Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 502 příspěvků vloženo, 1227 editováno a 808 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

  Avatar

  Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter
  (Protokol II)
  Vysoké smluvní strany,

  připojímajíce, že humanitární zásady zakotvené ve společném článku 3 Ženevských úmluv z 12.
  srpna 1949 tvoří základ úcty k lidské osobnosti v případech ozbrojeného konfliktu, který nemá
  mezinárodní charakter,

  připomínajíce dále, že mezinárodní dokumenty vztahující se k lidským právům poskytují základní
  ochranu lidské osobnosti,

  zdůrazňujíce potřebu zajistit lepší ochranu obětem těchto ozbrojených konfliktů,

  připomínajíce, že v případech, které nejsou upraveny platným právem, zůstává lidská osobnost pod
  ochranou zásad humánnosti a požadavkům společenského vědomí,

  se dohodly takto:


  Část I
  Rozsah aplikace tohoto Protokolu
  Čl.1.
  Materiální rozsah aplikace  1. Tento Protokol, který rozvíjí a doplňuje společný článek 3 Ženevských úmluv z 12. srpna 1949 a
  nemění existující podmínky jeho aplikace, se bude vztahovat na všechny ozbrojené konflikty, které
  nejsou obsaženy v článku 1 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně
  obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I) a k nimž dochází na území Vysoké smluvní strany
  mezi jejími ozbrojenými silami a disidentskými ozbrojenými silami nebo jinými organizovanými
  ozbrojenými skupinami vykonávajícími pod odpovědným velením takovou kontrolu nad částí jejího území,
  která jim umožňuje vést trvalé a koordinované vojenské operace a aplikovat tento Protokol.

  2. Tento Protokol nebude aplikován v případě vnitřních nepokojů a napětí, jako jsou vzpoury,
  izolované a sporadické násilné činy a ostatní činy podobné povahy, které se nepovažují za ozbrojené
  konflikty.


  Čl.2.
  Personální rozsah aplikace  1. Tento Protokol bude aplikován bez jakéhokoliv nepříznivého rozdílu založeného na rase, barvě,
  pohlaví, jazyku, náboženství nebo víře, politických nebo jiných názorech, národním nebo sociálním
  původu, majetku, rodovém původu nebo jiném stavu, nebo na jiných podobných kritériích (dále
  uváděných jako "nepříznivý rozdíl") na všechny osoby postižené ozbrojeným konfliktem ve smyslu
  uvedeném v článku 1.

  2. Na konci ozbrojeného konfliktu budou všechny osoby zbavené svobody nebo osoby, jejichž
  svoboda byla omezena z důvodu souvisejících s takovým konfliktem, jakož i osoby, které byly zbaveny
  své svobody nebo jejichž svoboda byla omezena po konfliktu z týchž důvodů, používat ochrany podle
  článků 5 a 6, dokud takové zbavení nebo omezení svobody neskončí.


  Čl.3.
  Nevměšování  1. Žádné ustanovení tohoto Protokolu nebude uplatňováno s cílem zasáhnout do suverenity státu nebo
  povinnosti vlády udržovat a znovu zavádět všemi zákonnými prostředky právo a pořádek ve státě nebo
  bránit národní jednotu a územní celistvost státu.

  2. Žádné ustanovení tohoto Protokolu nebude vykládáno jako oprávnění k přímému nebo nepřímému
  vměšování z jakéhokoli důvodu do ozbrojeného konfliktu nebo do vnitřních nebo zahraničních záležitostí
  Vysoké smluvní strany, na jejímž území k tomuto konfliktu došlo.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/169684#507489Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Část II
  Humánní zacházení
  Čl.4.
  Základní záruky  1. Všechny osoby, které se přímo neúčastní nebo které se přestaly účastnit nepřátelských akcí bez
  ohledu na to, zda byla jejich svoboda omezena či nikoliv, mají právo na respektování své osoby, cti,
  přesvědčení a náboženského vyznání. Za všech okolností bude s nimi zacházeno humánně bez
  jakéhokoli nepříznivého rozdílu. Je zakázáno vydat rozkaz, že nikdo nezůstane naživu.

  2. Bez újmy obecným výše uvedeným ustanovením jsou a zůstanou zakázány v každé době a na
  každém místě následující činy proti osobám zmíněným v odstavci 1:
  a) ohrožování života, zdravotního a fyzického nebo duševního stavu osob, zvláště vražda, jakož i kruté
  zacházení jako mučení, mrzačení nebo jakákoliv forma tělesných trestů;
  b) kolektivní tresty;
  c) braní rukojmí;
  d) teroristické činy;
  e) urážky osobní důstojnosti, především ponižující a urážející zacházení, znásilnění, nucená prostituce
  a jakákoli forma nemravného jednání;
  f) otroctví a obchod s otroky ve všech svých formách;
  g) plenění;
  h) hrozby vykonat jakýkoli z výše uvedených činů.

  3. Dětem bude poskytnuta péče a pomoc, kterou vyžadují, a zvláště:
  a) bude jim poskytnuto vzdělání, včetně náboženské a morální výchovy, v souladu s přáním jejich rodičů
  nebo v nepřítomnosti rodičů těch, kdo jsou odpovědni za péči o ně;
  b) budou učiněna všechna nezbytná opatření, aby se usnadnilo sjednocování rodin, které jsou dočasně
  rozděleny;
  c) děti do věku 15 let nebudou povolávány do ozbrojených sil nebo skupin a nebude jim dovoleno účastnit
  se nepřátelských akcí;
  d) zvláštní ochrana, kterou poskytuje tento článek dětem do věku 15 let, se na ně bude vztahovat i tehdy,
  účastnily-li se přímo nepřátelských akcí bez ohledu na ustanovení odstavce c) a budou zajaty;
  e) v případě nutnosti budou učiněna opatření, a to pokud možno vždy se souhlasem jejich rodičů nebo
  osob, které za ně na základě práva nebo zvyku především odpovídají, aby děti byly dočasně přemístěny
  z oblasti, v níž dochází k nepřátelským akcím, do bezpečnější oblasti v zemi, a aby bylo zajištěno, že
  budou doprovázeny osobami odpovědnými za jejich bezpečnost a blaho.


  Čl.5.
  Osoby, jejichž svoboda byla omezena  1. Kromě ustanovení článku 4 budou přinejmenším dodržována následující ustanovení týkající se
  osoby zbavených svobody z důvodů souvisejících s ozbrojeným konfliktem, ať jsou internovány, či
  zadrženy:
  a) s raněnými a nemocnými bude zacházeno v souladu s článkem 7;
  b) osobám uvedeným v tomto odstavci budou ve stejném rozsahu jako místnímu civilnímu obyvatelstvu
  poskytovány potraviny a pitná voda a budou jim poskytnuta záruky týkající se zdraví, hygieny a
  ochrany proti nepřízni podnebí a nebezpečím vyplývajícím z ozbrojeného konfliktu;
  c) bude jim umožněno přijímat individuální nebo kolektivní podporu;
  d) bude jim umožněno vykonávat jejich náboženské obřady, a požádají-li o to a bude-li to možné,
  přijímat duchovní pomoc od osob vykonávajících náboženské úkony, např. od kněží apod.;
  e) budou-li přinuceny pracovat, budou mít pracovní podmínky a záruky podobné těm, jaké má místní
  civilní obyvatelstvo.

  2. Ti, kdo jsou odpovědni za internování nebo zadržení osob uvedených v odstavci 1, budou v rámci
  svých možností rovněž zachovávat následující ustanovení týkající se těchto osob:
  a) kromě případů, kdy jsou muži a ženy z jedné rodiny ubytováni společně, budou ženy ubytovány v
  prostorách oddělených od mužů a budou pod bezprostředním dozorem žen;
  b) osoby uvedené v odstavci 1 jsou oprávněny odesílat a přijímat dopisy a pohlednice, jejichž množství
  může být omezeno příslušným orgánem, pokud to považuje za nutné;
  c) prostory k internování a zadržení nebudou umístěny v blízkosti oblasti bojů. Osoby uvedené v
  odstavci 1 budou evakuovány, budou-li prostory, kde jsou internovány nebo zadrženy, zvláště
  vystaveny nebezpečí vyplývajícímu z ozbrojeného konfliktu, pokud může jejich evakuace být
  provedena za dostatečně bezpečných podmínek;
  d) budou mít právo na lékařské prohlídky;
  e) jejich zdraví a jejich tělesná či duševní integrita nebudou ohroženy žádným neoprávněným činem,
  nebo opomenutím. Je tudíž zakázáno podrobovat osoby uvedené v tomto článku jakémukoli
  lékařskému zákroku, který zdravotní stav příslušné osoby nevyžaduje a který není v souladu s obecně
  přijatými lékařskými normami užívanými ve vztahu k svobodným osobám za obdobných
  zdravotnických podmínek.

  3. S osobami, které nejsou uvedeny v odstavci 1, avšak jejichž svoboda byla jakýmkoli způsobem
  omezena z důvodů souvisejících s ozbrojeným konfliktem, bude zacházeno humánně v souladu s
  článkem 4 a s odstavci 1 a), c) a d) a 2 b) tohoto článku.

  4. Bude-li rozhodnuto propustit osoby zbavené svobody, přijmou ti, kdo tak rozhodli, nutná opatření k
  zajištění jejich bezpečnosti.


  Čl.6.
  Trestní stíhání  1. Tento článek se týká stíhání a trestání trestných činů souvisejících s ozbrojeným konfliktem.

  2. Nad osobami, které byly shledány vinnými z trestného činu, nebudou vynášeny rozsudky a
  vykonávány tresty kromě případů, kdy byl vynesen rozsudek soudem, který poskytuje základní záruky
  nezávislosti a nestrannosti, zejména:
  a) soudní řízení poskytne obžalovanému možnost být bezodkladně informován o podrobnostech
  trestného činu, z něhož je obžalován a poskytne obžalovanému před řízením a během řízení všechna
  nezbytná práva a prostředky obhajoby;
  b) nikdo nebude odsouzen za trestný čin jinak než na základě osobní trestní odpovědnosti;
  c) nikdo nebude odsouzen za jednání nebo opomenutí, která nebyla podle zákona trestným činem v
  době jeho spáchání. Stejně tak nebude uložen trest těžší než jaký mohl být uložen v době, kdy byl
  trestný čin spáchán. Stanoví-li zákon vydaný po spáchání trestného činu lehčí trest, bude tento
  zákon aplikován ve prospěch pachatele;
  d) každý obžalovaný bude považován za nevinného, dokud nebude v souladu se zákonem prokázána
  jeho vina;
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/169684#507490Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Část III
  Ranění, nemocní a trosečníci  Čl.7.
  Ochrana a péče  1. Všichni ranění, nemocní a trosečníci bez ohledu na to, zda se zúčastnili ozbrojeného konfliktu či
  nikoliv, budou respektováni a chráněni.

  2. Za všech okolností bude s nimi zacházeno lidsky a bude jim poskytnuta v co největší možné míře a
  co nejrychleji lékařská péče a ošetření, které vyžaduje jejich stav. Nebude mezi nimi činěn rozdíl z jiných
  důvodů než zdravotních.

  Čl.8.
  Pátrání  Kdykoli to okolnosti umožní, a zvláště po skončení boje, budou bezodkladně učiněna všechna možná
  opatření k vypátrání a sebrání raněných, nemocných a trosečníků, aby byli ochráněni před pleněním a
  špatným zacházením a aby mohla být zajištěna patřičná péče o ně, jakož i pátrání po mrtvých, aby se
  zabránilo jejich oloupení a aby byli důstojně pohřbeni.

  Čl.9.
  Ochrana zdravotnického a duchovního personálu  1. Zdravotnický a duchovní personál bude respektován a chráněn a při výkonu jeho povinností mu
  bude poskytnuta veškerá možná pomoc. Nemůže být nucen, aby plnil úkoly, které jsou neslučitelné s jeho
  humanitárním posláním.

  2. Není možno žádat, aby zdravotnický personál při plnění svých funkcí dával přednost jakékoliv osobě z jiných než zdravotních důvodů.


  Čl.10.
  Všeobecná ochrana osob, které vykonávají zdravotnickou činnost  1. Za žádných okolností nebude trestána žádná osoba za provedení zdravotnických úkonů, které jsou
  v souladu s lékařskou etikou, bez ohledu na to, ve prospěch které osoby se tato činnost provádí.

  2. Osoby, které vykonávají zdravotnickou činnost, nebudou nuceny provádět úkony nebo vykonávat
  práce, které nejsou v souladu s pravidly lékařské etiky nebo s jinými pravidly určenými ku prospěchu
  raněných a nemocných nebo s ustanoveními tohoto Protokolu, ani nebudou nuceny k tomu, aby
  neprováděly úkony, které tato pravidla a ustanovení vyžadují.


  Čl.11.
  Ochrana zdravotnických jednotek a zdravotnických přepravních prostředků  1. Zdravotnické jednotky a zdravotnické přepravní prostředky budou vždy respektovány a chráněny a
  nestanou se předmětem útoku.

  2. Ochrana, na kterou mají zdravotnické jednotky a zdravotnické přepravní prostředky nárok, bude
  přerušena pouze v tom případě, budou-li použity k nepřátelským činům mimo rámec jejich humanitárního
  poslání. Ochrana však bude přerušena teprve když bude vydáno varování, které v případě potřeby
  stanoví rozumnou lhůtu, a pouze poté, když tohoto varování nebude uposlechnuto.


  Čl.12.
  Rozeznávací znak  Pod kontrolou příslušného orgánu bude zdravotnický a duchovní personál i zdravotnické jednotky a
  zdravotnické přepravní prostředky označen rozeznávacím znakem červeného kříže, červeného půlměsíce
  nebo červeného lva a slunce na bílém pozadí. Bude respektován za všech podmínek a nebude ho
  použito nepatřičným způsobem.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/169684#507491Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Část IV
  Civilní obyvatelstvo
  Čl.13.
  Ochrana civilního obyvatelstva  1. Civilní obyvatelstvo a jednotlivé civilní osoby požívají všeobecné ochrany proti nebezpečím
  vznikajícím v důsledku vojenských operací. Aby tato ochrana byla účinná, musí se za všech okolností
  dodržovat následující pravidla.

  2. Civilní obyvatelstvo jako takové, jakož i jednotlivé
  civilní osoby nesmějí být předmětem útoku. Násilné činy nebo hrozby násilím, jejichž hlavním cílem je
  terorizování civilního obyvatelstva, jsou zakázány.

  3. Civilní osoby požívají ochrany poskytované tímto článkem s výjimkou případu, kdy se přímo účastní
  nepřátelských akcí a po dobu těchto akcí.


  Čl.14.
  Ochrana předmětů nezbytných k přežití civilního obyvatelstva  Je zakázáno užívat hladovění civilních osob jako způsobu vedení války. Je tudíž zakázáno útočit na
  objekty, ničit, odstraňovat nebo znehodnocovat objekty nezbytné k přežití civilního obyvatelstva, jako jsou
  zásoby potravin, zemědělské oblasti sloužící k produkci potravin, sklizeň, dobytek, zařízení pro dodávku
  vody a zásobování vodou a zavlažovací zařízení.
  Čl.15.
  Ochrana staveb a zařízení obsahujících nebezpečné síly

  Stavby nebo zařízení obsahující nebezpečné síly, zvláště přehrady, hráze a atomové elektrárny,
  nesmějí být předmětem útoku, i když jsou vojenskými objekty, pokud takový útok může způsobit uvolnění
  nebezpečných sil a vést v důsledku toho k vážným ztrátám na civilním obyvatelstvu.


  Čl.16.
  Ochrana kulturních statků a míst pro konání bohoslužeb  Bez újmy ustanovením Haagské úmluvy o ochraně kulturních statků za ozbrojeného konfliktu ze 14.
  května 1954, je zakázáno provádět jakékoli nepřátelské činy namířené proti historickým památkám,
  uměleckým dílům nebo místům pro konání bohoslužeb, které jsou kulturním a duchovním dědictvím
  národů a užívat je k podpoře vojenského úsilí.

  Čl.18.
  Pomocné organizace a pomocné akce  1. Pomocné organizace, které se nacházejí na území Vysoké smluvní strany, jako jsou organizace
  Červeného kříže, Červeného půlměsíce, Červeného lva a slunce, mohou nabídnout své služby s cílem
  vykonávat své tradiční funkce ve vztahu k obětem ozbrojeného konfliktu. Civilní obyvatelstvo může i ze
  své vlastní iniciativy nabídnout, že bude sbírat raněné, nemocné a trosečníky a že bude o ně pečovat.

  2. Pokud civilní obyvatelstvo trpí nadměrnou nouzí v důsledku nedostatku zásob nutných k jeho
  přežití, jako jsou zásoby potravin a léků, budou s výhradou souhlasu příslušné Vysoké smluvní strany
  podniknuty pomocné akce pro civilní obyvatelstvo, které jsou ovšem výlučně humanitární a nestranné
  povahy a jsou prováděny bez jakéhokoliv nepříznivého rozdílu.

  Čl.17.
  Zákaz nuceného přemísťování civilních osob  1. Z důvodů vztahujících se k danému konfliktu nesmí být nařizováno přemísťování civilního
  obyvatelstva pokud to nevyžaduje bezpečnost příslušných civilních osob nebo nevyhnutelné vojenské
  důvody. Jestliže bude nutno takové přemístění provést, budou učiněna všechna opatření, aby civilní
  obyvatelstvo mohlo být přijato na určeném místě za uspokojujících podmínek, pokud jde o ubytování,
  hygienu, zdraví, bezpečí a výživu.

  2. Civilní osoby nebudou nuceny opouštět své vlastní území z důvodů vztahujících se ke konfliktu.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/169684#507492Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Část V
  Závěrečná ustanovení
  Čl.19.
  Šíření


  Tento Protokol bude šířen v co možná největší míře.


  Čl.20.
  Podpis  Tento Protokol bude otevřen stranám Úmluv k podpisu šest měsíců po podpisu Závěrečného aktu a
  zůstane otevřen po dobu dvanácti měsíců.


  Čl.21.
  Ratifikace  Tento Protokol bude ratifikován co možná nejdříve. Ratifikační listiny budou uloženy u Švýcarské
  spolkové rady, depozitáře Úmluv.


  Čl.22.
  Přístup  Tento Protokol bude otevřen k přístupu kterékoli straně Úmluv, která ho nepodepsala. Listiny o
  přístupu budou uloženy u depozitáře.


  Čl.23.
  Nabytí platnosti  1. Tento Protokol nabude platnosti šest měsíců po uložení dvou ratifikačních listin nebo listin o
  přístupu.

  2. Pro každou stranu Úmluv, která ratifikuje tento Protokol nebo k němu přistoupí později, nabude
  platnost šest měsíců po uložení její ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.


  Čl.24.
  Změny  1. Každá Vysoká smluvní strana může navrhnout změny tohoto Protokolu. Text navrhované změny
  bude zaslán depozitáři, který po konzultaci se všemi Vysokými smluvními stranami a s Mezinárodním
  výborem Červeného kříže rozhodne, zda je třeba svolat konferenci k posouzení navrhované změny.

  2. Depozitář pozve na tuto konferenci všechny Vysoké smluvní strany, jakož i strany Úmluv bez
  ohledu na to, zda tento Protokol podepsaly či nikoliv.


  Čl.25.
  Výpověď  1. V případě, že Vysoká smluvní strana vypoví tento Protokol, nabude výpověď platnosti teprve po
  uplynutí šesti měsíců od obdržení listiny o výpovědi. Pokud se však vypovídající strana po uplynutí šesti
  měsíců nachází v situaci uvedené v článku 1, výpověď nenabude platnosti před ukončením ozbrojeného
  konfliktu. Osoby, které byly zbaveny svobody nebo jejichž svoboda byla omezena z důvodů vztahujících
  se ke konfliktu, budou však nadále požívat výhod z ustanovení tohoto Protokolu až do svého konečného
  propuštění.

  2. Výpověď bude oznámena písemně depozitáři, který ji zašle všem Vysokým smluvním stranám.


  Čl.26.
  Notifikace  Depozitář bude informovat Vysoké smluvní strany, jakož i strany Úmluv bez ohledu na to, zda jsou
  signatáři tohoto Protokolu či nikoli:
  a) o podpisech připojených k tomuto Protokolu a o uložení ratifikačních listin nebo listin o přístupu v
  souladu s články 21 a 22;
  b) o datu nabytí platnosti tohoto Protokolu v souladu s článkem 23;
  c) o sděleních a prohlášeních, které obdržel v souladu s článkem 24.


  Čl.27.
  Registrace  1. Po nabytí platnosti bude tento Protokol zaslán depozitářem sekretariátu Organizace spojených
  národů k registraci a k publikaci v souladu s článkem 102 Charty Organizace spojených národů.

  2. Depozitář bude rovněž informovat sekretariát Organizace spojených národů o všech ratifikacích a
  přístupech, které obdržel v souvislosti s tímto Protokolem.


  Čl.28.
  Autentické texty  Originál tohoto Protokolu, jehož anglický, arabský, čínský, francouzský, ruský a španělský text má
  stejnou platnost, bude uložen u depozitáře, který zašle jeho ověřené kopie všem stranám Úmluv.
  Zdroj
  www.cervenykriz.eu
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/169684#507493Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Ratifikace ČSSR  Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. června 1977 byly v Ženevě přijaty Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I) a Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II). Jménem Československé socialistické republiky byly Dodatkové protokoly podepsány v Bernu dne 6. prosince 1978.


  S Dodatkovými protokoly vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky je ratifikoval. Ratifikační listiny byly uloženy u Švýcarské spolkové rady, depozitáře úmluv, dne 14. února 1990.
  Dodatkové protokoly vstoupily v platnost na základě svých článků 95 odst. 1 a 23 odst. 1 dnem 7. prosince 1978. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupily v platnost v souladu se svými články 95 odst. 2 a 23 odst. 2 dnem 14. srpna 1990.
  České překlady Dodatkových protokolů se vyhlašují současně.
  Zdroj
  www.pravnipredpisy.cz
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/169684#507503Verze : 0
  MOD