Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 241 příspěvků vloženo, 1038 editováno a 280 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Středověk (476 - 1492)

Podkategorie

481 - 870 - Franská expanze

6 1 6

Války s Burgundy

5 1 5

793 - 1066 - Vikingové

0 0 0

793 - 1066 - Vikingské nájezdy

0 0 0

1096 - 1270 - Křížové výpravy

1 1 2

1096 - 1099 - 1. křížová výprava

0 0 0

1147 - 1149 - 2. křížová výprava

1 1 2

1189 - 1192 - 3. křížová výprava

0 0 0

1202 - 1204 - 4. křížová výprava

0 0 0

1203 - 1226 - Křížová výprava proti Albigenským

0 0 0

1218 - 1221 - 5. křížová výprava

0 0 0

1227 - 1229 - 6. křížová výprava

0 0 0

1248 - 1254 - 7. křížová výprava

0 0 0

1270 - 8. křížová výprava

0 0 0

1337 - 1453 - Stoletá válka

8 5 16

1337 - 1453 - Stoletá válka

8 5 16

600 - 800 - Avarské výboje

0 0 0

Bitvy

0 0 0

632 - 750 - Arabské výboje

0 0 0

Bitvy

0 0 0

711 - 1492 - Reconquista

0 0 0

Bitvy

0 0 0

768 - 814 - Tažení Karla Velikého

1 0 1

Bitvy

0 0 0

772 - 804 - Saské války

0 0 0

Bitvy

0 0 0

900 - 1000 - Maďarské výboje

0 0 0

Bitvy

0 0 0

900 - 1100 - Vikingské výboje

0 0 0

Bitvy

0 0 0

1066 - Hastings

0 0 0

Bitvy

0 0 0

1076 - 1122 - Boj o investituru mezi císaři a papeži

1 0 1

Bitvy

0 0 0

1206 - 1260 - Mongolské výboje

0 0 0

Bitvy

0 0 0

1296 - 1328 - 1. válka za nezávislost Skotska

0 0 0

Bitvy

0 0 0

1333 - 1357 - 2. válka za nezávislost Skotska

0 0 0

Bitvy

0 0 0

1354 - 1571 - Turecká expanze

0 0 0

Bitvy

0 0 0

1419 - 1436 - Husitské války

0 0 0

Bitvy

0 0 0

1455 - 1485 - Válka červené a bílé růže

7 5 9

Bitvy

7 5 9

1474 - 1477 - Švýcarsko-burgundská válka

0 0 0

Bitvy

0 0 0

Články

(Nejen) Pravěké fortifikace na našem území, část 2

V této další části se musíme odklonit od čistě pravěkých fortifikací. Je to dáno tím, že lokality které byly doposud na našem území identifikovány jako sídla pravěkých kultur byly zhusta využívána i v době příchodu Slovanů na naše území a častokrát byly znovu na pozůstatcích hradišť pravěkých kultur vztyčeny nové fortifikace kmenů Slovanů patřících například do svazku Velké Moravy, stály na nich první knížecí i královské hrady v podobě hradišť a na mnoha z nich stojí hrady nebo jejich opuštěné trosky dodnes. A tak se pokusíme přenést do hluboké minulosti a pokud to bude možné, propojíme ji se současností.

Jaromír Vykoukal 14.107

Alláhův prorok

Vznik a raketové rozšíření islámu patří k nejzajímavějším fenoménům světových dějin, jehož příčiny nejsou stále dostatečně objasněny. Oblast staré předislámské Arábie byla jak kulturně, tak nábožensky značně roztříštěna. Panovaly zde jak astrální kulty, tak sem pronikaly náboženské panteony ze sousedních oblastí - Baal ze Sýrie, koptské křesťanství z Etiopie i christianismus Nabatejců. Kněžstvo jako stav neexistovalo, určité rody jenom ošetřovaly tradiční svatyně, jakou byla i Kaaba v Mekce. Vzhledem k poloze mezi Perským zálivem a Rudým mořem se mohlo zárodečné městské obyvatelstvo živit obchodem. Druhou, hlavní složku obyvatelstva tvořil civilizační protiklad - divoké nomádské kmeny, které pokládaly loupež za legální možnost, jak si přivydělat.

František Novotný 17.860

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY

1. Úvod

V této práci se věnuji rekonstrukci průběhu Řezenské stezky, která, jak je všeobecně známo, vedla z Prahy do Řezna. Předpokládá se, že průběh cesty v raném středověku vedl z Prahy přes Beroun, Rokycany až do významného raně středověkého centra Starý Plzenec, odkud komunikace dále pokračovala na Dobřany, Hradec u Stoda přes Domažlice až do německého Řezna.

Michaela Bendová 6.320

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY

2. Vývoj stezek

Pokud si uvědomíme, co pojem „dálková stezka" vůbec znamená, zjistíme, že se jedná o trasu, která sloužila k pravidelné lidské komunikaci ve větší vzdálenosti, a to již od samotného počátku existence člověka.)

Michaela Bendová 5.824

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY

3. Stav dosavadního bádání

Zájem o Řezenskou stezku začal již v 19. stol. Zpočátku nebyla předmětem samotná cesta, nýbrž pohraniční území, konkrétně česko-bavorská hranice, přes kterou prochází. První zájem o vedení cesty projevil František Palacký, který se pokoušel o přesné určení místa bojiště, kde došlo k bitvě mezi Břetislavem I. a Jindřichem III. v roce 1040. Podle studia tehdejších pramenů byl přesvědčen, že cesta z Bavorska vedla přes Všerubský průsmyk. Stejného názoru byl také Hermenegild Jireček, který hovořil o směru z hradu Chauby (Kouby) k Furthu přes Eschelkam k Neumarktu.

Michaela Bendová 7.854

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY

4. Metoda práce - modelové vedení řezenské stezky

Jak již bylo zmíněno v úvodu, v této práci jsem se zaměřila na úsek začínající ve Starém Plzenci, který dále pokračoval až k hranici s Německem. Na základě literatury uvedené v kapitole Stav dosavadního bádání jsem si vynesla do mapy v programu GIS jednotlivé směry, které se soustředily na území čtyř bývalých okresů – Plzeň – město, Plzeň – sever, Plzeň – jih a Domažlice. K tomu abych z tohoto území vytvořila předběžný model jednotlivých úseků, které byly následně prozkoumávány v terénu, bylo nadále nutné pracovat s několika druhy map.

Michaela Bendová 6.218

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY

5. Průběh řezenské cesty

Pokud chceme uvažovat o stanovení místa, kudy mohla být naše hranice co nejjednodušším způsobem přecházena, musíme si uvědomit, v jaké krajině se nachází. Hraniční oblast s bavorskou stranou Německa se rozkládá v místech Českého lesa. Konkrétně v tomto případě se jedná o Českokubickou vrchovinu, která volně přechází do Jezvinecké vrchoviny (Vejnar a kol. 1984, 10). Ta dosahuje velmi vysokých nadmořských výšek. Maximální hodnoty se mohou být až přibližně 730 m n. m. Proto bylo tehdy velmi důležité, vybrat takové místo přechodu, u kterého by nebylo potřeba překonávat příliš přírodních překážek. Na základě prostudované literatury a map se plně ztotožňuji s průběhem stezky, začínajícím na německé straně, který navrhl historik Eduard Maur (na základě prostudované práce Řezenská cesta a zemské stezky na Domažlicku).

Michaela Bendová 9.369

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY

6. Klasifikace a vytvoření databáze

Po skončení terénní prospekce byly všechny digitální souřadnice naměřené přístrojem GPS Trimble importovány do programu Arcmap, prostřednictvím ArcGIS 9.3. Nyní všechny body prošly stejným procesem jako zpočátku tvorby modelu. Jako podkladové mapy byly použity - ortofotomapa, mapy II. vojenského mapování a rastrová mapa RETM, které zprostředkovává nová verze mapového serveru ESRI. Na základě toho, musely být některé úvozy vyřazeny. Stalo se tak v případě, kdy značení v mapě nebyla dostatečně přesná.

Michaela Bendová 5.399

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY

7. Interpretace

Jak jsem již výše uvedla, po celkovém vyhodnocení bylo analyzováno celkem 55 úvozů (objektů). Tento výsledek však představuje malý vzorek, který by se mohl použít k zodpovězení určitých otázek pomocí formalizovaných metod (Neustupný 2007, 134). Proto bylo využito pouze neformalizovaných metod.

Michaela Bendová 5.002

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY

8. Datace

V současné době se využívá několik možností, jak datovat nalezené relikty komunikace a to prostřednictvím datace přímé nebo nepřímé. V případě, kdy potřebujeme zjistit absolutní data jednotlivých úvozů, můžeme toho docílit na základě historických zpráv, které informují o daných úsecích určité komunikace. Dalším velmi důležitým zdrojem jsou archeologické artefakty nalezené přímo na lokalitě nebo v jejím okolí, které byly získány pomocí náhodného nálezu, archeologického výzkumu nebo za použití detektoru kovu (Nový 2008, 12). Tato poslední jmenovaná metoda byla úspěšně použita např. při výzkumu Zlaté stezky (Kubů – Zavřel 2009, 61).

Michaela Bendová 5.355

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY

Závěr

Hlavním cílem této práce bylo rekonstruovat průběh Řezenské stezky, konkrétně úseku, který začíná ve Starém Plzenci a končí na hranicích České republiky. Poté co byly prostudovány písemné i kartografické dokumenty, byly tyto získané výsledky následně ověřeny pomocí nedestruktivního výzkumu. Na základě provedené terénní prospekce bylo nalezeno sedm lokalit, kde bylo identifikováno celkem 55 reliktů komunikací. Jedná se o Hradec u Stoda, Semošice, Meclov, Pivoň, Českou Kubici, Domažlice a Dolní Folmavu. Tento výsledek představuje malý vzorek, který by se dal zpracovat pomocí formalizovaných metod. Pokud však bude v budoucnu získáno větší množství dat, bylo by možné řešit některé otázky pomocí vektorové syntézy (Neustupný 2007, 139), jenž by byla schopná nalézt nové struktury, které nelze zjistit neformalizovanými metodami, a přivést nás tak na nové otázky.

Michaela Bendová 5.504

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY

10. Seznam literatury

Michaela Bendová 8.325

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY

11. Summary

The main objective of this study was to reconstruct the paths Regensburg particular period, which begins in Starý Plzenec and ends at the border of the Czech Republic in the early Middle Ages. After studying written or cartographic documents, the obtained results were subsequently verified using non-destructive research.

Michaela Bendová 4.625

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY

12. Přílohy

Michaela Bendová 8.622

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY

V této práci se věnuji rekonstrukci průběhu Řezenské stezky, která, jak je všeobecně známo, vedla z Prahy do Řezna. Předpokládá se, že průběh cesty v raném středověku vedl z Prahy přes Beroun, Rokycany až do významného raně středověkého centra Starý Plzenec, odkud komunikace dále pokračovala na Dobřany, Hradec u Stoda přes Domažlice až do německého Řezna.

Michaela Bendová 5.410

Bitka pri Rozhanovciach

Vládnuť stredovekej monarchii rozhodne nebola ľahká záležitosť. Presvedčil sa o tom nejeden stredoveký monarcha. Moc kráľa sa neustále pokúšali obmedziť niektoré vrstvy v spoločnosti, najmä vysoká šľachta. Bohaté oligarchické rody nerešpektovali kráľovskú moc v štáte. Práve tento problém priviedol uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou v roku 1312 na bojisko pri dedinke Rozhanovce.

Radoslav Turik 26.832

Bitva u Brunanburhu

Trocha anglické poezie na dobrou noc

Překlad básně z Anglo-saské kroniky Bitva u Brunanburhu
Martin Kaltoun (MART.in) 14.554

Boleslav I.

15. července 2002 tomu bylo 1030 let od úmrtí českého knížete Boleslava I.
Boleslav I. je pro mně nejvýznamnější politik Českého státu, a to z toho důvodu, že díky jeho politické práci nás nepotkal osud Polabských Slovanů (byli vyhlazeni Germány) nebo osud Podunajských Slovanů (byli vyhlazeni Maďary). Boleslav I. je tedy vlastně otcem Českého státu a národa.

ing. Vilém Vácha 19.887

Bratríci

Bratrícke hnutie ja akýmsi doznievaním husitských čias na Slovensku. Uchytilo sa v Uhorsku v období rozvratu centrálnej moci v a existovalo ako štát v štáte.Ćlánok podáva základnú charakteristiku hnutia, až po jeho zánik v dôsledku rozhodných zásahov nového uhorského kráľa Mateja Korvína.

Radoslav Turik 28.482

Český kníže Oldřich

Letošní rok je ve znamení třech kulatých výročí. Všechny proběhly za života energického českého knížete Oldřicha (vládl 1012-1033 a 1034).

ing. Vilém Vácha 23.048

Cisterciácký řád - I. díl

Článek se zabývá dějinami cisterciáckého řádu a jeho působením v Českém království.

Michal Červenka 19.622

Cisterciácký řád - II. díl ( Klášter Plasy)

Stručné dějiny prvního cisterciáckého kláštera v Čechách.

Michal Červenka 19.070

Dolní Morava

Dolní Morava nemá dnes nic společného s dnešní Moravou. Dolní Morava, tento málo známý název (název zmiňován v knize Lubomíra E.Havlíka: Kronika o Velké Moravě, vyšla r.1993), tak bylo kdysi nazýváno území při dolním levém břehu řeky Moravy, a to území dnešního Slovenska, jihu Polska (severní Orava a severní Spiš, které do roku 1918 byly součástí Uher a poté Polska) a severu Maďarska (pohoří Matra a Bükk a vinařská oblast Tokaj). Dolní Morava byla vždy v určitých obdobích součástí našeho Českého státu.
ing. Vilém Vácha 18.722

Götz von Berlichingen

Götz von Berlichingen (1480-1562) - voják a dobrodruh, uznávaný velitel, žoldnéř, loupeživý rytíř a vůdce povstalců, se stal světově proslulým až více než 200 let po své smrti v roce 1773 díky stejnojmennému Goethovu dramatu. Na další "zviditelnění" čekal až do roku 1943, kdy jeho jméno dostala 17. divize tankových granátníků SS.

Gebirgsjäger 19.065

Holasicko

Holasicko, určitě mnozí z Vás se budou divit, kde toto území hledat? Jedná se území na severovýchodě České republiky v okolí města Opavy (Opavsko, Krnovsko a Hlučínsko) a přilehlé území na severu, dnes ležící v Polsku.
ing. Vilém Vácha 14.302

Inkové (I.)

Keď som pripravoval jednu rozsiahlu prácu o veľkých indiánskych kultúrach (išlo predovšetkým o oblasť Mexika – Aztékovia a Mayovia a o oblasť Peru – od Paracaských indiánov až po Mochicov, ríšu Chimu, etc.) objavil som zaujímavé a pútavé dejiny, ktoré sú naozaj lákadlom pre každého historika

Peter Frišo 17.660

Inkové (I.)

Prológ

Keď som pripravoval jednu rozsiahlu prácu o veľkých indiánskych kultúrach objavil som zaujímavé a pútavé dejiny, ktoré sú naozaj lákadlom pre každého historika.

Peter Frišo 10.802

Inkové (I.)

1. Ríša Slnka (Tahuantinsuyu)

Peter Frišo 11.199

Inkové (I.)

2. Najstaršie dejiny Inkov a Cuzco

Peter Frišo 10.676

Inkové (I.)

3. Život v Inskej ríši

Peter Frišo 13.130

Inkové (I.)

4. Legendárne začiatky

Peter Frišo 11.632

Inkové (I.)

5. Na ceste výbojov

Peter Frišo 11.843

Inkové (I.)

6. Inka Roca

Peter Frišo 12.493

Inkové (I.)

7. Vojnou k sláve

Peter Frišo 12.036

Inkové (I.)

8. Pachacuti – Premeniteľ sveta

Peter Frišo 11.551

Inkové (I.)

9. Tupac Yupanqui

Peter Frišo 11.884

Inkové (I.)

10. Intrigy v boji o trón

Peter Frišo 12.446

Inkové (I.)

11. Inkovia a Svätoplukove prúty

Peter Frišo 13.164

Inkové (I.)

12. Smrť Inskej ríše

Peter Frišo 12.185

Inkové (I.)

13. Epilóg v podaní Žiarivého Hada

Peter Frišo 11.299

Inkové (I.)

Tabuľka Inkov

Peter Frišo 10.886

Křesťanství legitimizuje náš stát 1

Česká volba mezi východním a západním křestanským ritem.

Václav Vlk st. 6.159

Křesťanství legitimizuje náš stát 2

Česká volba mezi západním a východním křesťanstvím.

Václav Vlk st. 7.083

Kriminalita, hrdelní soudnictví a tresty v předbělohorských městech

Již od nepaměti, stejně jako jiné lidské činnosti, provází člověka v jeho společnosti kriminalita, ať už v podobě menších krádeží, vražd nebo i přečinů proti ideologii. Právě poslední z jmenovaných máme spojený hlavně s dobou komunismu v naší republice, ale  souzení tohoto deliktu sahá daleko hlouběji do historie našeho národa.

Michal Červenka 21.353

Letopis Vincenciův

Pohled na život jednoho z prvních kronikářů, účastníka výpravy Fridricha Barbarossy proti Milánským z roku 1158, které se účastnil jako doprovod českého knížete Vladislava.

Richard Aubrecht 19.071

Loket ve středověku a za třicetileté války

Stručné dějiny města a hradu Lokte.

Richard Aubrecht 24.557

Najlepší z rytierov

Občas sa mi zdá, že problematika rytierov zaznamenáva veľký boom, ale málokto vie, aký to vlastne boli ľudia, málokto vie nazrieť za oponu a poodhaliť rúško tajomstva tohto stredovekého fenoménu. Podobne aj rytieri sú dnes v predstavách mnohých úplne inými postavami, akými v skutočnosti boli, podobne je to i z križiackymi výpravami, na ktoré ak sa hľadí očami dnešného človeka ostanú samozrejme nepochopené.

Peter Frišo 32.584

Najlepší z rytierov

Občas sa mi zdá, že problematika rytierov zaznamenáva veľký boom, ale málokto vie, aký to vlastne boli ľudia, málokto vie nazrieť za oponu a poodhaliť rúško tajomstva tohto stredovekého fenoménu. Podobne aj rytieri sú dnes v predstavách mnohých úplne inými postavami, akými v skutočnosti boli, podobne je to i z križiackymi výpravami, na ktoré ak sa hľadí očami dnešného človeka ostanú samozrejme nepochopené.

Peter Frišo 13.631

Najlepší z rytierov

Križiacke výpravy už dávno priťahujú mnohých historikov svojím charakterom i dosahom, ktorý mali na stredovekú spoločnosť.

Peter Frišo 15.300

Najlepší z rytierov

Rytierstvo v sebe zahŕňalo význačné vlastnosti stredovekého vojenského stavu, stretávala sa v ňom náboženská a vojenská zložka.

Peter Frišo 14.435

Najlepší z rytierov

Stredoveká dvorná kultúra bola určovaná vojenskými, kresťanskými a estetickými ideálmi.

Peter Frišo 19.118

Najlepší z rytierov

Ideál rytierstva sa naplno prejavil v križiackych výpravách.

Peter Frišo 16.450

Najlepší z rytierov

Významným príspevkom k zušľachteniu ranostredovekej spoločnosti bola myšlienka kresťanského rytierstva.

Peter Frišo 12.357

Najlepší z rytierov

Všetky ideály ranostredovekej Európy rozvíjajúce sa na svetsko-duchovnej úrovni sa stretli a začali uplatňovať v rytierskych rádoch silno duchovného charakteru.

Peter Frišo 11.715

Najlepší z rytierov

V roku 1118 prišli do Svätej zeme šiesti chlapi pod vedením Huga de Payns a založili zárodok Rádu chudobných rytierov Ježiša Krista.

Peter Frišo 16.056

Najlepší z rytierov

Johaniti sú najstaršou rytierskou rehoľou. Už v roku 1050 založili talianski kupci útulok na ošetrovanie pútnikov v blízkosti Svätého hrobu v Jeruzaleme.

Peter Frišo 19.817

Najlepší z rytierov

Za panovania Henricha V. a pontifikátu pápeža Klementa III. bol v roku 1190 počas obliehania Akkonu založený rád nemeckých rytierov.

Peter Frišo 19.246

Najlepší z rytierov

Aj keď najväčšie bremeno v boji ležalo na chrbtoch rytierov, našli sa medzi vojvodcami takí jednotlivci, ktorí svojou odvahou a hrdinskosťou na seba výrazne upozornili.

Peter Frišo 10.659

Najlepší z rytierov

Prvým panovníkom, ktorý sa vydal na Východ v 3. križiackej výprave (1189-1192) bol Fridrich I.

Peter Frišo 11.466

Najlepší z rytierov

Richard bol vo svojich tridsiatich rokoch najslávnejším rytierom v celom kresťanstve.

Peter Frišo 15.408

Najlepší z rytierov

Dokonalý rytier, odvážny v boji, statočný v nešťastí, nezlomný ak bol presvedčený o tom, že jeho vec je spravodlivá.

Peter Frišo 14.249

Najlepší z rytierov

V roku 1181, alebo možno až v roku 1182 sa v Umbrijskom Assisi narodil rytier, ktorý vlastne nebol rytierom, križiak, ktorý vlastne nebol križiakom.

Peter Frišo 14.643

Najlepší z rytierov

Ťaženia do Svätej zeme na boj proti neveriacim, nazývané križiacke výpravy sa skončili roku 1291, keď padla posledná kresťanská bašta Akkon.

Peter Frišo 10.675

Najlepší z rytierov

Zoznam použitej literatúry

Peter Frišo 10.466

Naše slavné prohry – 1278 Moravské pole

Jak známo, Jára Cimrman vytvořil historický triptych o slavných prohraných českých bitvách. Zlomových událostí přitom bylo v naší historii více a jsou opředeny spoustou legend a nejasností. U některých se dodnes bijeme v prsa, jak byla tato tragédie zlomová, přičemž pokud vše zasadíme do historického kontextu, není to u “zlomovosti” mnohých těch slavných dat tak docela jisté. Respektive, u některých není jisté, zda by opačný výsledek nebyl ve svém důsledku vlastně horší, neboť událost bohužel měla jen špatná řešení.

Kosa Nostra 2.246

Nisko

Nisko je jediné území Dolního Slezska, jenž je dnes součástí České republiky. Jeho území se shoduje s dnešním okresem Jeseník. Na severu je tvořeno nížinami, jenž pro svou úrodnost jsou nazývány Slezskou Hanou, na jihu a západě horami Rychlebskými a Jeseníky.
ing. Vilém Vácha 9.639

Normané v Irsku

Rozprávanie o tom, ako sa Normani do Írska dostali... prišli viacmenej náhodou a zostali navždy.

Sallet 18.819

Ostrovy mezi Evropou a muslimy

Ve Středomoří se nachází několik (větších) ostrovů, které měly obzvláště pohnutou historii. Když vynechám starověk, zde jsou jejich osudy po pádu římského impéria.

Richard Aubrecht 16.474

Palné zbraně v Českých zemích v době předhusitské a husitské

Černý prach popsaný Rogerem Baconem v roce 1242 se - až na změnu vzájemného poměru jednotlivých příměsí - používal až do poloviny 19. století. Zato palné zbraně se v průběhu těchto šesti staletí změnily k nepoznaní. Z hrubě opracovaných děl středověku se vyvinuly zbraně svou elegantní výzdobou připomínající spíše umělecká díla. Ale i přes všechny odlišnosti zůstal jejich koncept v základech stejný. K lepšímu pochopení vývoje Evropy formované do značné míry válečnými konflikty je nutné blíže prozkoumat počátky evropských palných zbraní...

Adam Cabiš 51.048

Plzeňský landfrýd

Landfrýd neboli zemský mír znamenal zákaz rozbrojů a ochranu pořádku a právního řádu. Byl vyhlašován panovníkem nebo spolkem feudálů a měst (souhrnně též nazývaným landfrýd) v dobách narušení vnitřního pořádku. Plzeňský landrfrýd pak byl spolek západočeských katolických měst a šlechticů, kteří se postavili proti husitům.

Richard Aubrecht 30.420

Početní stavy armád velmocí 1470 - 1660

Tabulka

Radek Havelka 12.036

Poslední disputace mistra Jana

Když se Jan Hus na podzim roku 1414 vydal na církevní koncil do Kostnice, doufal, že ve slíbené veřejné disputaci obhájí své názory, které byly církví označeny za kacířské. Na vytouženém veřejném slyšení v červnu 1415 však vzaly jeho představy o diskusi universitního typu velmi rychle za své. Koncil, jehož hlavním úkolem  bylo vyřešit otázku existence tří papežů (a to se mu již úspěšně podařilo), s ním diskutovat nehodlal. Od obžalovaného očekával jediné – že co nejrychleji odvolá své bludy a přijme zasloužený trest...

Karel Oktábec 13.407

Pravěké fortifikace na našem území, část 1: Teoretické pojednání

Vážení kolegové. Touto prací bych zde na našem fóru chtěl zahájit cyklus prací o pravěkých a raně středověkých fortifikacích...

Jaromír Vykoukal 12.863

Pravěké fortifikace na našem území, část 3

Po mladší době kamenné následovala pozdní doba kamenná. Toto období bývá někdy nazýváno jako eneolit a dále jako doba, kdy byla zvládnuta metalurgie prvního kovu, a to mědi.

Jaromír Vykoukal 13.858

Pravěké fortifikace na našem území, díl 5: Doba laténská - keltové

Na našem území se objevilo v průběhu poslední dvou a půl tisíců let od dnešních časů do minulosti několik vln osídlování a zániku různých kultur. Tyto kultury, nebo možná lidská společenství na svoji obranu budovaly opevněná místa zvaná hradiště. My se dnes podíváme na tu nejstarší zdokumentovanou dobu, a to dobu lidu popelnicových polí a keltské osídlení naší země.

Jaromír Vykoukal 15.555

Pravěké? Ne - už středověké fortifikace na našem území, část 4

Raný středověk v naší historii a zhmotnění této doby ve fortifikační architektuře.

Jaromír Vykoukal 19.275

Rád Draka a jeho insígnie

V súvislosti s veľkolepo koncipovanou budapeštianskou a luxemburskou výstavou, usporiadanou v predvečer dvojnásobného jubilea uhorského a českého kráľa a ríšsko- nemeckého cisára Žigmunda Luxemburského, sa v odbornej literatúre objavilo niekoľko nekorektných údajov. Boli dôsledkom nedostatočnej umelecko-historickej analýzy a týkali sa predovšetkým insígnií rádu Draka. Vzhľadom na uvedené skutočnosti si pokladáme za povinnosť vrátiť sa k uvedenej problematike samostatnou štúdiou.

PhDr. Igor Graus, PhD. 16.515

Rhodos - bašta johanitů

Johanitský řád (zvaný též „špitálníci sv. Jana“) vznikl původně v Jeruzalémě počátkem 12. století, jako čistě nemocniční bratrstvo. V době, kdy se situace ve Svaté zemi zhoršila do té míry, že byla nutná stálá ochrana cest mezi Jeruzalémem a pobřežím, začal řád plnit i funkce vojenské...

Pavel Hlávka 37.066

Rytířské řády a Čechy

Symbolem středověku je pro běžného člověka rytíř. Symbolem rytířství jsou rytířské řády. Na našem území jich postupně působilo pět, jeden dokonce u nás i vznikl.

Richard Aubrecht 34.043

Sámo

Sámo byl náš první státní představitel. Sámo byl hlavou našeho prvního státního útvaru, po něm nazvaného Sámova říše. Sámova říše byla mimo jiné také prvním státním útvarem Slovanů.

ing. Vilém Vácha 37.091

Šľachta na našom území v 9. - 13. storočí

Súčasťou každej spoločnosti je aj vrstva, ktorá ma špecifické, ale v mnohých ohľadoch dominantné postavenie. Dnes by sme takúto vrstvu nazvali spoločenská elita. V stredoveku funkciu spoločenskej elity plnila šľachta. Vznikom a formovaním tejto spoločenskej vrstvy sa zaoberá nasledujúci článok.

Radoslav Turik 23.649

SLEZSKO

a ostatní česká expanze na severovýchod (ostatní polské, baltské a ukrajinské nížiny)
ing. Vilém Vácha 22.373

Slovanské hradiská na východnom Slovensku (1.časť) - Šarišské Sokolovce

Zámerom tejto práce je čitateľovi bližšie priblížiť  doterajší výskum významných slovanských hradísk, ktoré zaujali popredné miesto v rámci slovanských sídliskových lokalít východného Slovenska, pričom osobitná pozornosť bola venovaná okrem nálezového fondu aj konštrukcii fortifikačných prvkov a vnútornému členeniu.

Ján Kovačič 19.589

Slovanské hradiská na východnom Slovensku (2.časť) - Kusín

Zámerom tejto práce je čitateľovi bližšie priblížiť doterajší výskum významných slovanských hradísk, ktoré zaujali popredné miesto v rámci slovanských sídliskových lokalít východného Slovenska, pričom osobitná pozornosť bola venovaná okrem nálezového fondu aj konštrukcii fortifikačných prvkov a vnútornému členeniu.

Ján Kovačič 18.562

Slovanské hradiská na východnom Slovensku (3.časť) - Brekov

Zámerom tejto práce je čitateľovi bližšie priblížiť doterajší výskum významných slovanských hradísk, ktoré zaujali popredné miesto v rámci slovanských sídliskových lokalít východného Slovenska, pričom osobitná pozornosť bola venovaná okrem nálezového fondu aj konštrukcii fortifikačných prvkov a vnútornému členeniu.

Ján Kovačič 17.748

Stolice-župy na Slovensku

Krátky pohľad na historické územnosprávne členenie v Uhorsku s dôrazom na dnešné Slovensko.

Radoslav Turik 31.416

Svatý Jan Nepomucký, legenda a skutečnost

Téma Jan Nepomucký, legenda a skutečnost, jsem si ze zadaných vybral, protože já sám v současné době bydlím nedaleko Nepomuku, lépe řečeno v osm kilometrů vzdálené vesničce. Ale nejen proto. Faktem je, že jsem nejednou vedl spor s rodačkou z Nepomuku o tom do jaké míry je nebo není kanonizace Jana z Pomuku založená na legendě. Sám jsem zastával názor, že Janovo svatořečení je založeno na pozdějších výmyslech. Už proto se mi zadání tématu hodilo. Proto, abych zjistil, jak to pravděpodobně bylo…

Michal Červenka 39.783

Tatarský vpád do Uhorska 1241

V dejinách Uhorska patrí 13. storočie k najpohnutejším obdobiam. Nesporne výraznou udalosťou bol aj tatársky vpád z roku 1241. Ako ovplyvnil tento vpád, život uhorskej spoločnosti sa dozviete v nasledujúcom článku.

Radoslav Turik 60.024

Valdenští

Nejvýznamnějšími předchůdci reformace byli valdenští, lidová sekta či proud, který se pokusil o obnovu původní církve a dosáhl ve své době významného rozšíření, než byl vojensky potlačen.

Arnoštka Aubrechtová 25.083

Velká Morava

Velká Morava byla významným obdobím našeho národa. Její geopolitické centrum byly Mikulčice, Staré město - Sady a Pohansko nacházejíci se dnes na území České republiky, v okresech Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště. Velká Morava byla druhou fází naší státnosti po Sámovově říši a před Českým knížectvím, je tudíž jedním z právních předchůdců České republiky.

ing. Vilém Vácha 39.037

Vojenská organizace Slovanů v časně slovanském období

... Výzbroj slovanských bojovníků byla velmi silně ovlivněna sousedstvím s Franskou říší. Po vzoru tohoto vojensky silného národa nosili i Slované brnění, a stejně jako Frankové i oni pod brněním nosívali kytlici, velmi volnou košili dosahující po kolena, s rozevlátými rukávy ...

Adam Cabiš 45.083

Vojenská správa na území Slovenska v rokoch 1200 - 1400

Táto práca sa zaoberá vojenskou správou na území Slovenska v rokoch 1200 - 1400, kedy bolo toto územie súčasťou stredovekého uhorského štátu.

Ján Kovačič 18.371

Vojenská správa na území Slovenska v rokoch 1400 - 1526

Táto práca je pokračovaním predošlého obdobia, kedy vo vojenskej správe na našom území došlo k významným zmenám najmä vo zvolávaní krajinskej hotovosti.

Ján Kovačič 17.023

Vojenstvo a výzbroj na Veľkej Morave

Uvedená práca stručne približuje situáciu tej doby v strednej Európe, no jej zámerom je charakteristika vojenskej organizácie veľkomoravského vojska, t. j. pevnostných zariadení a skladby vojsk na našom území, rovnako ako výstroje a výzbroje, či stratégie, taktiky a spôsobu vedenia boja.

Ján Kovačič 23.406

Vojna ruží I. - Korene vojny

Vojna ruží je jedným z najzaujímavejších a zároveň najkomplikovanejších konfliktov stredovekej Európy. Tridsať rokov trvajúci boj o o anglický trón medzi frakciami Lancasterovcov a Yorkovcov sa vyznačoval krvavými stretmi, intrigami, spletitosťou vzťahov medzi významnými anglickými šľachtickými rodinami. Na prvý pohľad je celý konflikt veľkým chaosom, v ktorom neustále vystupujú nejakí Eduardovia  a Richardovia. V sérii článkov o tejto vojne sa pokúsime predstaviť jednotlivé fázy konfliktu a vysvetliť podstatu i priebeh celého konfliktu.

Radoslav Turik 30.903

Vojna ruží II. - Vláda Henricha VI.

V tejto časti seriálu o vojne ruží si pripomenieme závažné udalosti,ktoré sa odohrali v záverečnej fáze Storočnej vojny a mali vplyv na vznik dynastického konfliktu v Anglicku. Zároveň si postupne predstavíme prvé významné osobnosti, ktoré do konfliktu zasiahli. hlavným motívom je, ale predstavenie prvého obdobia vlády slabého kráľa Henricha VI., ktorý má veľký podiel na vzniku vojny ruží.

Radoslav Turik 19.685

Vojna ruží III. - Pád vojvodu zo Suffolku

Neúspechy vo vojne a neschopná vláda Henricha VI. a jeho poradcov neustále zhoršovali stav spoločnosti v Anglicku. Neprešiel mesiac, aby sa neobjavil ďalší dôkaz neschopnosti a korupcie na kráľovskom dvore. Nekonečnú reťaz neúspechov si niekto musel odniesť. V tejto časti si všimneme základné príčiny neutešeného stavu Anglického kráľovstva, tesne pred vznikom vojny ruží.

Radoslav Turik 17.519

Vojna ruží IV. - Kráľovstvo chaosu

Po páde jedného z privilegovaných mužov kráľovského dvora sa situácia ešte viacej vyostrila. Pod neschopným vedením kráľa Henricha sa krajina rútila v ústrety anarchii. Zúfalý stav kráľovstva neustále provokoval Yorka k činu, pretože vedel, že na vine je najmä kráľov obľúbenec neschopný vojvoda Somerset. Konflikt medzi Yorkom a Somersetom kulminoval.

Radoslav Turik 17.304

Vojna ruží IX. - Warwickova vzbura

Dlhotrvajúci konflikt medzi kráľom Eduardom IV. a jeho bratrancom kniežaťom z Warwicku boli dlhý čas v kríze. Eduard IV. sa svojim starším bratrancom nenechal ovládať, čo nabúravalo Warwickove ambície. Vzájomné spory prerástli čoskoro do otvorenej vzbury . Knieža warwick plánoval zvrhnutie kráľa Eduarda IV.

Radoslav Turik 13.667

Vojna ruží V. - Vojna začína

Vojna ruží sa definitívne začala po porážke pri Castillone. Definitívna porážka Angličanov vo Francúzsku, len urýchlila vnútorne vrenie v krajine.  Anglicko sa ponorili do anarchie, kde si každý robil, čo chce. Vytvoril sa ideálny priestor pre silných mužov, ktorí si zmerali sily v boji o moc.

Radoslav Turik 16.169

Vojna ruží VI. - York na vzostupe

Po krátkom, ale intenzívnom strete pri St. Albans sa kráľovská armáda rozpadla. Víťazovi vojvodovi z Yorku padol do rúk aj kráľ Henrich VI. Osud anglického trónu mal v rukách.

Radoslav Turik 16.402

Vojna ruží VII. - Krvavé roky

V roku 1460 vojvoda z Yorku stratil trpezlivosť a zmocnil sa vlády. Celé roky sa snažil byť verným služobníkom trónu a odmenou mu boli iba urážky a dlhy. Lenže aj jeho prívržencov prekvapili Yorkove požiadavky. Jeho priatelia predpokladali, že cieľom povstania bolo získať kontrolu nad kráľom Henrichom VI. a nie zbaviť ho trónu. York však nekompromisne nastolil svoju požiadavku na kráľovský trón.

Radoslav Turik 15.953

Vojna ruží VIII. - Eduard IV. a Warwick

Bitka pri Towtone znamenala jeden z výrazných prelomov v konflikte známom ako Vojna ruží. Na bojisku triumfoval Eduard knieža z March a otvoril si cestu k trónu. Článok opisuje prvé roky jeho vlády a venuje sa problematickému vzťahu kráľa a jeho prvého veľmoža, ktorý prešiel premenou od úprimného priateľstva, až k nezmieriteľnej nenávisti.

Radoslav Turik 17.904

Vojna ruží X. - Koniec Lancasterovcov

Kráľovi Eduardovi IV. sa podarilo získať v Burgundsku finančnú podporu, ktorú potreboval na svoj návrat do Anglicka. Usilovne zberal sily a podarilo sa úspešne vylodiť v Anglicku, kde čoskoro sformoval novú armádu. Bol pripravný a rozhodnutý poraziť všetkých vzbúrencov a najmä definitívne sa porátať s vojvodom z Warwicku.

Radoslav Turik 17.079

Vojna ruží XI. - Koniec vojvodu z Clarence

Po porážke vnútorných nepriteľov sa Eduard IV. zameral na zahraničnú politiku. Uskutočnil vojenské ťaženie do Francúzska, ktoré sa ale skončilo mierovým urovnaním medzi Anglickom a Francúzskom. V čase kedy sa mu na trńe darilo začal opäť zlostiť vojvoda z Clarence.

Radoslav Turik 15.971

Vojna ruží XII. – Eduard a Richard

Posledné roky kráľa Eduarda sa niesli v znamení pokojného vládnuti, ale aj zdravotných problémov. Bolo jasné, že ak kráľ zomrie, v čase neplnoletosti jeho syna bude v Anglicku vládnuť Richard vojvoda z Gloucesteru. Na dvore však existovala skupina, ktorá uvažovala inak.

Radoslav Turik 15.099

Vojna ruží XIII. – Vláda Richarda III.

Po smrti kráľa Eduarda IV. sa strhol nemilosrdný boj o moc. V tomto boji zohral hlavnú úlohu Richard vojvoda z Gloucesteru. Po skončení mocenských konfliktov zasadol na tróne ako kráľ Richard III. Jeho nástup na trón, ale sprevádzalo množstvo zločinov, ktoré úplne pokazili jeho povesť.

Radoslav Turik 15.550

Vojna ruží XIV. – Cesta k Bosworthu

Vláda kráľa Richarda nebola dlhá ani pokojná. Od začiatku si proti sebe panovník poštval mnoho ľudí a nešťastné okolnosti, ktoré sa spájali s jeho nástupom na trón oslabovali jeho pozíciu. To sa mu vypomstilo v čase , kedy musel čeliť pokusu Henricha Tudora o získanie trónu.

Radoslav Turik 15.520

Vratislav II.

Vratislav II. byl významný český panovník a vlastenec. Narodil se po roku 1031, jako druhorozený syn českého knížete Břetislava I. (vládl 1034 – 1055). Po smrti svého staršího bratra Spytihněva II. (český kníže 1055 – 1061) dne 28.01.1061 se stává Vratislav II. knížetem a vládl Českému státu až do své smrti 14.01.1092.

ing. Vilém Vácha 18.053