Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 492 příspěvků vloženo, 1203 editováno a 800 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR

  Avatar
  Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky


  Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik,


  berouce v úvahu prohlášení československé vlády ze dne 3. prosince 1989 a prohlášení sovětské vlády ze dne 4. prosince 1989, včetně jejich právních aspektů,


  vedeny snahou o rozvoj tradičního přátelství a spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik při důsledném dodržování zásad mezinárodního práva zakotvených v Chartě OSN, včetně zásad respektování suverenity a nevměšování do vnitřních záležitostí,


  potvrzujíce své pevně odhodlání všestranně napomáhat upevňování míru, stability a bezpečnosti v Evropě a na celém světě, vyjadřujíce vůli dodržovat závazky vyplývající z Varšavské smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ze dne 24. května 1955, se dohodly na následujícím:


  článek 1


  1. Úplný odchod sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky se uskuteční po etapách, přičemž první etapa bude ukončena do 31. května 1990, druhá etapa do 31. prosince 1990 a třetí etapa do 30. června 1991.


  2. V první etapě se uskuteční odchod podstatné části sovětských vojsk v souladu se společně vypracovaným harmonogramem.


  článek 2


  Vláda Československé socialistické republiky poskytne sovětské straně při odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky nezbytnou součinností.


  článek 3


  V období do úplného odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky se na tato vojska bude aplikovat režim fakticky existující v době sjednání této dohody, včetně majetkových, finančních a jiných otázek, s přihlédnutím k případným změnám v podmínkách vzájemného zúčtovacího a platebního styku.


  článek 4


  Strany jmenují zmocněnce pro záležitosti odchodu sovětských vojsk, kteří budou řešit praktické otázky vyplývající z provádění příslušných ustanovení této dohody.


  článek 5


  Majetkové a finanční otázky vznikající v souvislosti s odchodem sovětských vojsk se budou posuzovat zmocněnci pro záležitosti odchodu sovětských vojsk a budou vyřešeny dohodami mezi příslušnými ministerstvy Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik.


  článek 6


  Majetkové a finanční otázky související se sovětskými vojsky v Československé socialistické republice, které nebudou upraveny do doby jejich úplného odchodu, budou vyřešeny zvláštní dohodou stran, která bude sjednána nejpozději do dvou let ode dne vstupu této dohody v platnost.


  článek 7


  Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.


  Dáno v Moskvě dne 26. února 1990 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.


  Za vládu


  Svazu sovětských socialistických republik: E. A. Ševardnadze v. r.


  Za vládu Československé socialistické republiky: Jiří Dienstbier v. r.  Zdroj
  http://www.ceskapolitika.cz/
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/95013#354945Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Platnost od:13. 3. 1990
  Účinnost od:26. 2. 1990
  Zrušeno:-
  Částka:16/1990 Sbírky zákonů, str. 0319  Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 71/1990 Sb.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/95013#374181Verze : 0
  MOD