Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 504 příspěvků vloženo, 1230 editováno a 808 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických

Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

  Avatar

  Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických

  , podepsaný v Ženevě 17. června 1925.


  Jménem republiky Československé, Německa, Spojených států amerických, Rakouska, Belgie, Brasilie, Velké Britanie, Kanady, Svobodného státu Irského, Indie, Bulharska, Chile, Číny, Kolumbie, Dánska, Egypta, Španělska, Estonska, Habeše, Finska, Francie, Řecka, Maďarska, Italie, Japonska, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Nicaraguy, Norska, Panamy, Nizozemí, Persie, Polska, Portugalska, Rumunska, Salvadoru, Siamu, Švédska, Švýcarska, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, Turecka, Uruguaye a Venezuely byl sjednántento protokol:  Podepsaní plnomocníci jménem svých vlád :
  majíce na zřeteli, že užívání dusivých, otravných nebo podobných plynů, jakož i všech takových kapalin, hmot neb prostředků ve válce, bylo právem odsouzeno veřejným míněním civilisovaného světa,
  majíce na zřeteli, že zákaz tohoto užívání byl vyjádřen ve smlouvách, jichž smluvními stranami je většina mocností světa, a
  v úmyslu způsobiti, aby byl všeobecně uznán jako součást mezinárodního práva tento zákaz, který si vynucuje stejně svědomí jako prakse národů,


  prohlašují,


  že Vysoké smluvní strany, pokud nejsou již vázány smlouvami zakazujícími takové užívání, uznávají tento zákaz, souhlasí s tím, aby tento zákaz užívání byl rozšířen na válečné prostředky bakteriologické, a shodují se v tom, že se považují za vázány navzájem podle ustanovení této deklarace.


  Vysoké smluvní strany se všemožně vynasnaží, aby přiměly ostatní státy k tomu, aby přistoupily k tomuto Protokolu. Takový přístup bude oznámen vládě republiky Francouzské a touto všem mocnostem, které Protokol podepsaly nebo k němu přistoupily. Nabude účinnosti dnem, kdy oznámení bude notifikováno vládou republiky Francouzské.


  Tento Protokol, jehož texty francouzský a anglický jsou autentické, bude ratifikován co nejdříve. Bude datován dnešním dnem.


  Ratifikace tohoto Protokolu budou zaslány vládě republiky Francouzské, která uvědomí o jejich uložení každou z mocností, jež Protokol podepsala nebo k němu přistoupila.


  Listiny o ratifikaci nebo o přístupu zůstanou uloženy v archivu vlády republiky Francouzské.


  Tento Protokol nabude působnosti pro každou z mocností, která jej podepsala, počínajíc dnem, kdy byla uložena její ratifikace, a od toho okamžiku bude tato mocnost zavázána vůči ostatním mocnostem, které již uložily své ratifikace.


  Čemuž na svědomí plnomocníci podepsali tento Protokol.


  Sepsáno v Ženevě v jednom výtisku dne sedmnáctého června roku tisícíhodevítistéhodvacátéhopátého.


  Za Německo
  H. von Eckhardt


  Za Spojené státy americké
  Theodore E. Burton
  Hugh S. Gibson


  Za Rakousko
  E. Pflugl


  Za Belgii
  Fernand Petzer


  Za Brasilii
  Contre-Admiral A.C. de Souza e Silva
  Major Estevao Leitao de Carvalho


  Za Říši Britskou
  Prohlašuji, že můj podpis nezavazuje Indii ani kterékoli britské dominium, které je zvláště členem Společnosti Národů a které zvláště nepodepíše tento Protokol ani k němu nepřistoupí.
  Onslow


  Za Kanadu
  Walter A. Riddell


  Za svobodný stát Irský
  XXX

  Za Indii
  P. Z. Cox


  Za Bulharsko
  D. Mikoff


  Za Chile
  Luis Cabrera, divisní generál


  Za Čínu
  XXX


  Za Kolumbii
  XXX


  Za Dánsko
  A. Oldenburg


  Za Egypt
  Ahmed El Kadry


  Za Španělsko
  Emilio de Palacios


  Za Estonsko
  J. Laidoner


  Za Habeš
  Guétatchou Blata Herouy herouy
  A. Tasfae


  Za Finsko
  O. Enckell


  Za Francii
  J. Paul - Boncour


  Za Řecko
  Vassili Dendramis
  D. Vlachopoulos


  Za Maďarsko
  XXX


  Za Italii
  Pietro Cimienti
  Alberto de Marinis - Stendardo


  Za Japonsko
  M. Matsuda


  Za Lotyšsko
  Plukovník Hartmanis


  Za Litvu
  Dr. Zaunius


  Za Lucembursko
  Ch. G. Vermaire


  Za Nicaraguu
  A. Sottile


  Za Norsko
  Chr. L. Lange


  Za Panamu
  XXX


  Za Nizozemí
  W. Doude Van Troostwijk
  W. Guerin


  Za Persii
  XXX


  Za Polsko
  Generál Casimir Sosnkowski
  G. D. Morawski


  Za Portugalsko
  A. M. Bartholomeu Ferreira
  Americo da Costa Leme


  Za Rumunsko
  ad referendum
  N. P. Comnene
  Generál T. Dumitrescu


  Za Salvador
  J. Gustavo Guerrero


  Za Siam
  M. C. Vipulya


  Za Švédsko
  Einar Hennings


  Za Švýcarsko
  s výhradou ratifikace:
  Lohner
  Ed. Mller


  Za Království Srbů, Chorvatů a Slovinců
  J. Doutchitch
  Generál Kalafatovitch
  Kapitán fregaty Mariasevitch


  Za Československo
  Dr. Veverka Ferdinand


  Za Turecko
  M. Tevfik


  Za Uruguay
  Enrique E. Buero


  Za Venezuelu
  C. Parra Pérez

  Zdroj
  portal.gov.cz
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/163014#494742Verze : 0
  MOD
  Avatar
  V Rčs platný ratifikován jako

  zákon č. 173/1938 Sb.

  s dodatkem


  Prozkoumavše tento Protokol schvalujeme a potvrzujeme jej s výhradou, že Československá republika přestane ipso facto býti vázána tímto Protokolem vůči každému státu, jehož ozbrojená moc nebo ozbrojená moc jeho spojenců by nešetřily zákazů v Protokole obsažených.


  Tomu na svědomí jsme tento list podepsali a k němu pečeť republiky Československé přitisknouti dali.


  Na hradě Pražském dne 21. června léta tisícího devítistého třicátého
  osmého.


  President republiky Československé


  Dr. Edvard Beneš v.r.


  L. S.


  Ministr zahraničních věcí:


  Dr. K. Krofta v.r.


  Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listina československá byla uložena v archivu vlády republiky Francouzské dne 16. srpna 1938 a tímto dnem nabyl Protokol účinnosti pro republiku Československou vůči ostatním mocnostem, které již uložily své ratifikace.


  Protokolem jsou dosud vázány tyto státy : Německo, Belgie, Říše Britská, Kanada, Australie, Nový Zéland, Jihoafrická Unie, Irsko, Indie, Irak, Bulharsko, Chile, Čína, Dánsko, Egypt, Španělsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Iran, Italie, Lotyšsko, Liberia, Litva, Lucembursko, Mexiko, Norsko, Nizozemí (i s Nizozemskou Indií,
  Surinamem a Curacaem), Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Siam, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Svaz Sovětských Socialistických Republik, Venezuela a Jugoslavie.


  Zdroj
  portal.gov.cz
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/163014#494746Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare
  Signed at Geneva June 17, 1925


  The Undersigned Plenipotentiaries, in the name of their respective Governments:


  Whereas the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and of all analogous liquids, materials or devices, has been justly condemned by the general opinion of the civilized world; and


  Whereas the prohibition of such use has been declared in Treaties to which the majority of Powers of the World are Parties; and


  To the end that this prohibition shall be universally accepted as a part of International Law, binding alike the conscience and the practice of nations;


  Declare:


  That the High Contracting Parties, so far as they are not already Parties to Treaties prohibiting such use, accept this prohibition, agree to extend this prohibition to the use of bacteriological methods of warfare and agree to be bound as between themselves according to the terms of this declaration.


  The High Contracting Parties will exert every effort to induce other States to accede to the present Protocol. Such accession will be notified to the Government of the French Republic, and by the latter to all signatory and acceding Powers, and will take effect on the date of the notification by the Government of the French Republic.


  The present Protocol, of which the French and English texts are both authentic, shall be ratified as soon as possible. It shall bear todays date.


  The ratifications of the present Protocol shall be addressed to the Government of the French Republic, which will at once notify the deposit of such ratification to each of the signatory and acceding Powers.


  The instruments of ratification of and accession to the present Protocol will remain deposited in the archives of the Government of the French Republic.


  The present Protocol will come into force for each signatory Power as from the date of deposit of its ratification, and, from that moment, each Power will be bound as regards other powers which have already deposited their ratifications.


  IN WITNESS WHEREOF the Plenipotentiaries have signed the present Protocol.


  DONE at Geneva in a single copy, this seventeenth day of June, One Thousand Nine Hundred and Twenty-Five.  State Parties


  Done at Geneva, June 17, 1925  Zdroj
  http://www.state.gov/t/isn/4784.htm#treaty
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/163014#494755Verze : 0
  MOD