Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 328 příspěvků vloženo, 1084 editováno a 363 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Medaile "Za věrnost OSSR"

Medaila "Za vernosť OSSR"

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" -
  Název v originále:
  Original Name:
  Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky"
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.RRRR
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Struktura:
  Structure:
  I. stupeň
  II. stupeň
  III. stupeň
  Class I
  Class II
  Class III
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Výnos MO SR zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40951#464033Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně -
  Název v originále:
  Original Name:
  Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.RRRR
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  medaile
  stužka
  medal
  ribbon bar
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Výnos MO SR zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL
  www.filatelia-album.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40951#464040Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně -
  Název v originále:
  Original Name:
  Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.RRRR
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  medaile
  stužka
  medal
  ribbon bar
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Výnos MO SR zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL
  S.K.P.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40951#464042Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" III. stupně -
  Název v originále:
  Original Name:
  Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" III. stupňa
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.RRRR
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  medaile
  stužka
  medal
  ribbon bar
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Výnos MO SR zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL
  S.K.P.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40951#464043Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Medaila „ Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky“


  § 137 ods. 9 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky:  „(1) Na ocenenie výkonu štátnej služby alebo záslužného činu profesionálneho vojaka, obetavosti pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, technologických havárií, pri záchrane životov alebo majetku veľkého rozsahu alebo plnenia úloh podľa osobitných predpisov sa zriaďujú
  a) vojenské medaily
  2. Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky,


  (2) Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 1 sa delia na stupne v závislosti od miery zásluh; možno ich udeliť aj vojakom cudzích ozbrojených síl.


  (4) Vojenské medaily a čestné odznaky podľa odsekov 1 a 3 možno udeliť aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky.


  (7) Vojenskú medailu Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky, Za službu v mierových pozorovateľských misiách, Pamätnú medailu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenské odznaky Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky, Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky podľa odseku 1, ako aj vojenské medaily a čestné odznaky v rozsahu určenom ministrom podľa odseku 3 udeľuje náčelník generálneho štábu.


  (9) Určenie stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“


  Výnos Ministerstva obrany SR z 28. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-16/2005 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a o podmienkach ich udeľovania:


  § 1 Stupne vojenských medailí:


  (1) Vojenská medaila Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky má tri stupne,
  ktoré sú rozlíšené farbou stuhy a kovu.


  § 3 Podmienky udeľovania:
  (1) Vojenskú medailu Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky možno udeliť
  profesionálnemu vojakovi za ocenenie výkonu štátnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky; podmienkou udelenia je výkon štátnej služby
  a) v trvaní 5 rokov – I. stupeň,
  b) v trvaní 10 rokov – II. stupeň,
  c) v trvaní 15 rokov – III. stupeň.
  (9) Pri rozhodovaní o udelení príslušných stupňov vojenských medailí sa vychádza z miery zásluh profesionálneho vojaka. Vojenské medaily sa udeľujú spravidla od nižších stupňov k vyšším stupňom.


  (10) Vojenské medaily sa udeľujú


  a) pri významných výročiach, ktorými sú:
  1. Deň vzniku Slovenskej republiky,
  2. výročie Slovenského národného povstania,
  3. Deň Ústavy Slovenskej republiky,
  4. Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky,
  5. Deň obetí Dukly,


  b) pri významných výročiach zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky.


  § 4
  (3) Pri rozhodovaní o udelení príslušných tried vojenských odznakov sa vychádza z miery zásluh profesionálneho vojaka. Vojenské odznaky sa udeľujú spravidla od nižšej triedy k vyššej triede.


  § 5 Spoločné ustanovenia


  (1) Vojenské medaily a vojenské odznaky sa udeľujú písomným vojenským rozkazom.


  (2) Pri udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku sa zároveň odovzdá doklad
  o udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku.


  (3) Vojenské medaily a vojenské odznaky udelené in memoriam sa odovzdávajú pozostalým po profesionálnom vojakovi.


  (4) Vojenskú medailu alebo vojenský odznak možno udeliť na základe návrhu alebo bez
  návrhu; návrh môže podať aj štatutárny orgán občianskeho združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám Slovenskej republiky príslušnému vedúcemu služobného úradu oprávnenému udeliť vojenskú medailu alebo vojenský odznak.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40951#157754Verze : 0
  Avatar
  Zmena legislatívy:


  VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania:


  § 1

  (2) Vojenské medaily Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky...... majú tri stupne, ktoré sú rozlíšené farbou stuhy a farbou kovu, ktorý má v III. stupni bronzovú farbu, v II. stupni striebornú farbu a v I. stupni zlatú farbu.


  § 3


  (2) Vojenskú medailu Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky možno udeliť profesionálnemu vojakovi za ocenenie výkonu štátnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky; podmienkou udelenia je


  a) vykazovanie mimoriadne dobrých alebo dobrých výsledkov podľa záveru služobného hodnotenia za dva po sebe nasledujúce roky, ktoré predchádzajú roku, v ktorom sa profesionálnemu vojakovi navrhuje udeliť vojenskú medailu a


  b) výkon štátnej služby v trvaní


  1. 5 rokov – III. stupeň v bronzovej farbe,


  2. 10 rokov – II. stupeň v striebornej farbe,


  3. 15 rokov – I. stupeň v zlatej farbe.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40951#233379Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Medaila za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky:


  Medaila bola zriadená zákonom č. 370/1997 ako Vojenská medaila "Za vernosť Armáda SR". Neskôr bola zákonom č. 10/2000 premenovaná na Vojenskú medailu "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky".


  Medailu udeľoval minister obrany Slovenskej republiky od roku 1998. Od roku 2005 - po nadobudnutí účinnosti zákona NR SR o štátnej službe profesionálnych vojakov medailu udeľuje náčelník generálneho štábu.


  Averz medaile:
  Vyznamenanie má tvar gréckeho zaostreného kríža s rozšírenými ramenami. Na kríž je položený hviezdy kríž (má tvar kruhu)štvorramenná hviezda v strede prekrytá štátnym znakom. Pod krížom sú skrížené meče s čepeľami zakrytými nad prekríženými štylizovanými dvomi lipovými listami. Medzi ramenami kríža do voľného priestoru smeruje z každej strany plochy štvorca po osem lúčov. Hroty čepelí a hlavice rukovätí mečov presahujú cez lúče.


  Reverz medaile:
  Na reverze je rovnaký motív ako na averze doplnený znakom Ministerstva obrany SR a kruhovým nápisom s textom Minister obrany slovenskej republiky. Vyznamenania sú číslované. Priemer vyznamenania je 40 mm.


  Stuha medaile:
  Stuha je modrá, s červenými pásikmi na pravej strane podľa stupňa medaily a má šírku 38 mm.


  Stužka medaile:
  Stužka je široká 38 mm, vysoká 10 mm. Vľavo je miniatúra kríža s hviezdou.


  Autorom je Štefan Novotný.


  Medaila má tri stupne, ktoré sú rozlíšené počtom pruhov na stuhe a farbou kovu.
  Medaile udeľované v rokoch 1997 až 2007 sa rozlišovali podľa stupňov nasledovne:
  I.stupeň - za 5 rokov služby,(bronz)
  II.stupeň - za 10 rokov služby,(striebro)
  III.stupeň - za 15 rokov služby,(zlato)  Po nadobudnutí platnosti Výnosu MO SR zo 16.8.2007, č.SEOPMVL-80-44/2007-OdL o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania sa medaile od roku 2007 rozlišujú podľa stupňov nasledovne:
  III.stupeň - za 5 rokov služby,(bronz)
  II.stupeň - za 10 rokov služby,(striebro)
  I.stupeň - za 15 rokov služby,(zlato)
  Zdroj:
  - archív autora,
  - Výnos MO SR zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania,
  - Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. decembra 2008 č. SEOPMVL-92-172/2008-OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných ná-ležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vo-jenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov,

  Rozdelenie podľa Výnosu MO SR zo 16.8.2007, č.SEOPMVL-80-44/2007-OdL
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40951#296657Verze : 0
  Avatar
  Vojenská medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" - III.stupňa
  Zdroj:
  - archív autora,

  Doklad o udelenení pred platnosťou Výnosu MO SR zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40951#296659Verze : 0
  Avatar
  Vojenská medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" - II.stupňa
  Zdroj:
  - archív autora,
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40951#296660Verze : 0
  Avatar
  Vojenská medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" - I.stupňa
  Zdroj:
  - archív autora,
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40951#296661Verze : 0
  Avatar
  Název
  Name
  Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
  -
  Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40951#471702Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Název
  Name
  Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
  -
  Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40951#471703Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Název
  Name
  Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" III. stupně
  -
  Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" III. stupňa
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  DD.MM.2001 Podhora, Ján
  DD.MM.2002 Kováč, Miroslav
  DD.MM.2002 Novosad, Ondřej
  DD.MM.2006 Áč, Marián
  DD.MM.2007 Hirka, Ivan
  DD.MM.2008 Krištofovič, Juraj
  DD.MM.2008 Rábek, František
  DD.MM.2008 Ďurkech, Boris
  DD.MM.2010 Čelko, Milan
  DD.MM.2011 Pokorný, Josef
  DD.MM.RRRR Filip, Marián
  DD.MM.RRRR Háberl, Ľubomír
  DD.MM.RRRR Iboš, Zoltán
  DD.MM.RRRR Lorinc, Miroslav
  DD.MM.RRRR Maxim, Milan
  DD.MM.RRRR Peca, Radomil
  DD.MM.RRRR Sojak, Pavel
  DD.MM.RRRR Stoklasa, Martin
  DD.MM.RRRR Zekucia, Jozef
  DD.MM.RRRR Zmeko, Daniel
  DD.MM.RRRR Čombor, Igor
  Celkem : 21
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40951#471704Verze : 0
  MOD