Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 490 příspěvků vloženo, 1203 editováno a 798 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.

  Avatar
  68. Ústavný zákon zo dňa. 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.


  Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto ústavnom zákone:


  § 1.


  Židov možno vysťahovať z územia Slovenskej republiky.


  § 2.


  (1) Ustanovenie § 1 neplatí:
  a) na osoby, ktoré sa najneskoršie 14. marca 1939 staly príslušníkmi niektorého kresťanského vierovyznania,
  b) na osoby, ktoré žijú v platnom manželstve s Nežidom (Nežidovkou), uzavretom pred 14. septembrom 1941.


  (2) Osoby, ktorým prezident republiky udelil alebo udelí oslobodenie podľa § 255 nariadenia č. 198/1941 Sl. z., ďalej lekári, lekárnici, zverolekári, inžinieri a iné osoby, ak príslušné ministerstvo uzná za potrebné ponechať ich vo verejnom, technickom alebo hospodárskom živote .Slovenska, nemajú byť vysťahovaní dokiaľ je v platnosti rozhodnutie o ich oslobodení alebo ponechaní.


  (3) Vyňatie zpod vysťahovania (ods. 1 a 2) platí aj na manželku (manžela), na maloleté deti a v prípade ods. 1 písm. a) aj na rodičov vyňatých osôb.


  § 3.


  (1) Židia vysťahovaní a Židia, ktorí územie štátu opustili alebo opustia, strácajú štátne občianstvo Slovenskej republiky.
  (2) Majetok osôb uvedených v ods. 1 prepadá v prospech štátu. Štát ručí veriteľom len do výšky hodnoty prevzatého majetku.


  § 4.


  (1) Hnuteľný majetok osôb uvedených v § 2 ponecháva sa im v držbe a vo vlastníctve. Nárok na vrátenie hnuteľností, ktoré im boly podľa doterajších predpisov odňaté z držby pred 16. májom 1942, nemožno uplatňovať súdne.
  (2) O živom a mŕtvom poľnohospodárskom inventári platia osobitné predpisy.


  § 5.


  (1) Na vykonanie ustanovení §§ 1 a 3 najmä na zlikvidovanie osobných a majetkových právnych pomerov vysťahovaných Židov, ako aj Židov, ktorí územie Slovenskej republiky opustili, vydá potrebné predpisy vláda nariadením aj keby Ústava vyžadovala úpravu zákonom.


  (2) Nariadenia vydané podľa ods. 1 majú platnosť zákona, podpisuje ich predseda vlády a všetci jej členovia a vyhlasujú sa v Slovenskom zakonníku.


  § 6.


  Predpisy o právnom postavení Židov, pokiaľ obmedzujú osobné a majetkové pomery nežidovského manžela (manželky) Žida, strácajú účinnosť dňom vyhlásenia tohto zákona.


  § 7.


  Tento ústavný zákon platí a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


  zdroj: www.upn.gov.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80343#294243Verze : 0