3. Generální subinspekce Pyrenejské armády (SUIGE 3)

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 440 příspěvků vloženo, 1694 editováno a 1878 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

3. Generální subinspekce Pyrenejské armády (SUIGE 3)

3. Subinspeccion General del Ejercito Pirenaica (SUIGE 3)

  Avatar
   
  Název:Name 3. Generálna subinšpekcia Pyrenejskej armády (SUIGE 3) 3th Sub inspeccion General Pirenaica Army Region
  Originální název: Original Name: 3. Subinspeccion General del Ejercito Pirenaica (SUIGE 3)
  Datum vzniku:Raised/Formed: XX.XX.XXXX
  Předchůdce:Predecessor: - -
  Datum zániku: Disbanded:-
  Nástupce:
  Successor:
  3. Generálna subinšpekcia Pyrenejskej armády ] 3th Sub inspeccion General Pirenaica Army Region
  Podřízen: Subordinated to: XX.XX.XXXX, Generálna inšpekcia armády XX.XX.XXXX, Army Inspection General
  Dislokace: Deployed: XX.XX.XXXX, Barcelona
  Velitel: Commander: ?-?
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:


  XX.XX.XXXX-souč., Velenie
  XX.XX.XXXX-souč., Jednotka podpory velenia
  XX.XX.XXXX-souč., Velenie stavieb No 3
  XX.XX.XXXX-souč., Personálne velenie No 3
  XX.XX.XXXX-souč., USBA General Richardos (Jednotka služieb základne - USBA)
  XX.XX.XXXX-souč., USBA Álvarez de Castro
  XX.XX.XXXX-souč., USAC Sancho Ramírez(Jednotka služieb kasární - USAC)
  XX.XX.XXXX-souč., USAC El Bruch
  XX.XX.XXXX-souč., USAC Aizoaín
  XX.XX.XXXX-souč., USAC Augustina de Aragón
  XX.XX.XXXX-souč., USAC San Bernando
  XX.XX.XXXX-souč., USAC La Victoria
  XX.XX.XXXX-souč., USAC Sangenis
  XX.XX.XXXX-souč., Command
  XX.XX.XXXX-souč., Command Support Unit
  XX.XX.XXXX-souč., 3 th Builndongs Command
  XX.XX.XXXX-souč., 3 th Human Resources Command
  XX.XX.XXXX-souč., USBA General Richardos (Bases Services Unit – USBA)
  XX.XX.XXXX-souč., USBA Álvarez de Castro
  XX.XX.XXXX-souč., USAC Sancho Ramírez
  XX.XX.XXXX-souč., USAC El Bruch
  XX.XX.XXXX-souč., USAC Aizoaín
  XX.XX.XXXX-souč., USAC Augustina de Aragón
  XX.XX.XXXX-souč., USAC San Bernando
  XX.XX.XXXX-souč., USAC La Victoria
  XX.XX.XXXX-souč., USAC Sangenis
  Výzbroj/vybavení: Armament/Equipment: -
  Poznámka:
  Note:
  -
  Zdroje: Sources:

  www.ejercito.mde.es/organizacion/3suige/web
  www.mde.es
  forejercito.forumup.es

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/85420#327046Verze : 0
  MOD
  Avatar
  3. Generálna subinšpekcia Pyrenejskej armády  Je zodpovedná za vedenie, dohľad a administráciu aktivít suvisiacich s ochranou životného prostredia na vojenských základniach, vojenských priestoroch a kasárňach.


  Taktiež je zodpovedná za velenie a organizovanie bezpečnosti na základniach, vojenských priestoroch a kasárňach.
  Napomáha a zodpovedá za výcvik jednotiek, vykonáva styk s verejnosťou a zabezpečuje týmto podporu a potrebnú pomoc zo strany armády.


  Zodpovedá za úlohy spojené s civilnou ochranou a obranou ako aj ochranu v zónach záujmu ako sú napríklad industriálne oblasti atď.


  Ďalej zodpovedá za vhodné využívanie materiálnych a finančných zdrojov a vykonáva dohľad nad nimi a nad ich použitím.


  Subinšpekcia je zodpovedná okrem iného aj za kultúrne centrá zverené armáde, ktoré podporujú materiálne ako aj personálne.
  Taktiež je zodpovedná za personalistiku a organizáciu stavieb.


  Logistické rezidencie 3 subinšpekcie (obr 1):


  * BARCELONA Pedralbes
  * GIRONA San Fernando
  * ZARAGOZA Castillejos
  * ZARAGOZA Palafox
  * JACA Mallo Blanco
  * HUESCA Sancho Ramírez


  V zóne pôsobenie inšpekcie je veliteľ provincie subinšpekcie zodpovedný za styk s civilnými zložkami a autoritami, ďalej je zodpovedný za prípadnú kolaboráciu a podporu týchto zo strany armády, ako aj v prípade potreby za poskytnutie potrebného materiálneho alebo personálneho vybavenia, podľa potreby civilných zložiek.


  Na základe inštrukcie nº 59/2005 JEME o Normách organizácie a funkcie Pozemnej armády sú ustanovený ako velitelia regiónov 3 subinšpekcie:


  • Barcelona a Tarragona: Veliteľ generál 3 Generálnej subinšpekcie (SUIGE) PIRENAICA
  • Lleida (TREMP): Plukovník - veliteľ Základnej akadémie poddôstojníkov
  • Girona: Veliteľ generál Brigády ľahkej pechoty "URGEL" IV
  • Zaragoza y a Teruel: Generál, veliteľ Pozemných logistických nº2
  • Huesca (JACA): Generál, veliteľ brigády horských lovcov "Aragón" I
  • Navarra: Pomocný generál (zástupca) veliteľa 3 Generálnej subinšpekcie (SUIGE) PIRENAICA


  Pod 3 subinšpekciu podliehajú priamo tieto zložky:


  Na základe inštrukcie 59/2005,z 4.4.2005 je veliteľstvo stavieb:
  - technickým orgánom zodpovedným za oblasť infraštruktúry, ochrany životného prostredia v rámci zodpovednosti subinšpekcie. Funkčne je závislé od veliteľstva infraštruktúry a od tohto následne závisia funkčne orgány základní, kasární a vojenských objektov, v oblasti súvisiacej s touto problematikou v regiónoch pôsobnosti subinšpekcie.


  Velenie Intendancie
  Na základe inštrukcie 59/2005, z 4.4.2005 je velenie intendancie zodpovedné za:


  Velenie Intendancie je zodpovedné za riešenie a zabezpečenie ekonomických otázok v rámci pôsobnosti subinšpekcie, administrácia finančných zdrojov, vedenie účtovníctva a iné veci s týmto súvisiace. Technicky je poradným orgánom vrchného subinšpektora v otázkach svojej pôsobnosti. Funkčne podlieha Veleniu Ekonomických otázok armády a veleniu intendancie funkčne podliehajú v ekonomickej oblasti všetky jednotky pozemného vojska v zóne pôsobnosti subinšpekcie. Intendancia sa delí ďalej na technický sekretariát, sekciu ekonomických záležitostí, účtovnú jednotku a jednotku kontraktácie (najímania, uzatvárania kontraktov a zmlúv).


  Personálne velenie
  Na základe inštrukcie 59/2005, z 4.4.2005 je personálne velenie zodpovedné za:
  Je zodpovedné za rozvoj a rozpracovanie vo svojej pôsobnosti materiálov týkajúcich sa mobilizácie, personalistiky, personálnej pomoci, telesnej zdatnosti personálu armády, bezpečnosti cestnej ako aj vzdušnej v regióne pôsobnosti subinšpekcie. Funkčne podlieha pod Personálne velenie a pod velenie doktríny a výcviku vo sférach, ktoré sú ich zodpovednosťou.


  zdroj:
  www.ejercito.mde.es/organizacion/3suige/web
  www.mde.es  zaradenie 3 SUIGE v rámci Generálnej inšpekcie pozemného vojska

  Funkčná štruktúra 3 SUIGE

  Organická štruktúra 3 SUIGE
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/85420#315782Verze : 0
  MOD