbě.

Step 6 - Search

-

Pokud se nemůžete zorientovat v naší struktuře nebo hledáte specifický termín, zkuste to přes náš vyhledávač. Vyhledává napříč tématy na fóru i články, takže zde najdete vše, co lze na valka.cz najít.

Step 7 - Donation

-

Tento web je nevýdělečným projektem dobrovolníků, a jako takový potřebuje finanční pomoc. Pokud jste zde našli zajímavé informace nebo chcete podpořit naší práci, prosím darujte libovolnou finanční částku na provoz serveru, jeho vybavení a software, výzkum a nákup dalších knih a podkladů pro naší práci.

Step 8 - Functions

-

V této oblasti najdete funkce, které odpovídají možnostem na dané stránce. Umožní vám příhlasit nebo odhlásit se ze sledování dané sekce či tématu, umožní založit nové téma apod.

Step 9 - Functions

-

Kliknutím na tuto iconku si zobrazíte odkaz na konkrétní příspěvek, pokud jej třeba chcete sdílet dál.

Step 10 - Functions

-

Zelená iconka indikuje, že příspěvek byl shlédnut moderátorem, nebo se jedná o diskusní (nemoderovaný) příspěvek.
Červená iconka indikuje, že příspěvek zatím nebyl shlédnut moderátorem, nebo se jedná o příspěvky staršího data, kdy tato povinnost neplatila.

Step 10 - Functions

-

Funkce, které se váží k danému příspěvku. Jako nepřihlášený uživatel nemůžete dělat skoro nic, po přihlášení například odpovídat na příspěvek, citovat, upravovat svůj starší příspěvek apod.

Step 11 - Functions

-

Najetím myši na jméno autora si zobrazíte informace o autorovi, datum vložení tohoto příspěvku a další zajímavé informace.

Step 12 - Functions

-

Pole pro vkládání odpovědí k tématu. Menu VYHLEDAT a FORMATOVANI nabízí možnosti jak formátovat text (pro náhled před odesláním použijte tlačítko NAHLED, pro zvýraznění řídících značek "tagů" a rychlejší orientaci v textu tlačítko ZVYRAZNIT BBCODE TAGY). Pokud má daná sekce šablonu (předdefinovou šablonu pro unifikované vkládání dat, v podstatě "formulář"), pak se zobrazuje ještě třetí menu SABLONA.

Step 12 - Functions

-

Kliknutím zde si zobrazíte pole pro vkládání až 5 příloh k příspěvku, například obrázků apod. Pokud se jedná o obecná témata, vyplňuje se jen soubor přílohy a popis, pokud se jedná o obrněná vozidla a letadla, vyplňuje se i řada dalších informací k dané příloze, pro snažší vyhledávání a provázání informací.

Step 13 - Chat

-

Spodní lišta nabízí zejména možnost přímo se bavit s lidmi, kteří jsou právě také online na forum.valka.cz ! Můžete vyřídit rychlý dotaz, domluvit se na spolupráci nebo se pozdravit s přáteli ...

Translation tip

Although this website is mainly in Czech and Slovak language, you can simply translate the content using this GOOGLE TRANSLATE dropdown ... just pick your language and see the page translated.

Translation tip 2

To switch the language of the controls on this web, please mouse over the UZIVATEL / USER menu and pick czech or english flag. The whole user interface will be translated to choosen language and allows you to register and/or sign in. Once you sign in, your language preference is saved and site will be in the same language always, when you come back and log in.