Valerij Čudinov

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 455 příspěvků vloženo, 1731 editováno a 2027 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Valerij Čudinov

  Avatar
  Valerij Alexejevič Čudinov se narodil v roce 1942, je profesorem na katedře dějin kultury na Státní Akademii Slovanských kultur, doktorem filosofických věd. V roce 1967 ukončil Fyzikální fakultu Moskevské státní university, hovoří německy a anglicky. Zveřejnil více než 120 publikaci. Mezi jeho vědecké zájmy patří slovanská mytologie a paleografie (pomocná historická věda o lokalizaci a interpretaci starých písemných památek). Od roku 2002 je předsedou Komise pro historii kultury Staré Rusi, Rady pro historií pfi Prezidiu Ruské akademie véd. Poslední monografie: „Svaté kameny a pohanské chrámy starých Slovanů", 2004, 619 str., „Runice a tajemství archeologie Rusi", 2003, 425 str.. „Záhady slovanského písemnictví", 2002, 527 str. Hlavni úspěchy: Dešifroval slovanské předcyrilovské písmo - runici (rozuměj runovou fonetickou abecedu) a pročetl a vyložil k dnešnímu dni více než 2 000 nápisů. Dokázal přítomnost tří imanent-ních druhů písemnictví u slovanských národů - cyrilice, hlaholice a runice. Existence tri druhů písemnictví u slovanských národů je bezprecedentním jevem v dějinách kultury a poukazuje na vysokou úroveň duchovni kultury Slovanů v minulosti. Objevil, že v runici byly napsány tajné nápisy na mnohých obrázcích německých knih, vyvozuje, že starý slovanský jazyk byl sakrálním jazykem Evropy. Dokázal, že Cyril vytvořil cyrilici zkombinováním abecedy Slovanů, existující mnoho tisíciletí, s řeckou alfabetou, čímž fakticky „legalizoval" slovanské písemnictví. To umožnilo překlad křesťanských textů z řečtiny, při uchováni jejich sakrálního smyslu. Byly nalezeny tajné sakrální nápisy ve slovanské runici jak na řeckých středověkých ikonách (V-X stol.), tak i na starořeckých vázách (VI-II stol. př. ni). Byly nalezeny také nápisy starších epoch až do paleolitu. Jejich čtení osvětluje historií rozvoje slovanské mytologie a kultury za posledních 30 000 let. Při studiu četných kultovních objektů autor nalezl údaje o přítomnosti slovanské kultury v prostoru od břehů Portugalska až do zauralského Arkaimu, a v čase (od neolitu až do první poloviny 17 stol.), což vyústilo do senzačního závěru: evropská kultura je slovanskou kulturou a Eurasie je Ruskem. Opřeme-li se o výzkumy, které Čudinov popsal v knize „Svaté kameny a pohanské chrámy starých Slovanů", sám se nabízí nesporný závěr, že praslovanština je jedním z nejstarších jazyků na světě a jedním ze stěžejních sloupů všech jazyků. Výsledky těchto výzkumů je možné bez jakéhokoli zveličování nazvat senzačními a schopnými v jádru změnit současné představy o dějinách eurasřjských zemí a vlivu kultury Slovanů na celoevropskou kulturu (a tím i na celosvětovou civilizaci).
  Nabízíme zde záznam ze schůzky korespondenta km.ru s profesorem Čudinem:


  Vaše objevy jsou velmi seriózní, absolutně se vymykají z toho chápání dějin, na které jsme přivykli...
  To je jen součást obsáhlého plánu. A mým tvůrčím plánem je dokázat, že slovanské písemnictví a zejména ruské písemnictví existují nejméně až několik desítek tisíc let. Nyní píší druhou knihu, která se bude nazývat „Ruské nápisy paleolitu". Pokud jsem se v předchozí knize zajímal jen o kameny a chrámy, pak v nynější zkoumám nápisy na obrázcích zvířat. Víte, že ve francouzských jeskyních je zobrazeno velké množství různých zviřat? A když je začnete uměle zvýrazňovat, protože jinak nápisy nejsou viditelné, pak se ukazuje, že na mamutu je napsáno „mamut", na koni je napsáno „dil"! Odtud se objevilo ruské slovo: bylo „korkodil". Protože mor-fologický vzorec je jednotný „korko dil" - kůň s korky - korka = šupina. Zatímco v angličtině, latině aj. máme „krokodil", a i nově převzaté ruské slovo je „krokodil".
  (I. vysvětlení pro pamětníky lekce „ja idu na katok" - slovo Jóšaď" se do ruštiny dostalo až s tatarskou hordou, viz maďarský výraz pro koně „ló")
  (2. k takovýmto přesmyčkám dochází v rámci jednotlivých jazykových rodin velmi často, srovnej např. české „kapr" s všeslo-vanským „karp", nebo mnoho dalších příkladů najdeme při srovnám se slovenštinou, která přebírala mnohá slova z češtiny).


  Proč podobných výsledků nedosáhl nikdo před vámi, vždyť výzkumy jistě probíhaly?
  Určitě, o splnění úkolu se snažili mnozí badatelé, ale oni prostě tonuli v hromadě faktů. Mne od nich odlišuje to, že vycházím z existence před-cyrilovského písemnictví jako z daného stavu, přičemž nějako z jediného systému písma u Slovanů, ale z několika, z nichž jeden, slabičná runice. mně není známá jen faktem své existence, ale po dešifrování mi dala možnost číst a porozumět velkému množství textů. Dodnes jsem jich pročetl více než patnáct set a každý měsíc čtu desitky nových, A pak se z toho začala klubat logika historického vývoje slovanského písma. Teď je úplně jasné, že naši předkové v průběhu mnohých tisíciletí pěstovali tradici písma, vždy promyšleného - a svým způsobem dokonalého - a to v dobách, kdy většina evropských národů psát a číst neuměla.


  Jak se k vašim objevu stavějí vaši vědečtí kolegově?
  První reakce lidí, kterým se dostaly do rukou výsledky mých výzkumů byla: Nemožné! A jejich údiv je pochopitelný. Přiznat to, je pro vědce prostě nepohodlné - láme to množství stereotypů a ustálených názorů a to je moc netěší, protože dosud říkají, že Slované před cyrilicí neměli svébytné písmo. Proto se i samotná problematika předcyrilovského písma zdá být vědeckou herezí a zastánce podobných názorů se vědcům jeví jako opovážlivý samozvanec. Proto se významní badatelé od řešení tohoto problému distancovali. Ani já jsem se pro publikování svých prací nerozhodl ihned. Bohužel, v Rusku se jíní dešifrovatelé nenalezli. Vysvětluje se to nejen slabostí naší vědy, tedy její pozicí: tón v historii udávali Němci, přívrženci normanské teorie, podle niž Rusko přebíralo nejen knížata a státnost, ale i písemnictví od Skandinávců. V celku má tato problematika, podle mého názoru, dokonce vážný politický aspekt, protože nutí přehodnotit postavení starých Slovanů v celých dějinách.


  Vycházeje z vašich výzkumů, je možné učinit závěr, že slovanský'jazyk, a tedy ruština, je jedním z nejstarších jazyků na Zemi?
  Zatím to tak vypadá, ale háček je vtom, že jsem nezohledňoval, řekněme jižní regiony Asie: povězme Čínštinu, která je stejně stará. Ale když se budeme držet celé Eurasie, počínaje Velkou Británií a konče Aljaškou, pak celý tento sever byl v době kamenné skutečně
  ruský. Vzniká dojem, že právě pra slovanšti na byla tím jazykem, o němž se v Bibli píše, že byl jediným jazykem do stavby Babylónské věže. Skutečně se zdá, že to tak je. Jak fikal jistý můj kolega, „žijeme v okupované zemi", a to vysvětluje mnohé. Proto, jestliže se tim máme zabývat seriózně, je zapotřebí zrevidovat celé dějiny. Například Germáni přišli na slovanská území v 1. stol. našeho letopočtu a začali Slovany vytěsňovat. V Německu zůstalo velmi mnoho slovanských místopisných názvů, např. jeden - Rostock. A ještě jeden - Brandenburg - se nazýval Bronnij Bor, tj. obranný les. (O nezanedbatelném vlivu Slovanů svědčí i nezpochybnitelné pojmenování pluhu, který Germáni neznali - „pflug", nebo pojmenování „ljudi - leute!).


  A jak dokazujete, že je to právě tak, a ne naopak? Že dříve nebyl u nich „burg", než « nás v Rusku „bor"?
  Zaprvé, je možno nahlédnout do ústní tradice - Germáni se jako evropská národnost objevili v 1. stol. našeho letopočtu. Pocházejí odněkud z Asie. Za druhé, je možné provést archeologické vykopávky. Byla taková anekdota: Hitler, když už začal prohrávat válku, se rozhodl pozvednout mysl svých vojáků a vykopat něco v berlínském okruhu, aby se mohlo říci - to jsou naše svatyně, zde až do našeho věku žili němečtí křesťané. Kopali, kopali – a všude kolem jen slovanské osídlení. Nuže tedy, Germáni přitáhli v 1. století, žili několik století tiše a v 9. - 10. století začali vytěsňovat Slovany „ohněm a mečem". Řekněme, bylo zde město Lipsk a oni jej přejmenovali na Leipzig, Dresden v prvopočátku také nebyl Dresden, ale něčím jako Drozdovo. Všechna tato sídla byla slovanská, dokud odtud Slovany nevyhnali Germáni. Druhá fáze. Když začala postupná germanizace ostatních Slovanů, Germáni je začali vypuzovat. V době renesance psali knihy jako „Loď bláznů", a když to začnete číst vidíte, že všude stoji „Slované, Slované". Všichni blázni jsou Slované. A to byl počátek jejich morálního vytěsňování. A konečně vezměme v úvahu 19 stol., kdy vznikala německá historická škola. A v této německé historické škole jsou dvě základní poučky. První premisa zní: kdo přišel do Evropy jako první, tomu Evropa patři. A druhá premisa: první přišli do Evropy Germáni. Z toho vyplývá vše ostatní. Dále - Petr 1. po otevření Akademie věd nežil už ani rok. Dokončení na sebe v podstatě vzala Kateřina II (vlastním jménem Žofie Bedřiška Augusta z Anhalt-Zerbstu, byla sestrenicí a od roku 1745 manželkou cara Petra III.; ten nastoupil na trůn jako nástupce své babičky a carevny Alžběty). Ruskou historickou školu tehdy reprezentovali tři lidé, Miller, Baier a Schlozer (mj. autor prací „Nástin dějin Sibiře s historickou mapou"; M, 1809, „O původu Slovanů obecně a zvláště ruských Slovanů, neboli Zkušenosti z řešeni úkolu, vztahujícího se na vyhnáni od břehů Dunaje Valachy"; s mapou, M., 1810 ). Co ti asi mohli říci o ruské vědě? Říkali to takto - ve středověkém Rusku neexistovala státnost, vypůjčili šiji od Němců. Když se ale podíváme do 9 a 10 stol. státnost už jsme měli. Němci nikoli. Nemohli jsme ji převzít z jednoho důvodu, jednoduše tam neexistovala. Že bychom převzali písemnictví od Němců? Jak jsme od nich mohli převzít písemnictví, když ve chvíli, kdy přišli, žádné písemnictví neměli?! Existuji tzv. germánské runy, ale oni je převzali od slovanských Vendů a Vendové je převzali od Venedů. A opět, to, co se projevilo u Němců, je produktem slovanské tvořivosti. Němci ale po celou dobu tvrdí něco jiného. To oni kamsi odložili dějiny. Kromě toho, v 16. stol. nejen my, ale i Poláci - Strojakowski a (Bohdan) Bielski jasně plši, že Rusové pomáhali nejen Alexandru Make-donskému, ale ještě i jeho otci Filipovi. Kateřina II., Veliká, se na ně také odvolává a oni píší, že Rusové měli písmo dlouho před Ruri-kem. Za pomoc Alexandrovi dostali „Zlatou bulu", ale ta se dostala do Konstantinopole, pak Cařihrad dobyli Turci a ti těmito dokumenty zatápěli v koupelnách a listina se ztratila. To se skutečně stalo. Jednomu bulharskému poslovi se poštěstilo koupit jeden vůz listin a pak se ukázalo, že se jedná o listiny starého Bulharského car-ství a oni tak nalezli několik století svých psaných dějin. Proto se přichází k tomu, dokonce už i oficiálně, že dějiny Rusů jsou známé od 4. stol. před naším letopočtem (Alexandr Makedonský). Ale když vezmete do ruky jakoukoli učebnici slovanských dějin, řeknou vám: „Promiňte, nejstarší záznam je z 5. stol. našeho letopočtu". To znamená, že nám 9 století jednoduše odstřihli.
  Teď si vemte soudobou ukrajinskou historiografii: píše se v ní, že Kyjevský stát byl ukrajinský, že všechna knížata byla čistě ukrajinská. Ale Ukrajina tehdy přece neexistovala! Ukrajina se objevuje až v 16. stol. Byla to „okrajina" Polska. Když se s Polskem
  spojilo Velkoknížectví Litevské, vznikla Rzecz Pospolitá (res publica ), byly tyto země včleněny jako okrajová teritoria. Obecně, Ukrajina je umělý výtvor. Kdybychom sledovali ukrajinskou historiografii, pak Rusko nevzniklo v pátém ale ve 14. stol. A jsme tu už jen 6 století... Mám takový dojem, že jde o jeden historický model. Na slovanské území přijde nějaký národ, zabere zemi, vypudí Slovany ohněm a mečem, pozůstalé transformuje na svou kulturu a lidé začínají hovořit jejich jazykem. A za určitou dobu se objeví kabinetní historiografie.


  Jsou snad Rusové, Slované, tak slabí, že je vypudí kdokoli
  přijde?

  Nejsou slabí, jsou jen hodní.


  A můžeme považovat Ukrajince za Slovany?
  To je složitá otázka. Kdybychom měli soudit podle paleolitických nápisů, existovalo zde slovanské lingvistické plnohlasí. Já se zabývám Etrusky a ukázalo se, že etruština je variantou běloruštiny. A více než to, na jednom z etruských zrcadel je nápis, že přišli od Kriviču a hlavním sídlem Kriviěů bylo město Smolensk. A druhou částí jsou Poločané z Polocka. A hleďme, kdože to Etrusky vzdělával. Píší dvé slova etrusky, bělorusky a zbytek rusky. A je úplně jasné, že plnohlasí existovalo už v antice a v paleolitu a je vlastní i ukrajinštině. Ale v ukrajinštině se „o" změnilo na „i". Rusky máme „OH", ukrajinsky „BMH", rusky „только", ukrajinsky „тiлькi". To je mnohem pozdější jev. Dostaneme mezní linii, kterou je ruština, ukrajinština je úlet. Uchovali jsme si totožný starý základní jazyk. Jen u nás se rozvinulo ruské „akání", v paleolitu jsme „okali". (jednou z výrazných zvláštností ruštiny je to, že vlastně nemá dialekty - pokud z politických důvodů uznáváme ostatní národní jazyky Slovanů za samostatné, „akání" a „okánf v dnešní ruštině je jediným výraznějším teritoriálním dělítkem ruské části Ruska). A vznikl zvuk „3 (e)", který je pro ruštinu charakteristický; dříve se vyslovovalo „e (ě)". (V češtině mnohde ještě v 15. stol.)


  Říkáte, že latina vznikla z ruštiny?
  Protože celá Evropa byla osídlena ne Slovany ale Rusy, je zcela jasné, že libovolný národ, který přicházel, byl touto kulturou a především timto jazykem pohlcen. Jaroslav Kessler píše, že všechny románské jazyky jsou prostě deformovaným slovanským jazykem. Trochu se prohrábnete v evropských slovech a dostanete ruská. Ve svých knihách uvádím takové příklady, ale existují jich tisíce.


  Z jakých zdrojů čerpáte informace? Jak vůbec probíhá proces dešifrováni a interpretace starých textů?
  Ve své poslední monografii „Svaté kameny a pohanské chrámy starých Slovanů" uvádím více než 200 ilustrací takových objektů, od kamenů až po chrámy. Na těchto kamenech a kamenných stavbách je tyto nápisy možné vidět, to si může s určitým úsilím prověřit kterýkoli pochybovač. Ale pro lepši kontrast je zapotřebí invertovat černou barvu na bílou a naopak, pak jsou nápisy mnohem kontrastnější a lépe se čtou. V knize uvádím zobrazení kamenů a staveb, které se nacházejí na území dnešního Ruska, Ukrajiny, Německa, Velké Británie, Polska, Litvy, Řecka a Itálie. Chápu údiv a nedůvěru vůči tomu, co říkám, ale navrhuji, abyste se seznámili s materiálem alespoň jedné z těchto knih. Jsem přesvědčen, že čtenáře mé důkazy a vyvozené závěry výzkumu zcela uspokojí a jeho očím se odhalí úžasný svět starých Slovanů.


  http://chudinov.ru/
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/75166#277214Verze : 0
  Avatar
  Síce absolútne nechápem čo má tento text znamenať a prečo je umiestnený v sekcii Knihy (akurát ma to utvrdilo v tom, že Osman sa vôbec neobťažoval čítať pravidlá platné na tomto serveri), ale t čo ma zaujím, je to, prečo je taký istý text zverejnený aj tu: forum.asatru.cz - takže týmto žiadam vkladateľa aby objasnil ako je to s autorstvom textu....
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/75166#277219Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Citace - Osman :

  Já se zabývám Etrusky a ukázalo se, že etruština je variantou běloruštiny. A více než to, na jednom z etruských zrcadel je nápis, že přišli od Kriviču a hlavním sídlem Kriviěů bylo město Smolensk. A druhou částí jsou Poločané z Polocka. A hleďme, kdože to Etrusky vzdělával. Píší dvé slova etrusky, bělorusky a zbytek rusky. A je úplně jasné, že plnohlasí existovalo už v antice a v paleolitu a je vlastní i ukrajinštině. Ale v ukrajinštině se „o" změnilo na „i". Rusky máme „OH", ukrajinsky „BMH", rusky „только", ukrajinsky „тiлькi". To je mnohem pozdější jev.  Když ve slově láska změníte čtyři písmena a jedno vynecháte, vznikne slovo pivo. To nemůže být náhoda.


  Teorie o slovanskosti Etrusků a podobně vznikly už v první polovina 19. století, ale mezitím uplynulo hodně vody a tento Čelakovského vynález už dnes platí spíš za anekdotu než za cokoli, co by připomínalo vědeckou teorii. Tohle tu nemá co dělat, naví jde o nepochybnou reklamu na jakési "hnutí".
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/75166#277225Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Myslím že osman zapoměl na jednu důležitou věc, při etruských vykopávkách ve Smolensku se při výkopu do hloubky 5 metrů nenalezlo vůbec nic, tím bylo nade vši pochybnost dokázáno že staří rusové již používali bezdrátové spojení Smile
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/75166#277264Verze : 0