Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 492 příspěvků vloženo, 1203 editováno a 800 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975

  Avatar
  Protokol o predĺžení doby platnosti zmluvy o neutralite a neútočení medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Afganistanom (z 24. júna 1931) 10. 12. 1975


  Zväz sovietskych socialistických republík a Afganská republika,
  konštatujúc, že zásady priateľstva, dobrých susedských vzťahov, rovnoprávnosti, vzájomného uznávania zvrchovanosti, nezávislosti a nezasahovania do vnútorných vecí, zakotvené v Zmluve z 28. februára 1921 a v Zmluve z 24. júna 1931 prešli úspešne skúškou času, že odpovedajú základným záujmom národov oboch zemí a zostávajú aj naďalej pevným základom priateľstva a užitočnej spolupráce medzi oboma krajinami,
  prajúc si ďalej rozvíjať a upevňovať priateľstvo a dobré susedské vzťahy medzi oboma štátmi, preniknuté duchom dôvery a vzájomného porozumenia,
  predpokladajúc, že ďalší rozvoj všestranných stykov a dobrej susedskej spolupráce medzi oboma štátmi prispeje k upevneniu medzinárodného mieru a bezpečnosti,
  riadiac sa neochvejne zásadami mierového súžitia štátov s rôznym spoločenským zriadením a prihliadajúc k tomu, že vzťahy medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Afganistanom sú jedným z vynikajúcich príkladov uplatňovania týchto zásad v praxi,
  potvrdzujúc svoju vernosť zásadám a cieľom Charty Organizácie spojených národov, rozhodnuté prispieť ku zmierňovaniu medzinárodného napätia a k dosiahnutiu toho, aby tento proces nadobudol nezvratný charakter,
  berúc do úvahy článok 8 Zmluvy o neutralite a neútočení medzi sovietskym zväzom a Afganistanom z 24. júna 1931, článok 1 Protokolu podpísaného 29. marca 1936 v Moskve, článok 1 Protokolu podpísaného 18. decembra 1955 v Kábule a článok 1 Protokolu podpísaného v Moskve 6. augusta 1965 o predĺžení doby platnosti tejto Zmluvy,
  vychádzajúc z toho, čo bolo uvedené vyššie, dohodli sa takto:


  Článok 1


  Zmluva o neutralite a vzájomnom neútočení medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Afganistanom, podpísaná v Kábule 24. júna 1931, zostane v platnosti nasledovných desať rokov od vstupu tohoto protokolu v platnosť.
  Po uplynutí tejto doby bude vyššie uvedená Zmluva automaticky predlžovaná a zostane v platnosti vždy na ďalších päť rokov a potom vždy znovu, pokiaľ jedna zo Zmluvných strán jeden rok pred uplynutím príslušného obdobia trvania platnosti Zmluvy neoboznámi písomne druhú stranu o svojom zámere ukončiť jej platnosť.


  Článok 2


  Tento protokol vstúpi v platnosť po ratifikácii príslušnými orgánmi Zmluvných strán a po výmene ratifikačných listín, ktorá bude vykonaná v Moskve.


  Dané v Kábule 10. decembra 1975.  Zdroj:
  Potočný, M. - Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky IV (1971 - 1975); Nakladatelství Svoboda, Praha, 1982.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/77290#284498Verze : 0