Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 241 příspěvků vloženo, 1039 editováno a 283 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Pamětní medaile ministra obrany SR

Pamätná medaila ministra obrany SR

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Pamětní medaile ministra obrany Slovenské republiky Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic
  Název v originále:
  Original Name:
  Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.RRRR
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Struktura:
  Structure:
  I. stupeň
  II. stupeň
  III. stupeň
  1st Class
  2nd Class
  3rd Class
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  zákon č. 346/2005 Z. z.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40955#463956Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
  Název v originále:
  Original Name:
  Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.RRRR
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  medaile
  stužka
  medal
  ribbon bar
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  zákon č. 346/2005 Z.z.
  www.filatelia-album.sk
  www.wikipedia.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40955#463958Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.RRRR
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  medaile
  stužka
  medal
  ribbon bar
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  zákon č. 346/2005 Z. z.
  www.mil.sk
  www.wikipedia.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40955#463959Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.RRRR
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  medaile
  stužka
  medal
  ribbon bar
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  zákon č. 346/2005 Z. z.
  www.wikipedia.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40955#463960Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky


  § 137 ods. 9 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky:


  „(1) Na ocenenie výkonu štátnej služby alebo záslužného činu profesionálneho vojaka, obetavosti pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, technologických havárií, pri záchrane životov alebo majetku veľkého rozsahu alebo plnenia úloh podľa osobitných predpisov sa zriaďujú
  a) vojenské medaily
  6. Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky,


  (2) Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 1 sa delia na stupne v závislosti od miery zásluh; možno ich udeliť aj vojakom cudzích ozbrojených síl.


  (4) Vojenské medaily a čestné odznaky podľa odsekov 1 a 3 možno udeliť aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky.


  (6) Vojenskú medailu Za humanitárnu pomoc, Pamätnú medailu za účasť vo vojenskej operácii, Pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky a vojenské medaily a čestné odznaky podľa odseku 3 udeľuje minister.


  (9) Určenie stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“


  Výnos Ministerstva obrany SR z 28. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-16/2005 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a o podmienkach ich udeľovania:


  § 1 Stupne vojenských medailí:


  (3) Vojenské medaily Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky, Pamätná
  medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, Medaila vojenského obranného spravodajstva a Medaila vojenskej spravodajskej služby majú tri stupne, ktoré sú rozlíšené farbou stuhy a kovu.


  § 3 Podmienky udeľovania:
  (5) Vojenskú medailu Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky možno udeliť profesionálnemu vojakovi za osobitné zásluhy o výstavbu a rozvoj ozbrojených síl Slovenskej republiky.
  (9) Pri rozhodovaní o udelení príslušných stupňov vojenských medailí sa vychádza z miery zásluh profesionálneho vojaka. Vojenské medaily sa udeľujú spravidla od nižších stupňov k vyšším stupňom.


  (10) Vojenské medaily sa udeľujú


  a) pri významných výročiach, ktorými sú:
  1. Deň vzniku Slovenskej republiky,
  2. výročie Slovenského národného povstania,
  3. Deň Ústavy Slovenskej republiky,
  4. Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky,
  5. Deň obetí Dukly,


  b) pri významných výročiach zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky.


  § 5 Spoločné ustanovenia


  (1) Vojenské medaily a vojenské odznaky sa udeľujú písomným vojenským rozkazom.


  (2) Pri udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku sa zároveň odovzdá doklad
  o udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku.


  (3) Vojenské medaily a vojenské odznaky udelené in memoriam sa odovzdávajú pozostalým po profesionálnom vojakovi.


  (4) Vojenskú medailu alebo vojenský odznak možno udeliť na základe návrhu alebo bez
  návrhu; návrh môže podať aj štatutárny orgán občianskeho združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám Slovenskej republiky príslušnému vedúcemu služobného úradu oprávnenému udeliť vojenskú medailu alebo vojenský odznak.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40955#157758Verze : 0
  Avatar
  Pridám jej zobrazenie.
  Zlatá je prvý stupeň.
  Striebro je druhý stupeň.
  Bronz je tretí stupeň.

  web.army.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40955#164769Verze : 0
  Avatar
  Jej tretí stupeň.
  Averz a reverz.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40955#164770Verze : 0
  Avatar
  Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky III.stupňa (bronz).


  Doklad o udelení.
  Zdroj:
  - archív autora,
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40955#291883Verze : 0
  Avatar
  Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky I.stupňa.


  Doklad o udelení


  Doklad o udelení, verzia uložená v krabičke na medailu.  Zdroj:
  - archív autora,
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40955#291884Verze : 0
  Avatar
  Pamätná medaila Ministra obrany Slovenskej republiky:


  Schválená podoba platná od 01.01.2009.
  Zdroj:
  - Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. decembra 2008 č. SEOPMVL-92-172/2008-OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných ná-ležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov,
  - archív autora,
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40955#293219Verze : 0
  Avatar
  Název
  Name
  Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
  Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
  Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40955#471667Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Název
  Name
  Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
  Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
  Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40955#471668Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Název
  Name
  Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
  Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
  Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40955#471669Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Pamětní medaile ministra obrany SR - III. stupeň v ETUI


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40955#484555Verze : 0
  Avatar

  Pamětní medaile ministra obrany Slovenské republiky
  AVERS + výše chybějící REVERS
  Jedná se o I.stupeň - Zlatý a II.stupeň - Stříbrný
  zdroj:archiv Aukro
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40955#509035Verze : 0
  Avatar
  Chcem len doplniť faktickú poznámku, že medaila - vydanie po r.2009 nie je z Ag. Prikladám foto - revers medaily typ z Ag. Puncovanej. Udelenej v r.2008. Len pre zaujímavost PM MO bola udelená aj nevojenským osobám, napr. herec Andy Hryc a mnohým armádnym športovcom - A. Kuzmina, M. Tóth, P. Hurajt a iní.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40955#526060Verze : 1
  Avatar

  Citace - vonTrenck :

  Len pre zaujímavost PM MO bola udelená aj nevojenským osobám, napr.herec Andy Hryc a mnohým armádnym športovcom - A. Kuzmina, M. óth, P. Hurajt...  Andy Hryc je nevojenská osoba, ale tí armádni športovci určite nie. Mnohí armádni športovci sú profesionálni VOJACI v štátnej službe. Napr. spomínaný M. Tóth má hodnosť nadrotmajster (ale sú aj ďalší - napr. úspešný strelec nrtm. Jozef Gonci, kulturista rtm. Štefan Havlík, atléti nrtm. Martina Hrašnová, kpt. Igor Kováč atď.). Ďalší - napr. konkrétne Kuzminová, ale aj Hurajt, lyžiarka Zuzulová, vodní slalomári Martikán, Slafkovský, Kaliská sú (alebo boli) zas občianski zamestnanci MO SR (zamestnanci vo verejnej službe) - teda sú súčasťou rezortu obrany.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40955#526072Verze : 1
  MOD
  Avatar
  Kamarát z Holandska,ktorý bol vyznamenaný touto medailou mi položil 2 otázky.
  Je možné obdržať aj vyšší stupeň medaily, ak už raz dotyčný bol vyznamenaný nižším stupňom?
  Je možné opätovné udelenie 1. stupňa po určitej dobe? Sú nositelia 2 alebo 3 medailí 1.stupňa? Ak áno, môže niekto poskytnúť fotku ministužiek?
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40955#587004Verze : 1
  Avatar
  Ak máš bronzový/strieborný, nie je problém s udelením vyššieho (strieborný/zlatý). Ale (u vojakov OS SR) sa na uniforme môže nosiť len jedna stužka, z toho najvyššieho stupňa - teda pri kombinácii bronzový a strieborný sa nosí stužka strieborného. To že to vojaci ignorujú je vec druhá.  Opakované udelenie toho istého stupňa - netuším. Osobne o tom pochybujem, ale nemám to potvrdené a ani podložené.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40955#587014Verze : 0
  MOD