Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 491 příspěvků vloženo, 1203 editováno a 799 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939

  Avatar
  Nemecko-sovietska zmluva o hraniciach a priateľstve


  Vláda Nemeckej Ríše a vláda ZSSR považujú po zrútení bývalého poľského štátu za svoju výlučnú úlohu znovu nastoliť mier a poriadok v tejto oblasti a zaistiť obyvateľom, ktorí tu žijú, mierumilovný život v zhode s ich národnostným charakterom. Za týmto účelom sa dohodli na nasledovnom:  Článok I
  Vláda Nemeckej Ríše a vláda ZSSR určili za hranicu svojich prirodzených národných záujmov na území bývalého poľského štátu, ktorá je vyznačená na priloženej mape a ktorá bude presnejšie popísaná v dodatkovom protokole.


  Článok II
  Obe strany uznávajú hranicu svojich prirodzených záujmov vymedzenú v Článku I za definitívnu a odmietajú akékoľvek zasahovanie tretích síl do tohto riešenia.


  Článok III
  Nutnú reorganizáciu verejnej správy prevezme na územiach západne od línie vyznačenej v Článku I vláda Nemeckej Ríše, na územiach východne od tejto línie vláda ZSSR.


  Článok IV
  Vláda Nemeckej Ríše a vláda ZSSR považujú toto riešenie za pevný základ pre pokračujúci rozvoj priateľských vzťahov medzi svojimi národmi.


  Článok V
  Táto zmluva podlieha ratifikácii a ratifikačné listiny budú v najkratšom možnom čase vymenené v Berlíne. Zmluva nadobúda platnosť podpisom.
  Vyhotovené v dvoch exemplároch, v nemeckom a ruskom jazyku.


  Za vládu Nemeckej Ríše:
  J.Ribbentrop
  Z poverenia vlády ZSSR:
  V.Molotov
  Dôverný protokol


  Vláda ZSSR nebude klásť žiadne prekážky ríšskym štátnym príslušníkom a ostatným osobám nemeckého pôvodu, žijúcim na území pod jej právomocou, pokiaľ sa rozhodnú emigrovať do Nemecka alebo na územie pod jeho právomocou. Súhlasí, aby tieto presuny riadili zástupcovia ríšskej vlády v spolupráci s príslušnými miestnymi úradmi a aby boli chránené majetkové práva emigrantov.
  Odpovedajúci záväzok preberá i vláda Nemeckej Ríše voči osobám ukrajinského a bieloruského pôvodu, žijúcim na území pod jej právomocou.


  Moskva, 28. september 1939


  Za vládu Nemeckej Ríše:
  J.Ribbentrop
  Z poverenia vlády ZSSR:
  V.Molotov  Tajný dodatkový protokol


  Podpísaní splnomocnenci vyhlasujú zhodu vládu Nemeckej Ríše a vlády ZSSR v nasledujúcich otázkach:
  Tajný dodatkový protokol podpísaný 23. augusta 1939 sa pozmeňuje v Článku I v tom zmysle, že územie litovského štátu pripadá do sféry vplyvu ZSSR, zatiaľ čo na druhej strane ľublinská provincia a časť varšavskej provincie spadajú do sféry vplyvu Nemecka (viď mapku pripojenú k dnes podpísanej zmluve o hraniciach a priateľstve). Akonáhle vláda ZSSR vykoná zvláštne opatrenia k ochrane svojich záujmov na litovskom území, bude súčasná nemecko-litovská hranica pozmenená v súlade s prirodzenou a jednoduchou hraničnou hraničnou čiarou tak, aby litovské územie rozprestierajúce sa juhozápadne od línie vyznačenej na priloženej mape pripadlo Nemecku.
  Ďalej sa vyhlasuje, že platné hospodárske dohody uzavreté medzi Nemeckom a Litvou nebudú dotknuté vyššie uvedenými opatreniami Sovietskeho zväzu.  Moskva, 28. septembra 1939


  Za vládu Nemeckej Ríše:
  J.Ribbentrop
  Z poverenia vlády ZSSR:
  V.Molotov
  Tajný dodatkový protokol


  Podpísaní splnomocnenci vyhlasujú pri príležitosti uzavretia nemecko-sovietskej zmluvy o hraniciach a priateľstve svoju zhodu v nasledujúcej veci:
  Obe strany nebudú na svojich územiach trpieť žiadnu poľskú agitáciu smerujúcu proti územiu druhej strany. Potlačia v zárodku takú agitáciu na svojich územiach a budú sa vzájomne informovať o vhodných opatreniach v tomto smere.


  Moskva, 28. septembra 1939


  Za vládu Nemeckej Ríše:
  J.Ribbentrop
  Z poverenia vlády ZSSR:
  V. Molotov
  Zdroj: Pakty Stalina s Hitlerem; 1. vydanie, Praha 1990. Naše Vojsko; ISBN80-206-0209-7
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/77057#283663Verze : 0